ZHEZU WI TUNŊGO KI GBƐGƐLƐMƐ KALA
3.1–4.11
Zhan Batisi wi Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yowo pi mba
3
1 Ki sanga wi ni,
Zhan Batisi wì si pan wa Zhude tara gbinri wi ni,
nɛɛ Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ ti yari leele pe kan.
2 Wìla pye na yuun fɔ:
«Ye ye kapere ti jɛn yeri yaga,
katugu Yɛnŋɛlɛ ca wunluwɔ pì yɔngɔ!»
3 Ko Zhan wo Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Ezayi wìla para wi sɛnrɛ na ma yo fɔ:
Lere wa magala yɛn na yinrigi wa gbinri wi ni na yuun fɔ:
Ye we wi konɔ li gbegele,
yoo kombigile ke sinzin!
4 Zhan wi yaripɔrɔ pàa ti gbegele yɔngɔmɛ sire ni.
Kurusijara sɛlɛgɛ woo wìla pye wi yeri,
a wila wi poo wa wi sɛnnɛ.
Gbatɔ naa sɛnrɛgɛ wìla pye na kaa.
5 Zheruzalɛmu ca woolo poro naa Zhude tara woolo pe ni fuun pe ni,
konaa Zhuridɛn gbaan yɔn ca woolo pe ni fuun pe ni,
pàa pye na kee Zhan wi kɔrɔgɔ.
6 Pàa pye naga yuun naga finligi leele pe yɛgɛ na,
ma yo pe yɛn kapere pyefɛnnɛ.
A Zhan wi nɛɛ pe batize wa Zhuridɛn gbaan wi ni.
7 Naa Zhan wìla kaa ki yan Fariziye poro naa Sadusiye pe lɛgɛrɛ la pye na kee wi kɔrɔgɔ wi pe batize,
a wì si pe pye fɔ:
«Yoro mɛɛrɛ pire nda yɛɛn,
ambɔ wìgi naga ye na ma yo ye mbe ya shɔ Yɛnŋɛlɛ li naŋgbanwa mba pila paan pi kɛɛ?
8 Ki kala na,
kapyere nda ti yaa ki naga mbe yo yè ye tangalɔmɔ pi kanŋga,
yaa to piin.
9 Yaga kaa ki sɔnri mbaa yuun fɔ:
‹We tɛlɛ yɛn Abirahamu.›
Mbege yan ndɛɛ kiti se ka kɔn ye na.
Katugu kaselege ko na,
mila ki yuun ye kan,
ki sinndɛɛrɛ nda yɛɛn,
Yɛnŋɛlɛ li mbe ya mberi kanŋga ti pye Abirahamu wi setirige piile.
10 Pè gbɔnlɔgɔ ki lɛ makɔ tire ti na,
mberi ninde ti kɔɔnlɔ mberi jaanri.
Tige ŋga fuun ki woro na pire jɛndɛ sɛni,
pe yaa ki kɔɔnlɔ mbege wa wa kasɔn mbege sogo.
11 Mi wo na ye batize tɔnmɔ ni mbege naga fɔ yè ye kapere ti jɛn mari yaga.
Ɛɛn fɔ,
lere wa wa na paan mi puŋgo na,
wo fanŋga ko wɛ mi wogo ko na.
Mii daga yɛrɛ mboo sawira ti wɔ wa wi tɔɔrɔ ti na.
Wo wi yaa ka ye batize Yinnɛkpoyi lo naa kasɔn ni.
12 Wi teli wi yɛn wi kɛɛ.
Wi yaa ka shɔlɔ ke fɛ mbe ke fooro ti wɔ ti yɛ jɛnŋɛ wi ni,
mbe si jɛnŋɛ wi gbogolo mboo le wa wi bondo wi ni.
Ɛɛn fɔ,
wi yaa fooro to sogo wa kasɔn ŋga ki se figi fɔ sanga pyew ko ni.»
Zhan wìla Zhezu wi batize
13 Kona,
a Zhezu wì si yiri wa Galile tara,
mɛɛ kari Zhan kɔrɔgɔ wa Zhuridɛn gbaan yɔn ki na,
ma yo Zhan mboo batize.
14 Ɛɛn fɔ,
Zhan wìla pye na jege,
nɛɛ wi piin fɔ:
«Ki daga mboro mbe mi batize,
a mboro nɛɛ paan mi kɔrɔgɔ!»
15 A Zhezu wì suu pye fɔ:
«Yere ki na ki pye ma yiŋgɔ,
katugu ŋga Yɛnŋɛlɛ li yɛn na jaa,
pa we daga mbege pye mbege yɔn fili yɛɛn.»
Kì kaa pye ma,
a Zhan wì si yɛnlɛ ki na.
16 Naa pàa kaa Zhezu wi batize ma kɔ,
a wì si yiri wa tɔnmɔ.
Le ki yɔngɔlɔ nuŋgba ke ni,
a naayeri wì si yɛngɛ wi kan.
A wì si Yɛnŋɛlɛ li Yinnɛ li yan li yɛn na tinri wi na paa ketenɛ yɛn.
17 A magala là si yiri wa yɛnŋɛlɛ na ma yo fɔ:
«Ŋa yɛɛn,
wo wi yɛn na Pinambyɔ ŋa wìlan ndanla jɛŋgɛ we.
Wi kala lìlan ndanla fɔ jɛŋgɛ.»