Zhonasi wi naŋgbanwa po naa Yɛnŋɛlɛ li yinriwɛ taga kala
4
1 Ɛɛn fɔ, a ki wogo kì si Zhonasi wi mbɛn fɔ jɛŋgɛ, a wì si nawa ŋgban. 2 A wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ma yo: «Ɛnhɛɛn! Yawe Yɛnŋɛlɛ, ko ma mìla yo, sanga ŋa ni mìla pye wa we tara, ma yo ko ma yaa ka pye we? Ko kì ti mìla fyɛɛlɛ mbe fe mbe kari wa Tarisisi. Mìla ki jɛn ma yo ma yɛn Yɛnŋɛlɛ na li yɛn ndanlawa fɔ konaa yinriwɛ tafɔ, ma maa kala kunni ma yɛɛ ni, na kajɛŋgɛ piin sanga pyew, ma yɛn ma gbɛgɛlɛ sanga pyew mbɔɔn jatere wi kanŋga maga ka lere le jɔlɔgɔ. 3 Yiŋgɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, na yaga mbe ku, katugu kunwɔ po mbɔnrɔ na yeri yinwege ko na.» 4 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu yewe ma yo fɔ: «Tanga ki yɛn ma yeri ma nawa ŋgban wi le?»
5 A Zhonasi wì si yiri wa ca nawa ma saa cɛn wa ki puŋgo na, wa yɔnlɔ yirisaga yeri. Wìla gbata kan wi yɛɛ kan ma cɛn wa wi nɔgɔ, na ŋga ki mbaa ka pye ca ki na ki singi mbege yan. 6 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si tombotigi tige ka pye, a kì fi ma yiri ma tɔnlɔ Zhonasi wi go na, ma yinmɛ wa wi na, mbe ta mboo nawa pi yinŋgi wi na. A Zhonasi wi nawa pì si yinŋgi wi na jɛŋgɛ tombotigi tige ki kala na. 7 Ɛɛn fɔ, ki goto lalaaga ki na, a Yɛnŋɛlɛ lì si fyɛngɛ ka torogo, a kì pan ma to tombotigi tige ki na naga kaa; a tige kì si ku. 8 Naa yɔnlɔ kìla kaa yiri, a Yɛnŋɛlɛ lì si ti tifɛlɛgɛ kà yiri wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri na gbɔɔn ma wɛri. A yɔnlɔ ki nɛɛ Zhonasi wi yaa wa wi go ki na, fɔ a wi yɛgɛ na jaa mbe wɔ. A wi nɛɛ wi kunwɔ po jaa ma sho fɔ: «Kunwɔ po mbɔnrɔ na yeri yinwege ko na.» 9 A Yɛnŋɛlɛ lì suu yewe ma yo fɔ: «Tanga ki yɛn ma yeri ma nawa ŋgban ki tombotigi tige ŋga ki kala na wi le?»
A Zhonasi wì sho fɔ: «Tanga yɛn na yeri mbe nawa ŋgban, mbe nawa ŋgban jɛŋgɛ mbaa ki jaa mbe ku.»
10 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Ki tombotigi tige ŋga, mɛɛ tunŋgo pye ki kala na, mboro ma maga pye ki fi. Kì fi ma tɔnlɔ yembinɛ nuŋgba li ni, ki goto yembinɛ mɛɛ ku, konaa ki ni fuun, ki yinriwɛ yɛn nɔɔ taa. 11 A ma nɛɛ jaa mi wo ka ka Ninive cagbɔgɔ ki yinriwɛ ta, ko ŋga ki leele pè wɛ lere waga cɛnmɛ naa nafa (120 000) na we, ma pinlɛ ki yaayoro lɛgɛrɛ ti ni, poro mbele pee kajɛŋgɛ naa kapege ki jɛn mbege wɔ ki yɛɛ ni we.»