Yɛrɛwɛ sɛnrɛ nda tìla yo Izirayɛli tara teele mbele pàa pye tipeele pe kan
3
1 Mi wo na, mì yo fɔ:
«Yoro mbele ye yɛn teele Zhakɔbu setirige piile pe go na,
yoro mbele ye yɛn Izirayɛli woolo pe yɛkeele,
ye logo na yeri.
Yoro ma ye daga mbe kasinŋge konɔ li jɛn wi le?
2 Ɛɛn fɔ kajɛŋgɛ kì ye mbɛn,
a kapege ko ye ndanla.
Ye ma leele pe sɛɛrɛ ti wɔ pe na,
ye ma pe wire kara ti lagala pe kajeere ti na.
3 Ee, ye yɛn nala woolo pe wire kara ti kaa,
ye yɛn na pe sɛɛrɛ ti woo,
ye yɛn na pe kajeere ti yaari.
Ye ma pe wire kara ti kɔɔnlɔ kporo kporo kporo,
paa kara nda pe ma sɔgɔ nɛgɛdaga we,
paa kara nda pe ma sɔgɔ cɔgɔ gbeŋge ni we.
4 Ko kì ti ye yaa ka gbele mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri li ye saga,
ɛɛn fɔ li se ka ye yɔn sogo mbe ye saga.
Li yaa ka puŋgo wa ye yeri, kapege ŋga yè pye ki kala na.»
Yɛrɛwɛ sɛnrɛ nda Mishe wìla yo Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ yagboyoolo pe kan
5 Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ mbele pe yɛn nala woolo pe fanla na pe punŋgu, pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn pe wogo na:
«Na lere wa ka ye kan yaakaga ni,
ye maga yari wo kan fɔ wi yaa yɛyinŋge ta.
Na ŋa si yaakaga ta mbe kan ye yeri,
ye ma malaga yirige ko fɔ wo ni.
6 Ki kala na, diwi yaa ye ye na,
Yɛnŋɛlɛ li se yariyanra naga ye na naa.
Diwi yaa ye ye na,
ye se kaa jɛɛrɛ piin naa.
Yɔnlɔ ki yaa kɔ yoro Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ ye na,
yɔnlɔ ki yaa kanŋga diwi mbe ye maga.
7 Fɛrɛ yaa ka mbele pe maa yariyanra yaan pe ta,
Jɛlɛfɛnnɛ pe yaa ka fɛrɛ shɔ.
Pe yaa ka pe yɛrɛ ti tɔn fɛrɛ ti kala na,
katugu Yɛnŋɛlɛ li se ka pe yɔn sogo.»
 
8 Ɛɛn fɔ mi wo na, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ li fanŋga na, fanŋga yɛn na ni.
Mi yɛn sinŋɛ, kotogo si yɛn na ni;
jaŋgo Zhakɔbu setirige piile pè yiri ma je ŋga na, mbaa ki yɛgɛ yuun,
mbaa poro mbele Izirayɛli woolo pe kapere ti yuun pe kan.
Mishe wìla Zheruzalɛmu ca tɔngɔwɔ pi sɛnrɛ yo
9 Zhakɔbu setirige piile teele,
yoro mbele Izirayɛli woolo teele,
yoro mbele kasinŋge ki ye mbɛn,
yoro mbele ye ma kaselege ki kɛ,
yege sɛnrɛ nda ti logo!
10 Ye yɛn na legbogo piin na Siyɔn ca ki kanni,
na kambasinŋge piin na ko ŋga Zheruzalɛmu ca ki kanni.
11 Izirayɛli tara teele pe yɛn na kiti wi kɔɔn na yarikanra shoo.
Saraga wɔfɛnnɛ pe yɛn na leele pe nari lasiri wi ni sara na.
Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe yɛn na Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yuun penjara na.
Konaa ki ni fuun, pe mɛɛ kɛɛ kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li na ma yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ li woro we ni wi le?
Kapege kpɛ se ya gbɔn we na!»
12 Ye kapyere ti kala na,
pe yaa ka Siyɔn ca ki wari paa kɛrɛ yɛn,
Zheruzalɛmu ca ki yaa ka pye kataga,
shɛrigo gbɔgɔ ki yɛn ma kan yanwiga ŋga na,
ki yaa ka pye kɔlɔgɔ.