Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ
ABIDIYASI
wi sɛwɛ we
1
1 Yɛnŋɛlɛ làa yariyanga ŋga naga Abidiyasi wi na, koyi ŋga:
We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo ma wa Edɔmu cɛnlɛ woolo pe na tori yɛɛn.
Yɛnŋɛlɛ làa yo li yaa jɔlɔgɔ wa Edɔmu cɛnlɛ woolo pe na
Yawe Yɛnŋɛlɛ lìli pitunŋɔ wi torogo wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke yeri.
Wè sɛnrɛ ta logo wi yeri, wila yuun ma yiri wa li yeri.
Wì yo fɔ: «Ye yiri, we kari Edɔmu cɛnlɛ woolo pe kɔrɔgɔ,
we sa malaga gbɔn pe ni.»
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi yo pe wogo na, ma yo fɔ:
«Ye wele, mi yaa ye fanŋga ki kologo mbe wɛ cɛngɛlɛ sanŋgala ke na.
Ye yaa ka pye mbe tifaga fɔ jɛŋgɛ.
3 Yɛɛ gbɔgɔwɔ mba wa ye kotogo na pì ye puŋgo,
yoro mbele ye yɛn ma cɛn wa waliwere ti ni,
yoro mbele ye yɛn ma cɛn wa yanwira ti na;
ki kala na, ye yɛn na yuun fɔ:
‹Ambɔ wi mbe ya mbe we tirige fɔ wa tara?›
4 Ali na yaga yiri mbe kari lege wa naayeri paa yɔn yɛn,
ali na yaga sa ye cɛnsaga ki tɛgɛ wa wɔnŋgɔlɔ ke sɔgɔwɔ,
mi yaa ye tirige mbe ye wa tara.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma.
5 Na yoolo ka pan ye kɔrɔgɔ yembinɛ,
nakoma na beŋganri pye fɛnnɛ ka pan, yaara nda fuun kala ka pye pe na, to ma pe yaa lɛ wi le?
Na ɛrɛzɛn pire cɔfɛnnɛ ka ye wa ma ɛrɛzɛn kɛrɛ,
yiŋgi pe yaa yaga ma kan, na shashara jɛnri ma?
Pe yaa ma jɔgɔ pew.
6 Ee, yoro Ezawu setirige piile wele, pè ye kɛɛ yaara ti koli.
Ye yarijɛndɛ nda ti yɛn ma lara, tì yiri funwa na.
7 Pe yaa ka ye purɔ fɔ sa gbɔn wa ye tara kɔnlɔ li na.
Ye pinlɛyɛɛnlɛ pe yaa ka ye fanla,
poro mbele ye wɛnnɛ, pe yaa ka fanŋga ta ye na.
Poro mbele pàa pye na nii ye ni, pe yaa pɛŋgɛlɛ pɛri ye na wa ye tɔɔrɔ ti nɔgɔ,
mbaa yuun fɔ tijinliwɛ woro ye ni.»
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Ko pilige ko ni, mi yaa ka kajɛnmbɛlɛ pe kɔ mbe pe wɔ wa Edɔmu tara,
mi yaa ka tijinliwɛ fɛnnɛ pe ni fuun pe tɔngɔ mbe pe wɔ wa Ezawu yanwiga ki na.
9 Tema ca fɛnnɛ, ye maliŋgbɔɔnlɔ pe sunndo wi yaa ka kɔn pe na,
kona pe yaa ka mbele fuun pe yɛn wa Ezawu yanwiga ki na pe tɔngɔ mbe pe kɔ.»
Edɔmu cɛnlɛ woolo pe puŋgosaga
10 Tipewe mba yè pye Zhakɔbu setirige piile
mbele ye sefɛnnɛ pe na pi kala na,
ye yaa fɛrɛ shɔ;
ye yaa kɔ mbe wɔ wa pew.
11 Mà jɛn pilige ŋga ni cɛnlɛ la yɛgɛ woolo la pan na Zhakɔbu setirige piile pe yarijɛndɛ ti koli,
yaa pye wa.
Pilige ŋga ni nambanmbala pàa ye wa Zheruzalɛmu ca, ma pɛtɛ gbɔn mbe Zheruzalɛmu ca yarijɛndɛ ti yɛɛlɛ pe yɛɛ na,
ki pilige ki ni, yàa pye wa.
