Yɛnŋɛlɛ li kagbaraga pyege Izirayɛli woolo pe kan
11
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Izirayɛli wìla pye pyɔ sanga ŋa ni, wìla pye mala ndanla.
A mì si wo ŋa na pinambyɔ wi yeri maa wɔ wa Ezhipiti tara.
2 Ɛɛn fɔ, ali mbege ta mìla pye naa yinri,
wìla pye naa yɛɛ lali na ni.
Na woolo pè saara wɔ yarisunndo Baali ti yeri,
ma wusuna nuwɔ taan sogo yarisunndo ta yɛgɛ mɛgɛ ni.
3 Ma si yala, muwi mìla Efirayimu wi yigi kɛɛ na
maa fɔrɔgɔ tangala li ni.
Ɛɛn fɔ, pe sila ki jɛn mbe yo fɔ muwi mìla pye na pe kala li yɔngɔ.
4 Mìla pe yigi tiyɔngɔ paa yɛgɛ ŋga na pe ma sɛnwee yigi we,
ma mara pe na ndanlawa ni.
Mìla pye pe yeri paa to yɛn, ŋa wùu pyɔ lɛ maa mara wi mbatelege na.
Mìla pye na yaakara kaan pe yeri.
 
5 «Izirayɛli woolo pe se sɔngɔrɔ wa Ezhipiti tara ti ni naa.
Ɛɛn fɔ Asiri tara wunlunaŋa wo wi yaa cɛn pe go na,
katugu pè je mbe sɔngɔrɔ mbe pan na kɔrɔgɔ.
6 Tokobi wi yaa ka jɔgɔwɔ pye wa pe cagbɔrɔ ti ni,
mbe pe cara ti yeyɔnrɔ sɔgɔyaara ti jɔgɔ;
wi yaa pe ni fuun pe gbo,
pe jatere pee kagala ke kala na.
7 Na woolo pège kɔn maga tɛgɛ ma yiri ma je na na.
Paa pe yinri ma yo pe yɛgɛ wa mi ŋa yaara ti ni fuun ti go na na yeri,
ɛɛn fɔ wa kpɛ si yɛnlɛ mbanla gbɔgɔ.
 
8 «E, Efirayimu cɛnlɛ woolo, mi mbe ya mbe je ye na mɛlɛ?
Yoro Izirayɛli woolo, mbe ya mbe ye le ye juguye pe kɛɛ mɛlɛ?
Yège yan mbe ya mbe kapege pye ye na paa yɛgɛ ŋga na kìla pye Adima ca ki na le?
Yège yan mbe ya mbe ye pye paa Zeboyimu ca ki yɛn le?
Na jatere wì piri na na,
a ye yinriwɛ na ta fɔ jɛŋgɛ.
9 Mi se ye yigi mbe yala na naŋgbanwa gbɔɔ pi ni.
Na jatere wi woro mbe Efirayimu cɛnlɛ woolo pe tɔngɔ naa;
katugu mi woro sɛnwee,
mi yɛn Yɛnŋɛlɛ.
Mi yɛn ŋa wi yɛn kpoyi laga ye sɔgɔwɔ.
Mi se pan naŋgbanwa ndorogo ni ye kɔrɔgɔ.»
 
10 Pe yaa ka taga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na puŋgo na;
mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, na magala li ka ka yiri paa jara magala yɛn, na piile pe yaa yiri wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri mbaa fee mbaa seri, mbaa paan.
11 Pe yaa ka yiri wa Ezhipiti tara mbaa fee mbaa seri, mbaa paan paa sannjɛlɛ yɛn,
mbe yiri wa Asiri tara mbaa paan paa jɛndɛtuwa yɛn.
Mi yaa ti pe sa cɛn wa pe tara ti ni.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma.