Mbele pe maa fanŋga fu fɛnnɛ pe jɔlɔ, Yɛnŋɛlɛ li yaa jɔlɔgɔ wa pe na
2
1 Mbele pe maa tipege sɔnri mbe pye,
na kapege jate mbe pye, mbe pe ta wa pe sinlɛsaga yembinɛ,
na laga ki ka ka laga, na ki fanŋga ka pye pe ni pe maga pye,
jɔlɔgɔ yɛn ki fɛnnɛ pe wogo.
2 Pe yɛgɛ ka yiri leele pele kɛɛrɛ na,
pe mari shɔ.
Pe yɛgɛ ka yiri leele pele yinrɛ na,
pe mari shɔ mari ta.
Pe maa leele pe jɔlɔ konaa pe go woolo pe ni.
Pe maa tara lara nda leele pe ta kɔrɔgɔ ti shoo pe yeri.
3 Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Mi yɛn na jɔlɔgɔ gbɛgɛlɛ mbe wa ki cɛnlɛ na li woolo pe na,
ye se ka ya mbe go wɔ wa ki ni.
Ye se ka ya mbaa tanri ye yɔlɔgɔ ki ni caw,
katugu ki wagati wi yaa ka pye jɔlɔgɔ wagati.»
4 Na ki wagati wi ka ka gbɔn, leele pe yaa kaa ki yomiyɛlɛ na li waa ye na,
pe yaa kaa ki yuŋgbɔgɔrɔ yurugo ŋga ki koo ye na mbaa yuun fɔ:
«We mbele pè we jɔgɔ ma we kɔ pew!
Pè we cɛnlɛ woolo pe kɔrɔgɔ ki shɔ maga kan leele pele yɛgɛ yeri.
E, pè we purɔ ma we yirige wa we tara lara ti ni.
Pèri yɛɛlɛ we juguye pe na.»
 
5 Ki kala na, lere kpɛ se ka ta wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogolomɔ woolo pe ni,
ŋa wi yaa ka mana wa, mbe laga ka taanla, mbe ye tasara ti yɛɛlɛ ye na wa tara ti ni.
Mbele pe maa kendige woo Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe sɛnrɛ ti ni
6 Leele pele na yogo nala piin fɔ:
«Ma sɛnyoro ti yerege!
Maga kaa ki sɛnrɛ cɛnlɛ ti yuun!
Ki yɛn tijinliwɛ fu sɛnrɛ mbaa ki yuun fɔ we se shɔ ki fɛrɛ kala na li ni.
7 Yiŋgi sɛnrɛ ri to yaa yuun, Izirayɛli woolo?
Naga yɛn ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ li kagala kunmɔ yɛɛ ni pi kɔ wi le?
Li kataraga yi mbaa ki piin ma wi le?»
Mi wo na, mbele pe maa tanri kasinŋge na, na sɛnyoro ti maa kajɛŋgɛ piin poro kan.
8 Ɛɛn fɔ we Fɔ wi yɛn naga yuun fɔ: «Yè yiri na woolo pe kɔrɔgɔ ma pye pe juguye.
Leele mbele pè yiri wa malaga gbɔnsaga na toro yɛyinŋge na pɔw,
ye ma derigbɔrɔ nda pè lele go na ti shɔ pe yeri.
9 Ye mala woolo pe jɛɛlɛ pe purɔ ma pe yirige wa yinrɛ nda tì pe ndanla ti ni.
Gbɔgɔwɔ mba mì kan piile pe yeri, ye maa shɔ pe yeri pew.
10 Ye yiri yaa kee!
Wogosaga woro ye na naa laga ki tara nda ti ni.
Ye fyɔngɔ kapyere ti kala na,
jɔlɔgɔ yaa to ye na, fɔ jɔlɔgɔ gbɔgɔ.
11 Na lere wa ka pan mbaa wi yɔn tifɛlɛgɛ woo,
na wi kaa finlɛlɛ mbaa yuun fɔ:
‹Ye yaa duvɛn naa sinmɛ wɛlɛwɛ lɛgɛrɛ ta,›
kona ko Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ cɛnlɛ wo wi daga ki leele mbele pe ni.»
Izirayɛli woolo mbele pe yaa ka koro go na, Yɛnŋɛlɛ li yaa ka pe gbogolo naa
12 Yoro Zhakɔbu setirige piile, mi ŋa ye Fɔ, mi yaa ka ye ni fuun ye gbogolo naa.
Yoro mbele Izirayɛli woolo mbele pè koro go na, mi yaa ka ye gbogolo naa.
Mi yaa ka ye pile laga nuŋgba
paa yɛgɛ ŋga na simbaala ma gbogolo simbaala jasa we,
paa yɛgɛ ŋga na yaayoro ŋgbelege ma gbogolo wa ki kasaga we.
Janwa wi yaa ka tinmɛ gbɔɔ yirige.
13 Ŋa wi yaa ka torosaga wɔ wa mbogo ki ni, wi yaa ka pye wa pe yɛgɛ.
Pe yaa ka torosaga wɔ mbe gbinri mbe yiri.
Pe yaa ka yiri wa yeyɔngɔ ki ni mbe pye leseele.
Pe wunlunaŋa wi yaa ka keli pe yɛgɛ,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka pye pe yɛgɛ.