7
1 Na mi kaa jaa mbe Izirayɛli woolo pe shɔ sanga ŋa ni,
Efirayimu cɛnlɛ woolo pe kajɔgɔrɔ to naa Samari tara fɛnnɛ pe tipere ti ni, to ti ma yiri funwa na;
katugu pe maa nambara piin.
Yoolo pe yɛn na kɔɔrɔ ti kaari na yiin wa yinrɛ ti ni,
beŋganri pyefɛnnɛ pe yɛn na tuun leele pe na wa ca nawa koŋgolo ke ni.
2 Pe woro naga sɔnri wa pe kotogo na fɔ mi yɛn na jatere piin pe kapere ti ni fuun ti na.
Koni, pe kapere tì pe maga lagapyew;
na yɛgɛ yɛn ti ni fuun ti na.»
Izirayɛli woolo pe yɛn na yɔn nii wunlumbolo pe na
3 «Pe maa tipege ki piin na wunlumbolo pe nawa pi yinŋgi,
na nambara wi piin na kundigile pe nawa pi yinŋgi.
4 Pe ni fuun pe yɛn jataala naa nandaala.
Pe yɛn paa buru fɔsaga yɛn, ŋga buru wafɔ wì kasɔn ŋgbanli gbɛri wa ki ni.
Maga lɛ wì muwɛ pi gbɔn, wi woro na kasɔn ki gbegele naa, fɔ muwɛ mba pì gbɔn pi sa fɛ pi yiri.
5 Pe kaa pe wunlunaŋa wi fɛti wi piin pilige ŋga ni,
legbɔɔlɔ pe ma tin duvɛn wi ni fɔ ma pye yambala.
Wunlunaŋa wi maa kɛɛ ki sanga ki leele mbele pe maa tɛgɛ lere na pe kan.
6 Mbele pe maa yɔn lemɛ pi piin, pe kotogo ki yɛn ma wɛri pe na paa buru fɔsaga yɛn.
Yembinɛ li ni fuun li ni, pe naŋgbanwa gbɔɔ pi ma sogo,
ɛɛn fɔ laga ka ka laga, pe naŋgbanwa gbɔɔ pi ma yiri pe ni paa kasɔn ŋgbanli yɛn.
7 Pe ni fuun pe yɛn ma wɛri paa buru fɔsaga yɛn;
pe maa pe yɛkeele pe tɔnri.
Pe wunlumbolo pe yɛn na kuun,
ɛɛn fɔ wa kpɛ woro nala mɛgɛ ki yinri.
 
8 «Efirayimu cɛnlɛ woolo pè pe yɛɛ pinlɛ cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni,
pe yɛn paa wɔn yɛn, ŋa pe suu wa mboo kanŋga wa kasɔn ki na.
9 Cɛnlɛ la yɛgɛ woolo yɛn na pe fanŋga ki koo pe ni,
ɛɛn fɔ poro jate pe sigi jɛn.
Pe yɛn na lee na yinzifire yinrigi,
ɛɛn fɔ poro jate pe sigi jɛn.
 
10 «Izirayɛli woolo pe yɛɛ gbɔgɔwɔ pi yɛn na pe jɛrɛgi.
Ɛɛn fɔ, pee sɔngɔrɔ mbe pan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, pe Yɛnŋɛlɛ na kɔrɔgɔ.
Konaa ki ni fuun, pe woro nala lagajaa.
11 Efirayimu cɛnlɛ woolo pè kanŋga ma pye paa ca ketenɛ yɛn, na li yɛn lembige ma pye tijinliwɛ fu.
Ezhipiti tara fɛnnɛ poro pe yɛn na yinri ma yo pe pe saga,
pa pe yɛn na kee Asiri tara fɛnnɛ poro kɔrɔgɔ ma yo pe pe saga.
12 Ɛɛn fɔ mbe pe ta wa konɔ paa kee,
mi yaa na mɛrɛ ti jan pe na.
Mi yaa pe yigi mbe pe jaanri, paa yɛgɛ ŋga na pe ma sannjɛlɛ yigi we.
Mi yaa jɔlɔgɔ wa pe na, paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo pe kan wa pe gbogolomɔ woolo pe sɔgɔwɔ.
13 Jɔlɔgɔ yɛn pe wogo,
katugu pè fe ma laga na na.
Jɔgɔwɔ gbɔɔ yaa gbɔn pe na,
katugu pè yiri ma je na na.
Mi wo na, mila daga mbe pe shɔ,
ɛɛn fɔ, a pe nɛɛ yagbogolo finlɛlɛ na tari na na.
14 Pe woro na gbele nala yinri mbe pe saga, pe kotogo ki ni fuun ni.
Ɛɛn fɔ pè koro na gbele wa pe sinlɛsara.
Pe maa pe yɛɛ gbogolo, mbe ta mbe bile naa duvɛn fɔnŋɔ ta.
Kona, pe mɛɛ pe yɛɛ lali na ni.
 
15 «Muwi mì pe naga, ma fanŋga kan pe yeri;
ɛɛn fɔ mi wo na, kapege pe yɛn na jate na ni.
16 Na pe ka sɔngɔrɔ, paa sin mbe pan mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na na kɔrɔgɔ.
Pè kolo paa sandiga yɛn, ŋga ki woro ma sin.
Pe yaa ka pe kundigile pe gbo tokobi ni pe sɛnjagara yomɔ pi kala na.
Leele pe yaa kaa tɛgɛ pe na wa Ezhipiti tara.»