Yariyanga puŋgo wogo ŋga Amɔsi wìla yan
9
1 Kona, a mì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yan lì yere wa saraga wɔsaga ki na. A lì sho fɔ:
«Shɛrigo gbɔgɔ tiyagala ke gona tɔnyaara ti gbɔn,
jaŋgo go ki yeyɔnrɔ shɔnye pe yɛgɛyɛgɛ.
Mari yaari mari wo leele pe ni fuun pe yinrɛ ti na.
Mbele ka koro go na pe ni, mi yaa ti pe pe gbo tokobi ni.
Ali nuŋgba wo se ya fe pe ni, wa kpɛ se shɔ pe ni.
2 Ali na paga sa ye wa kuulo tara, mi yaa pe tilele mbe pe wɔ wa na kɛɛ ki ni.
Ali na paga lugu mbe kari wa yɛnŋɛlɛ na, mi yaa pe tirige.
3 Ali na paga sa lara wa Karimɛli yanwiga ki go na,
mi yaa sa pe lagaja wa mbe pe yigi.
Ali na paga lara na na wa kɔgɔje wi nɔgɔ,
mi yaa konɔ kan wɔɔgɔ ki yeri ki sa pe nɔɔri wa.
4 Ali na paga kari pe ni kulowo wa pe juguye pe yeri,
mi yaa ti pe pe gbo tokobi ni wa.
Na yɛgɛ ki yaa pye pe na, mbe jɔlɔgɔ wa pe na,
ki se pye pe na mbe kajɛŋgɛ pye pe kan.
5 We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ liga jiri tara ti na, ti ma yɛgɛ.
Tara na woolo pe maa kunwɔ gbelege gbele.
Tara ti ni fuun ti ma yiri
paa Nili gbaan tɔnmɔ pi yɛn,
mbe si to paa Ezhipiti tara gbaan tɔnmɔ pi yɛn.
6 Yawe Yɛnŋɛlɛ lìli cɛnsaga ki kan wa yɛnŋɛlɛ na,
mɛɛ naayeri wi tɛgɛ tara ti go na.
Li ma kɔgɔje tɔnmɔ pi yeri maa wo tara ti na.
Li mɛgɛ koyi ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ.»
Kiti kɔngɔ ŋga kì sin
7 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Izirayɛli woolo, ye woro yaraga ka na yɛgɛ na mbe wɛ Etiyopi tara woolo pe na.
Mì yoro Izirayɛli woolo ye yirige wa Ezhipiti tara
paa yɛgɛ ŋga na mìla Filisiti tara fɛnnɛ pe yirige wa Kafitɔri tara, konaa ma Siri tara fɛnnɛ pe yirige wa Kiri tara.
8 Ye wele, mi ŋa ye Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ki wunluwɔ mba pi yɛn kajɔɔgɔ pyefɔ, na yɛgɛ yɛn pi na.
Mi yaa pi tɔngɔ mboo wɔ laga tara ti ni.
Konaa ki ni fuun, mi woro na jaa mbe Zhakɔbu woolo pe ni fuun pe tɔngɔ.»
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma.
9 «Ye wele, mi yɛn na konɔ kaan, fɔ pe Izirayɛli woolo pe yuguyugu wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni fuun ke sɔgɔwɔ, paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa shɔgɔlɔ le kɛnmɛ ma ke jɛlɛ we,
ali yaanŋgumbile nuŋgba lo se to tara.
10 Ee, kapere pyefɛnnɛ mbele pe yɛn wa na woolo pe ni, tokobi wi yaa ka pe gbo, poro mbele pe maa yuun fɔ: ‹Jɔlɔgɔ se yɔngɔ we ni, ki se si gbɔn we na.› »
Yɛnŋɛlɛ lì yɔn fɔlɔ lɛ mbe sɔngɔrɔ Izirayɛli woolo pe ni wa pe tara
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Ko pilige ko ni, mi yaa Davidi wi paraga go ŋga kìla toori ki yirige, mbege kan naa fɔnŋgɔ.
Mi yaa kaga jɛɛnrisara ti gbegele mberi tɔn,
mbege jɔgɔsara ti gbegele, mbege yirige mbege yerege,
mbege kan naa fɔnŋgɔ paa yɛgɛ ŋga na kìla pye faa we;
12 jaŋgo pe Edɔmu cɛnlɛ woolo mbele pe yaa ka koro go na pe tara ti shɔ peri ta naa,
konaa cɛngɛlɛ ŋgele fuun na mɛgɛ ki yɛn na yinri ke na ke tara ti ni.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma, mi yaa sigi pye mbege yɔn fili.»
13 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Ye wele, piliye ya wa na paan, ŋa wila wari, wiga kɔ, kii yaa mɔ yarilire kɔnfɔ wi yaa taga wi na,
ŋa wila ɛrɛzɛn pire ti tangala nari tɔnmɔ pi woo, wiga kɔ, kii yaa mɔ yarilire lugufɔ wi yaa taga wi na.
Kona, duvɛn fɔnŋɔ wi yaa kaa fuun wa yanwira ti na,
wi yaa kaa fuun mbe yiri wa tinndiye pe ni fuun pe na.
14 Mi yaa ka Izirayɛli, na woolo pe sɔngɔrɔ mbe pe wɔ wa kulowo pi ni.
Pe yaa ka pe cara nda tì yaari ti kan naa fɔnŋgɔ, mbe cɛn wa ti ni.
Pe yaa ka ɛrɛzɛn tiire sanri naa fɔnŋgɔ mbe kaa ti duvɛn wi woo.
Pe yaa ka naŋgɔ kɔɔrɔ kɔn mbe tire sanri wa ti ni, mbe kaa tige pire ti kaa.
15 Mi yaa pe teŋge naa fɔnŋgɔ wa pe tara.
Tara nda mì kan pe yeri, pe se ka pe purɔ mbe pe yirige wa ti ni naa fyew.»
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, muwi mì yo ma.