Yɛnŋɛlɛ li yaa ka kiti kɔn cɛngɛlɛ sanŋgala ke na
4
1 Ko piliye yo ni, ki wagati wi ka ka gbɔn,
na mi ka ka Zhuda tara naa Zheruzalɛmu ca woolo pe sɔngɔrɔ mbe pe tɛgɛ wa pe cɛnlɔmɔ faa pi na,
2 mi yaa cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni fuun ke gbogolo laga nuŋgba,
mbe tigi pe ni wa Zhozafati gbunlundɛgɛ ki ni.
Mi yaa kiti kɔn pe na wa ki laga ki na
ŋga pè pye Izirayɛli woolo, na woolo pe na ki kala na, poro mbele pe yɛn na kɔrɔgɔ ye.
Mà jɛn pàa pe gbɔn ma pe jaraga wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ.
Mi yaa kiti kɔn pe na, na tara nda pè yɛɛlɛ pe yɛɛ na ti kala na.
3 Pè pɛtɛ gbɔn na woolo pe na ma pe yɛɛlɛ pe yɛɛ na.
Pè lefɔnmbyɔ wi suru nanjaa na,
pè sumborombyɔ wi pɛrɛ duvɛn na maa wɔ.
4 Yoro Tiri ca fɛnnɛ, naa Sidɔn ca fɛnnɛ konaa yoro mbele fuun ye yɛn wa Filisiti tara lara ti ni, yiŋgi ye yɛn na jaa na yeri? Naga yɛn ma, ye yɛn na jaa mbe kayaŋga wɔ na ni wi le? Na kaa pye yaa jaa mbe kayaŋga wɔ na ni, mi yaa katijangara nda yaa piin ti fɔgɔ tɔn ye na fyaw. 5 Yànla penjara to naa na tɛ wi ni ti yu. Na yarijɛndɛ sɔnŋgbanga woro tiyɔnrɔ yèri koli ma kari ti ni wa ye yarisunndo gbɔgɔyinrɛ ti ni. 6 Yè Zhuda tara fɛnnɛ naa Zheruzalɛmu ca woolo pe pɛrɛ Yavan tara fɛnnɛ pe yeri, jaŋgo mbe pe lali pe tara ti ni.
7 Ɛɛn fɔ, ye wele, yè saa pe pɛrɛ tara nda ni, mi yaa sa pe yirige wa mbe sɔngɔrɔ mbe pan pe ni. Mi yaa katijangara nda yaa piin ti fɔgɔ tɔn ye na. 8 Mi yaa ka ye pinambiile naa ye sumborombiile pe pɛrɛ Zhuda tara fɛnnɛ pe yeri; poro mbe si sa pe pɛrɛ Sabe cɛnlɛ woolo pe yeri, poro mbele pe yɛn taleere ni. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
9 Yege wogo ŋga ki yari wa cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ ye yo fɔ:
«Ye ye yɛɛ gbɛgɛlɛ malaga ki na!
Ye ye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ pe yɛn ye pe yirige!
Maliŋgbɔɔnlɔ pe ni fuun pe pan pe kari wa malaga ki na.
10 Ye ye falinɛrɛ capire ti gbɔn yeri pye tokobiye,
ye ye mali kɔngbeŋgele ke gbɔn ye ke pye njaanra.
Ŋa wi yɛn fanŋga fu ma wɛ pe pe ni fuun na, wigi yo fɔ: ‹Mi yɛn fanŋga fɔ.›
11 Ye fyɛɛlɛ ye pan,
yoro kanŋgara na tara woolo ye ni fuun.
Ye pan ye gbogolo lagamɛ.»
E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma maliŋgbɔɔnlɔ pe tirige ma pe wa pe na!
12 Cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni fuun ke yiri ke kari wa Zhozafati gbunlundɛgɛ ki ni,
katugu pa mi yaa ka sa cɛn wa, mbe kiti kɔn cɛngɛlɛ ŋgele fuun ke yɛn kanŋgara na tara ti ni ke na.
13 Ye ye mali kɔngbeŋgele ke lɛ,
katugu yarilire tì gbɔn mbe kɔn.
Ye pan ye ɛrɛzɛn pire ti tangala yeri tɔnmɔ pi wɔ,
katugu ɛrɛzɛn pire tɔnmɔ wɔsaga kì yin ɛrɛzɛn pire ti ni.
Kopɛrɛ tì yinyin fɔ na wuun.
Mà jɛn pe tipewe pì kɛɛ toro.
14 Janwa gbɔlɔ, janwa gbɔlɔ jɛnnɛ,
lo li yɛn wa kiti kɔnsaga gbunlundɛgɛ ki ni,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔnpilige kì yɔngɔ,
wa kiti kɔnsaga gbunlundɛgɛ ki ni.
15 Yɔnlɔ konaa yeŋge ki ni, ti yaa ka kanŋga diwi,
wɔnŋgɔlɔ ke se kaa yanwa yinrigi.
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn na gbanla wa Siyɔn yanwiga ki na,
li magala li yɛn na yinrigi wa Zheruzalɛmu ca.
Naayeri wo naa tara ti ni, ti yaa ka yɛgɛyɛgɛ,
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn li woolo pe go sigefɔ,
poro mbele Izirayɛli woolo li yɛn pe larasaga.
17 Kona ye yaa kaga jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le,
fɔ mi yɛn ma cɛn wa Siyɔn, ko ŋga ki yɛn na yanwiga kpoyi ki na.
Zheruzalɛmu ca ki yaa pye kpoyi naa,
nambanmbala se kaa yiin wa ki ni naa fyew.
Yɛnŋɛlɛ li woolo pe yaa ka yɛyinŋge ta
18 Ko piliye yo ni, duvɛn fɔnŋɔ wi yaa kaa yinrigi wa yanwira ti na, mbaa fuun la tinri,
nɔnɔ wi yaa kaa yinrigi wa tinndiye pe na, mbaa fuun la tinri.
Zhuda tara laforo ti ni fuun ti yaa kaa fuun.
Pulugo tɔnmɔ pa yaa kaa janri mbaa yinrigi wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, mbe saa Akasiya tire gbunlundɛgɛ ki yinŋgi.
19 Ezhipiti tara ti yaa ka koro waga.
Edɔmu tara ti yaa ka pye gbinri ŋa tɔnmɔ woro wa wi ni,
katugu pè Zhuda tara fɛnnɛ pe yigilɔmɔ pi tijanga,
ma poro mbele jɛrɛgisaga fu pele gbo ma pe kasanwa pi wo wa pe yɛɛra tara jate ti ni.
20 Ɛɛn fɔ Zhuda tara ti yaa ka pye leele cɛnsaga sanga pyew,
leele yaa ka pye mbe cɛn wa Zheruzalɛmu ca wagati wi ni fuun ni.
21 Poro mbele pe gbokala mi sila li kayaŋga wɔ,
mi yaa kali kayaŋga wɔ pe juguye pe ni.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yaa ka cɛn wa Siyɔn ca.