Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa kali yinnɛ li tirige leele pe na
3
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Ko puŋgo na, mi yaa na yinnɛ li tirige sɛnwee piile pe ni fuun pe na.
Ye pinambiile naa ye sumborombiile pe yaa kaa Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yuun.
Ye lelɛŋgbaara ti yaa kaa yariyanra yaan (mbaa yinrigi wa na yeri)
ye lefɔnmbɔlɔ pe yaa kaa wɔɔnrɔ wɔnlɔ (mbaa yinrigi wa na yeri).
2 Ko piliye yo ni, mi yaa na yinnɛ li tirige yɛrɛ tunmbyeele pe na, nambala o, jɛɛlɛ o.
3 Mi yaa ka kafɔnŋgɔlɔ pye mbe naga wa yɛnŋɛlɛ na konaa laga tara ti na.
Ki yaa ka pye kasanwa, naa kasɔn konaa wirige titɔnlɔgɔ yerege.
4 Yɔnlɔ ki yaa ka kanŋga diwi,
yeŋge ki yaa ka yanlaga paa kasanwa yɛn;
sanni Yawe Yɛnŋɛlɛ li pilige ki sa gbɔn,
ki piligbɔgɔ, naa fyɛrɛ gbɔrɔ pilige ye.
5 Kona lere ŋa fuun ka Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki yeri,
wo yaa shɔ;
katugu wa Siyɔn yanwiga ki na, wa Zheruzalɛmu ca, leele pele yaa ka shɔ
paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi yo ma yo fɔ:
‹Leele pele yaa ka koro go na, mbele Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka yeri.› »