Yariyanga tijɛrɛ wogo ŋga Amɔsi wìla yan: Kanja pige yɛnlɛ nuŋgba tige pire ni
8
1 We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yariyanga ŋga naga na na naa, koyi ŋga yɛɛn. Ye wele, mìla kanja pige yɛnlɛ yan tige pire ni nda tì pe. 2 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì silan yewe ma yo fɔ: «Amɔsi, yiŋgi maa yaan?»
A mì sili yɔn sogo ma yo fɔ: «Kanja pige yɛnlɛ nuŋgba kanga tige pire ni, nda tì pe.»
Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Izirayɛli, na woolo pe kɔsanga wì gbɔn. Mì se pe kala yaga naa fyew. 3 Ko pilige ko ni, yuuro nda ti maa koo wa wunluwɔ go ki ni, ti yaa kanŋga mbe pye kunwɔ gbeere. Mi ŋa ye Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ muwi mì yo ma. Katugu gboolo pe yaa ka lɛgɛ lagapyew. Pe yaa ka pyeri mbaa pe waa lagapyew.»
Izirayɛli woolo pe wunluwɔ pi jɔgɔ kala
4 Yoro mbele ye maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yuun laga tara ti ni,
na mbele pe yɛn yuŋgbɔgɔrɔ ni pe tɔnri, yege sɛnrɛ nda ti logo.
5 Ye maa yuun fɔ: «Yevɔnŋgɔ fɛti wi yaa kɔ wagati wiwiin,
jaŋgo we ta waa we bile wi pɛrɛ?
Cɛnpilige ki yaa kɔ wagati wiwiin,
jaŋgo we ta we we yarilire bondoolo pe yɛngɛlɛ?»
We yaa tiwiyaraga ki kologo,
mbe yaara ti sɔnŋgɔ ki ŋgban,
mbe we culoye pe gbɔn mbe pe piri mbaa leele pe nii.
6 Mbele pe yɛn yuŋgbɔgɔrɔ ni,
we yaa pe lɔ penjara na mbe pe pye kulolo,
mbe fyɔnwɔ fɛnnɛ pe suru kulolo sawira na.
We yaa ka we bile sifege ki pɛrɛ yɛrɛ.
7 Yawe Yɛnŋɛlɛ na Zhakɔbu wi maa wi yɛɛ gbogo li kala na, lì wugu ki na ma yo fɔ:
«Mi se fɛgɛ pe kapyege ka kpɛ na.
8 Ki kala na, tara ti yaa ka yɛgɛ.
Tara na woolo pe yaa kaa kunwɔ gbelege gbele.
Tara ti ni fuun ti yaa ka yiri paa Nili gbaan wi yɛn.
Ti yaa ka yiri mbe tigi paa Ezhipiti tara gbaan wi yɛn.
9 We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: Ko pilige ko ni, mi yaa ti yɔnlɔ ki to yɔnlɔfugo na.
Mi yaa ti diwi mbe ye laga tara ti lagapyew ki ni yɔnlɔ na.
10 Mi yaa ye shɛrɛgɛ fɛtiye pe kanŋga mbe pe pye kunwɔ gbelege,
mbe ye yuuro ti kanŋga mberi pye yuŋgbɔgɔrɔ sɛnrɛ.
Mi yaa ti ye ni fuun ye kunwɔ yaripɔrɔ le wa ye sɛnŋgɛlɛ ke ni, mbe ti pe ye yinrɛ ti kulu.
Mi yaa kunwɔ kayaŋga le tara woolo pe ni
paa yɛgɛ ŋga na pinambyɔ nuŋgba pe ka ku ki ma pye we.
Ki kɔsaga ki yaa pye nandangawa pilige.»
 
11 We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Piliye ya wa na paan, mi yaa fuŋgo wa laga tara ti ni.
Ki fuŋgo ki se ka pye yaakara lama kala na,
ki wɔgɔ ki se ka pye tɔnmɔ lama kala na,
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti logowo fuŋgo naa wɔgɔ kala li.
12 Pe yaa kaa yanri la toro faa kɔgɔjeye pe sɔgɔwɔ,
mbe yiri yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri mbe kari yɔnlɔ yirisaga yeri.
Pe yaa kaa kee mbaa paan, mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti lagajaa,
ɛɛn fɔ pe se kari yan.
13 Ko pilige ko ni, sumbonɔ tiyɔɔnlɔ poro naa lefɔnmbɔlɔ pe ni,
pe fanŋga ki yaa ka kɔ pe ni wɔgɔ ki kala na.
14 Mbele pe maa wungu Samari ca yarisunŋgo ki na, na yuun fɔ: ‹Dan ca yarisunŋgo ki koro yinwege na!›
naga fɔ: ‹Shɛrɛgɛ ŋga ki maa piin wa Bɛrisheba ca, ki koro wa suyi!›
Pe pe ni fuun pe yaa ka toori, wa kpɛ se ka ya yiri naa.»