Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ
SOFONI
wi sɛwɛ we
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Sofoni wìla ki yari Zhuda tara woolo pe kan fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li pilige ki yɛn na paan. Ki pilige ki woro yɔgɔrimɔ pilige. Ki yɛn pilige ŋga Yɛnŋɛlɛ li yaa jɔlɔgɔ wa Zhuda tara woolo pe na, mbe tara ti tɔngɔ pew. Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa jɔlɔgɔ wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke na fun. Ali mbege ta Zhuda tara woolo pè kapege pye, pe daga mbe sɔngɔrɔ mbe pan Yɛnŋɛlɛ li kɔrɔgɔ. Pilige ka, dunruya woolo pe ni fuun pe yaa ka Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. Sofoni wi yɛn na yɛrɛwɛ kaan Yɛnŋɛlɛ li woolo pe yeri na yuun fɔ:
Yoro mbele fuun ye yɛn ma ye yɛɛ tirige laga tara ti ni,
yoro mbele ye yɛn na tanri we Fɔ wi kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke na,
yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li lagajaa.
Yaa kasinŋge piin,
ye ye yɛɛ tirige li yɛgɛ sɔgɔwɔ.
Kana ye yaa larasaga ta, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li naŋgbanwa pilige ki ka ka gbɔn we (Sofo 2.3).
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Yawe Yɛnŋɛlɛ li pilige ki yaa ka pye fyɛrɛ gbɔrɔ ni 1.1–2.3
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa kiti kɔn cɛngɛlɛ ŋgele ke yɛn ma Zhuda tara ti maga ke na 2.4-15
Zheruzalɛmu ca kì kapege pye, ɛɛn fɔ ki yaa ka sɔngɔrɔ mbe cɛn wa ki yɔnlɔ li ni 3.1-20