Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ
NAWUMU
wi sɛwɛ we
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Laga ki sɛwɛ ŋa wi ni, Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Nawumu wi yɛn na para cagbɔgɔ Ninive ki tɔngɔwɔ po sɛnrɛ na. Ninive ca ko kìla pye Asiri tara ti wunluwɔ cagbɔgɔ ye. Ki tara woolo pàa Yɛnŋɛlɛ li woolo pe jɔlɔ fɔ ma saa toro. Ɛɛn fɔ, koni poro jate, maliŋgbɔɔnlɔ yaa pan mbe pe tara ti tɔn muŋga, mberi pye titɛgɛrɛ yaraga konaa mberi tɔngɔ pew. Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnyoro ti lɛgɛrɛ ni, pe ma para Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔngɔ ki sɛnrɛ na, konaa ma para fun li yinriwɛ tawa gbɔɔ pi wogo na. Ɛɛn fɔ, laga ki sɛwɛ ŋa wi ni, ki woro ma. Ninive ca ki se shɔ Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔngɔ ki ni. Sɛwɛ wì yo fɔ:
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn Yɛnŋɛlɛ na laa li yenjɔ wi yaga.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa kapege ki kayaŋga woo.
Li naŋgbanwa pi yɛn ma tijanga fɔ jɛŋgɛ.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma kayaŋga wɔ li winfɛnnɛ pe ni,
li mali naŋgbanwa jɔlɔgɔ ki tɛgɛ li juguye pe mɛgɛ ni.
Yawe Yɛnŋɛlɛ laa la nawa ŋgbanni jaga jaga.
Yawa gbɔɔ yɛn li ni.
Ɛɛn fɔ laa kapege pyefɔ wi yaga mbajɔlɔwɔ (1.2-3a).
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Yɛnŋɛlɛ làa nawa ŋgban Ninive cagbɔgɔ ki ni 1.1-6
Mbele pe yɛn Yɛnŋɛlɛ li woolo pe juguye, leele pele yaa ka ya pe ni 1.7-14
Ninive ca ki yaa ka tɔngɔ pew 2.1–3.19