Yoro naa ki woolo pe ni, yàa pye ja.
12 Ye sila daga mbaa ye sefɛnnɛ pe wele kila taan ye ni
pe jɔlɔgɔ pilige ki ni.
Ye sila daga mbaa yɔgɔri poro mbele Zhuda tara woolo pe na
pe tɔngɔpilige ki ni.
Ye sila daga mbaa yɔn gbɔgɔ sɛnrɛ yuun pe na,
pe yɛwɛrɛgɛ pilige ki ni.
13 Ye sila daga mbe ye wa na woolo pe ca ki ni
pe tɔngɔpilige ki ni.
Yoro fun, ye sila daga mbaa pe jɔlɔgɔ kala li wele kila taan ye ni
pe jɔlɔgɔ pilige ki ni.
Ye sila daga mbe kɛɛ taga pe yarijɛndɛ ti na
pe tɔngɔpilige ki ni.
14 Ye sila daga mbe sa yere wa kowalaya yi na,
mbaa mbele paa fee mbe shɔ pe kuun.
Ye sila daga mbe mbele pàa shɔ ma koro go na pe le pe juguye pe kɛɛ
pe jɔlɔgɔ pilige ki ni.
15 Yawe Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔnpilige kì yɔngɔ,
li yaa yiri cɛngɛlɛ ke ni fuun ke kɔrɔgɔ.
Ŋga mà pye ko nuŋgba ko ki yaa sɔngɔrɔ mbe pye ma na.
Kapege ŋga mà pye ki yaa sɔngɔrɔ mbe to ma na.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa jɔlɔgɔ wa cɛngɛlɛ ke na
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Yoro Izirayɛli woolo wele, yànla naŋgbanwa wɔjɛnnɛ duvɛn wi wɔ yɛgɛ ŋga na wa na, yanwiga kpoyi ki na,
pa cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni fuun ke yaa ka wɔ ma, pe yaa ka wɔ kɔnlɔ fu.
Pe yaa kaa wɔ mbe tin fɔ pe yɛgɛ kila kanŋgi,
ko puŋgo na, pe yaa ka kɔ mbe wɔ wa pew.
17 Ɛɛn fɔ leele pele yaa ka koro yinwege na wa Siyɔn yanwiga ki na.
Ki laga ki yaa sɔngɔrɔ mbe pye kpoyi.
Zhakɔbu setirige piile pe yaa ka pe tara lara ti shɔ mberi ta naa.
18 Zhakɔbu setirige piile pe yaa ka pye paa kasɔn yɛn,
Zhozɛfu setirige piile pe yaa ka pye paa kasɔn yinnɛ yɛn.
Ɛɛn fɔ Ezawu setirige piile poro yaa ka pye paa yan waga yɛn,
ŋga pe yaa ka kasɔn le ki ni mbege sogo pew.
Lere pyɔ wo se ka shɔ Ezawu setirige piile pe ni.
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.»
Izirayɛli woolo pe yaa ka ya pe juguye pe ni
19 Zhuda tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ woolo pe yaa ka sa cɛn wa Ezawu yanwira tara ti ni.
Mbele pe yɛn wa yanwira tigiwɛn tara ti ni, pe yaa ka sa cɛn wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara.
Pe yaa ka cɛn wa Efirayimu cɛnlɛ woolo pe tara konaa wa Samari tara ti ni.
Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo poro yaa ka Galaadi tara ti ta mbe cɛn wa ti ni.
20 Izirayɛli woolo mbele pàa koli ma kari pe ni kulowo, poro mbele pe yɛn maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye,
pe yaa ka Kana tara ti ta mbe cɛn wa ti ni, fɔ sa gbɔn wa Sarɛpita ca ki na.
Zheruzalɛmu ca woolo mbele pàa koli ma kari pe ni kulowo wa Sefaradi ca,
poro yaa ka cɛn wa Negɛvu tara cara ti ni.
21 Leele shɔfɛnnɛ pe yaa ka lugu wa Siyɔn yanwiga ki na,
mbe cɛn tegere ti na Ezawu setirige piile pe go na.
Pa kona, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yaa pye wunluwɔ we.