Zheruzalɛmu ca ki yaa ka yɛyinŋge ta
4
1 Wagati ŋa wila paan wa yɛgɛ wi ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɛn ma kan yanwiga ŋga na,
ko ki yaa ka pye yanwira ti ni fuun ti go na.
Ki yaa ka pye tinndiye pe ni fuun pe go na.
Cɛngɛlɛ ke yaa kaa paan wa ki na lɛgɛrɛ.
2 Cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ yaa kaa kee wa ki na mbaa yuun fɔ:
«Ye pan we kari wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yanwiga ki na,
wa Zhakɔbu Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
Li yaa li koŋgolo ke naga we na,
pa we yaa la tanri li koŋgolo ke na.
Katugu pa lasiri wi yaa yiri wa Siyɔn ca,
pa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti yaa yiri wa Zheruzalɛmu ca.»
3 Li yaa ka pye kiti kɔnfɔ cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ go na,
Li yaa ka pye kiti kɔnfɔ cɛngɛlɛ ŋgele fuun fanŋga ni ke go na, ali ŋgele ke yɛn ma lali.
Pe yaa ka pe tokobiye pe gbɔn mbe pe pye falinɛrɛ capire,
mbe pe njaanra ti gbɔn mberi pye mali kɔngbeŋgele.
Cɛnlɛ la se ka malaga gbɔn cɛnlɛ la yɛgɛ ni naa,
lere kpɛ se kaa malaga gbɔngɔ ki fɔrɔgi naa.
4 Leele pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa ka cɛn yɛyinŋge na wa pe ɛrɛzɛn tiire ti nɔgɔ,
konaa wa pe figiye tire ti nɔgɔ.
Lere se ka fyɛrɛ wa pe na,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ lo lì yo ma.
5 Tara sannda pyew ti woolo pe yɛn na pe yarisunndo to nandanwa kagala koro piin,
ɛɛn fɔ woro wo na, Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala lo we yaa la piin sanga pyew fɔ tetete.
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn wunluwɔ wa Zheruzalɛmu ca
6 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
Pilige ka wa na paan, mi yaa ka mbele pè wɛlɛgɛ na sege pe gbogolo,
mbele pè koli ma kari pe ni kulowo,
poro mbele mìla pe jɔlɔ fɔ jɛŋgɛ,
mi yaa ka pe pile laga nuŋgba.
7 Mbele pè wɛlɛgɛ na sege, mi yaa ka pele yaga pe koro yinwege na.
Mbele pè koli ma kari pe ni kulowo, mi yaa ka pe pye cɛnlɛ fanŋga wolo.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mi yaa ka pye pe wunluwɔ wa Siyɔn yanwiga ki na,
mbege lɛ yiŋgɔ fɔ sanga pyew.
8 Mboro Zheruzalɛmu ca yanwiga, mboro ŋa ma yɛn na janwa wi kɔrɔsi, paa sanŋgazo ŋa pe ma lugu wi na na kɔrɔsiri piin wi yɛn,
fanŋga lɛgɛ ŋga kìla pye ma yeri faa, ki yaa sɔngɔrɔ mbe kan ma yeri naa.
Zheruzalɛmu ca woolo, wunluwɔ pi yaa sɔngɔrɔ mbe kan ye yeri naa.
Jɔlɔgɔ ko puŋgo na, Zheruzalɛmu ca ki yaa ka shɔ
9 Yoro Zheruzalɛmu ca woolo, yiŋgi na ye nɛɛ gbele yiŋgɔ?
Wunluwɔ woro ye yeri wi le?
Ye yɛrifɔ wi ku wi le?
Fɔ a yaa nagala jɔlɔgɔ ki kala na, paa yɛgɛ ŋga na selara ma kaa yiri jɛlɛ ni.
10 Yoro Siyɔn ca fɛnnɛ, yaa jɔlɔ yaa jɛɛn,
paa jɛlɛ yɛn ŋa wi selara yiri wi ni;
mà jɛn koni ye yaa yiri laga ca
mbe sa cɛn wa yanra ti ni.
Ye yaa ka kari fɔ wa Babilɔni tara,
pa ye yaa ka sa shɔ wa ki laga ki na.
Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka sa ye shɔ wa ye juguye pe yeri.
11 Koni wo ni, cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ kè yɛɛ gbogolo ye mɛgɛ ni.
Ke yɛn na yuun fɔ: «Yɛnŋɛlɛ sa ti Siyɔn ca ki jɔgɔ!
Waa jaa mbe Siyɔn ca ki yan paa ki tɔnri!»
12 Ɛɛn fɔ, ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì kɔn mbe pye, ki cɛngɛlɛ ke sigi jɛn.
Ŋga li yɛn na jate mbe pye, pe sigi kɔrɔ jɛn.
Pe sigi jɛn mbe yo fɔ li yɛn na jaa mbe pe gbogolo,
paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa yarilire pɔgɔlɔ gbogolo yarilire sunsaga, mberi sun.
13 Yoro Siyɔn ca fɛnnɛ, ye yiri ye pe tangala tangala;
mi yaa fanŋga kan ye yeri,
paa nɛgɛ ŋga ki yɛnŋgɛlɛ ke yɛn paa tugurɔn wogolo yɛn,
ŋga ki yenjoro ti yɛn paa tuguyɛnrɛ woro yɛn.
Ye yaa cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ purugu.
Pe kɛɛ yaara nda ye yaa koli, ye yaa ti tɛgɛ ti yɛ pew mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan;
ye yaa pe yarijɛndɛ ti kan mi ŋa mi yɛn tara ti ni fuun tafɔ na yeri.
14 Ɛɛn fɔ koni, mboro maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye ca,
ma maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi gbogolo;
juguye pèle maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga kan we tanla mbe we yɔn tɔn.
Pe yɛn na Izirayɛli tara kundigi wi gbɔɔn kanŋgaga ni wa wi mbatelege ki na.