Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ
ZHOWƐLI
wi sɛwɛ we
Gbatɔ wo naa wawa pi ni, ti yaa tara ti jɔgɔ
1
1 Sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Penuwɛli pinambyɔ Zhowɛli wi kan tori nda yɛɛn. Làa yo fɔ:
2 Yoro lelɛŋgbaara, yege sɛnrɛ nda ti logo!
Tara woolo ye ni fuun ye nuŋgbogolo jan, ye logo!
Ki kala cɛnlɛ na yaa la yan li pye ye wagati wi na le,
nakoma ma pye ye tɛlɛye pe wagati wi na le?
3 Yege kala li yo ye pinambiile pe kan,
ye pinambiile pe kali yɛgɛ yo pe pinambiile pe kan,
poro pinambiile poro mbe kali yɛgɛ yo pe pinambiile pe kan.
4 Kondo wì yarilire ti ka nda tì koro,
gbatɔ wì pan ma to ka.
Gbatɔ wì ka nda tì koro,
kambɛɛrɛ tì pan ma to ka.
Kambɛɛrɛ tì ka nda tì koro,
kambɛɛrɛ tugbɔɔrɔ tì pan ma to ka.
5 Yoro sinwɔɔlɔ wele, ye yɛn ye yiri yaa gbele!
Yoro duvɛn wɔfɛnnɛ wele, yaa yuŋgbɔgɔrɔ sɛnrɛ yuun,
katugu pè duvɛn fɔnŋɔ wi kɔn wa ye yɔn na.
6 Cɛnlɛ là pan ma to na tara ti na.
Li yɛn fanŋga ni, li woolo pe yɔn ki se jɛn mbe kɔ.
Pe ŋganpɛnɛ pe yɛn paa jara ŋganpɛnɛ yɛn,
pe tugbilala pe yɛn paa jara nɔ tugbila yɛn.
7 Pànla ɛrɛzɛn kɛɛrɛ ti jɔgɔ,
pànla figiye tire ti jɔgɔ pew.
Pèri kɔɔrɔ ti ka pew, mari walagi mari wa tara.
Pè ɛrɛzɛn njere ti kɔɔrɔ ti ka mari filige pow.
8 Yaa gbele paa sumboro naŋa mbajɛɛn yɛn, ŋa wì jatere piriwɛn yaripɔrɔ le,
na naŋa ŋa pòo kan wi yeri wi kunwɔ pi gbele.
9 Yarikanra naa duvɛn saara nda pe ma wo ta woro na yaan naa wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
Saraga wɔfɛnnɛ mbele pe yɛn na tunŋgo piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, kunwɔ kayaŋga to pe na.
10 Kɛɛrɛ tì jɔgɔ,
kunwɔ kayaŋga yɛn laga tara ti ni, katugu bile wì jɔgɔ;
duvɛn fɔnŋɔ wì kɔ,
a sinmɛ liwoo pì jerege.
11 Kɛkɔɔnlɔ pè fɛrɛ shɔ,
ɛrɛzɛn kɛrɛ kɔnfɛnnɛ pe yɛn na gbele,
bile wo naa ɔrizhi wi ni ti jɔgɔwɔ pi kala na;
katugu kɛɛrɛ yarilire ti ni fuun tì jɔgɔ.
12 Ɛrɛzɛn tiire tì waga,
figiye tire tì fanla.
Girenadi tire o, sɛngɛndire o, pɔmu tire o,
tire nda fuun ti maa sɛni tì waga.
Yɔgɔrimɔ pì kɔ sɛnwee piile pe sɔgɔwɔ.
Yɛnŋɛlɛ li yɛn nali woolo pe yinri ma yo pe pe kapere ti jɛn peri yaga paa li yɛnri
13 Yoro saraga wɔfɛnnɛ wele, ye jatere piriwɛn yaripɔrɔ le yaa yuŋgbɔgɔrɔ gbelege gbele.
Yoro mbele ye maa tunŋgo piin wa saraga wɔsaga ki na, yaa gbele.
Yoro mbele ye maa tunŋgo piin na Yɛnŋɛlɛ li kan, ye jatere piriwɛn yaripɔrɔ le, ye pan ye wɔnlɔ ye yiri ti ni,
katugu yarikanra to naa duvɛn saara nda pe ma wo tì jerege wa ye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
14 Koni, yege yari leele pe kan pe yeŋge le, ye gbogolo ye Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔ.
Ye lelɛɛlɛ pe gbogolo konaa tara woolo pe ni fuun pe ni,
wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
Ye gbele ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri li ye saga.
15 E, yiŋgi pilipege ŋga we na!
Mà jɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li pilige kì yɔngɔ,
ki yɛn na jɔgɔwɔ piin na paan, na yinrigi wa ŋa wi yɛn yawa pi ni fuun fɔ wi yeri.
16 Yaakara tì kɔ ma wɔ wa we yɛgɛ sɔgɔwɔ,
yɔgɔrimɔ naa nayinmɛ pi ni, tì kɔ wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
17 Yariluguro nda tì lugu tì waga wa tara,
bondoolo pè koro waga,
yaakara tɛgɛsara tì jɔgɔ,
katugu bile wì kɔ.
18 Ye yaayoro ŋgbeleye yi tege gbelege ki logo!
Nɛrɛ ŋgbeleye yi yɛn na yanri na toro faa,
katugu naniwɛ woro ti yeri;
ali simbaala naa sikaala pe yɛn na jɔlɔ yɛrɛ.
19 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro mi yɛn na gbele na yɛnri,
katugu naniwɛ mba wa gbinri wi ni pì sogo,
kasɔn kì tire nda fuun ti yɛn wa yan ti sogo.
20 Yanyaara to fun ti yɛn na gbele nɔɔ yinri, mari saga,
katugu laforo tì waga;
kasɔn kì naniwɛ mba wa gbinri wi ni pi sogo.