Yɛnŋɛlɛ li yaa ka Zheruzalɛmu ca ki shɔ, na juguye paga pan mbe to ki na we
12
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo Izirayɛli woolo pe wogo na, tori nda. Yawe Yɛnŋɛlɛ na lì naayeri wi gbegele, ma tara ti teŋge, konaa ma yinwege ki le sɛnwee wi ni, pa lì yo yɛɛn fɔ: 2 «Ye wele, mi yaa ka Zheruzalɛmu ca ki pye paa wɔjɛnnɛ yɛn, na li yɛn ma yin duvɛn ŋa wi maa yɛgɛ kanŋgi wi ni. Cɛngɛlɛ ŋgele fuun ke yɛn ma ca ki maga, ke yaa wi wɔ fɔ wila pe yɛgɛ kanŋgi. Ki yɛgɛ kanŋguwa pi yaa ka gbɔn Zhuda tara woolo pe na fun, juguye na paga ka pan mbe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga kan mbe Zheruzalɛmu ca ki yɔn tɔn we. 3 Ko pilige ko ni, mi yaa Zheruzalɛmu ca ki pye sinndɛlɛgɛ ŋga ki nugu cɛngɛlɛ ke ni fuun ke kan. Mbele fuun ka kaa ki jaa mbege yirige, pe yaa ka pe yɛɛ wɛlɛgɛ fɔ jɛŋgɛ. Kona, dunruya cɛngɛlɛ ke ni fuun ke yaa ka gbogolo mbe yiri Zheruzalɛmu ca ki kɔrɔgɔ. 4 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma, fɔ mi yaa ka sunndo kɔngɔ wa pe shɔnye pe ni fuun pe na, mbe go yinriwɛ wa pe shɔn lugufɛnnɛ pe na fyɛrɛ gbɔrɔ ti kala na. Ɛɛn fɔ mi yaa kaa wele Zhuda tara woolo poro na. Cɛngɛlɛ sanŋgala ke shɔnye pe ni fuun poro na, mi yaa ka yɛnfyɔnrɔ wa pe na. 5 Kona, Zhuda tara teele pe yaa kaa ki yuun wa pe yɛɛ nawa fɔ: ‹Pa Zheruzalɛmu ca woolo pe fanŋga ki maa yinrigi wa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li yeri, lo na li yɛn pe Yɛnŋɛlɛ le.›
6 «Ko pilige ko ni, mi yaa Zhuda tara teele pe pye paa kasɔn naŋganra yɛn kanŋgirɛ sɔgɔwɔ, mbe pe pye paa gbagara kanŋgirɛ yɛn, nda pè mu yarilire pɔgɔlɔ sɔgɔwɔ. Cɛngɛlɛ ŋgele ke yɛn ma pe maga, pe yaa ka ke tɔngɔ kɛɛ ki ni fuun na. Ɛɛn fɔ Zheruzalɛmu ca ko yaa ka koro wa ki yɔngɔlɔ nuŋgba ke ni wa Zheruzalɛmu. 7 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka keli mbe Zhuda tara seye woolo poro shɔ, jaŋgo Davidi setirige piile poro naa Zheruzalɛmu ca woolo pe ni, paga kaa pe yɛɛ jate ndɛɛ pe gbɔgɔwɔ ta ma wɛ Zhuda tara woolo sanmbala pe na. 8 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa kaa Zheruzalɛmu ca woolo pe go singi. Ŋa wi fanŋga kì kologo ma wɛ pe ni fuun na, ko pilige ko ni, wo yaa ka pye fanŋga ni paa wunlunaŋa Davidi wi yɛn. Davidi setirige piile pe yaa ka pye pe yɛgɛ na paa Yɛnŋɛlɛ yɛn, paa Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛrɛgɛ yɛn, ŋa wi yɛn na tanri pe yɛgɛ.»
Tara woolo pe yaa ka yɛgɛ san
9 We Fɔ wì yo fɔ: «Ko pilige ko ni, cɛngɛlɛ ŋgele fuun ke yaa ka yiri mbe pan mbe to Zheruzalɛmu ca ki na, mi yaa yere ki yerewe mbe ke tɔngɔ. 10 Kona, mi yaa yinriwɛ taga jatere, naa yɛnrɛwɛ jatere kan Davidi setirige piile pe yeri konaa Zheruzalɛmu ca woolo pe yeri. Pe yaa ka kanŋga mbaa mi wele, ŋa pè sun njanraga ki ni wi kala na. Pe yaa ka wi kunwɔ pi gbele, paa yɛgɛ ŋga na lere ma kaa wi pinambyɔ nuŋgba pe kunwɔ gbele we. Pe yaa ka wi kunwɔ pi gbele fɔ jɛŋgɛ, paa yɛgɛ ŋga na lere ma kaa wi pinambyɔ koŋgbanŋa kunwɔ gbele we. 11 Ko pilige ko ni, kunwɔ gbelege ki yaa ka lɛgɛ wa Zheruzalɛmu ca, paa ŋga na pe maa gbele yarisunŋgo jɛlɛgɛ Hadadi Irimɔ ki kan, ki ta ki yɛn, wa Megido ca gbunlundɛgɛ ki ni. 12 Tara woolo pe yaa ka kunwɔ gbelege gbele. Seye yi ni fuun nuŋgba nuŋgba yi yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele yi yɛ yi yɛ. Davidi sege woolo pe yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele pe yɛ, pe jɛɛlɛ pe yaa kaga pye pe yɛ. Natan sege woolo pe yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele pe yɛ, pe jɛɛlɛ pe yaa kaga pye pe yɛ. 13 Levi sege woolo pe yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele pe yɛ, pe jɛɛlɛ pe yaa kaga pye pe yɛ. Shimeyi sege woolo pe yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele pe yɛ, pe jɛɛlɛ pe yaa kaga pye pe yɛ. 14 Seye sannya yi ni fuun nuŋgba nuŋgba yi yaa ka kunwɔ gbelege ki gbele yi yɛ yi yɛ. Nambala pe yaa kaga pye pe yɛ, jɛɛlɛ pege pye pe yɛ.»