Yɛnŋɛlɛ li yaa ka Izirayɛli woolo pe jɛn naa paa li woolo yɛn
2
1 Pilige ka Izirayɛli woolo pe yaa ka lɛgɛ paa kɔgɔje yɔn taambugɔ ki yɛn. Lere se ka ya mbe pe jiri mbe pe yɔn ki jɛn. Kìla yo pe kan laga ŋga na ma yo: «Ye woro na woolo!» Ki yaa yo pe kan wa ki laga nuŋgba ki na fɔ: «Ye yɛn Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo li woolo 2 Kona, Zhuda tara woolo naa Izirayɛli woolo pe yaa ka gbogolo nuŋgba, mbe to nuŋgba tɛgɛ pe yɛɛ go na. Pàa pe yigi kasopiile ma kari pe ni tara nda ni, pe yaa ka sɔngɔrɔ mbe yiri wa ti ni; kaselege ko na, ki pilige ki yaa ka pye Zhizireyɛli ca ki piligbɔgɔ. 3 Yege yo ye sefɛnnɛ nambala pe kan fɔ: «Ami!» (Ko kɔrɔ wo yɛn: «na woolo»); konaa yege yo ye sefɛnnɛ jɛɛlɛ pe kan fɔ: «Uruhama!» (Ko kɔrɔ wo yɛn: «mbele pè pe yinriwɛ ta.»)
Izirayɛli woolo pe yɛn paa nanjaa yɛn, ma pye mbele pe woro na nuru Yɛnŋɛlɛ li yeri
4 We Fɔ wì yo fɔ:
«Ye ye nɔ wi jɛrɛgi!
Ye wo jɛrɛgi dɛ!
Katugu wi woro paa na jɔ yɛn naa,
mi fun mi woro paa wi pɔlɔ yɛn naa.
Wi daga mboo nanjara tɛgɛrɛ ti laga wa wi yɛgɛ ki na,
mboo nandara tɛgɛrɛ ti wɔ wa wi yinŋgele ke na.
5 Na ko si pye, mi yaa wi yaripɔrɔ ti sanga wi na mboo yaga witiwaga,
mboo yaga waga paa wi to naa wi nɔ laa se.
Mi yaa ti wi pye paa gbinri yɛn,
paa tara yɛn, nda tì waga tɔnmɔ woro na taa wa ti ni.
Mi yaa ti wɔgɔ kuu gbo.
6 Wi piile poro na, mi se ka pe yinriwɛ ta,
katugu tanra piile wɛlɛ.
7 Kaselege ko na, pe nɔ wùu yɛɛ kan nanjara to yeri,
ki jɛlɛ ŋa wì pe se, wì fɛrɛ wa wi yɛɛ na,
katugu wì yo fɔ:
‹Mi yaa taga na kɛɛnlɛ pe puŋgo na,
poro mbele pe maa yaakara naa tɔnmɔ kaan na yeri,
poro mbele pe maa simbasire yaripɔrɔ naa lɛn jese yaripɔrɔ ti kaan na yeri,
poro pe maa sinmɛ liwoo naa duvɛn wi kaan na yeri.›
 
8 «Ki kala na, mi yaa wi konɔ li tɔn wuuro ni,
mi yaa mbogo wa mboo maga,
jaŋgo wiga ka torosaga ta.
9 Wi yaa kaa fee wi kɛɛnlɛ pe puŋgo na,
ɛɛn fɔ wi se ka pe yigi.
Wi yaa ka pe lagaja,
ɛɛn fɔ wi se ka pe yan.
Kona wi yaa wi yɛɛ pye fɔ:
‹Mi yaa sɔngɔrɔ wa na pɔlɔ lɛɛ wi yeri;
katugu mìla pye fɛrɛwɛ na wo sanga wo na ma wɛ nala na.›
 
10 «Wo na, wi sila ki jɛn
fɔ muwi mìla pye na bile, naa duvɛn fɔnŋɔ konaa sinmɛ liwoo pi kaan wi yeri.
Muwi mìla pye na penjara to naa tɛ wi kaan wi yeri lɛgɛrɛ,
to nda wìla pye na kaan yarisunŋgo Baali ki yeri yarikanga.
 
11 «Ki kala na, mi yaa pan mbanla yarilire ti shɔ wi yeri yarilire kɔnsanga ni,
mi yaa na duvɛn wi shɔ wi yeri ɛrɛzɛn pire ti cɔsanga ni.
Mi yaa na simbasire yaripɔrɔ to naa na lɛn jese yaripɔrɔ ti shɔ wi yeri,
to nda wìla pye na nii naa fɛrɛ ti tɔnni we.
12 Koni, mi yaa wi pagala mboo fɛrɛ ti yirige funwa na wi kɛɛnlɛ pe yɛgɛ sɔgɔwɔ.
Lere kpɛ se ka ya mboo shɔ na kɛɛ.
13 Mi yaa wi nayinmɛ kagala ke ni fuun ke kɔ:
wi fɛtiye wele,
naa wi yevɔnndɔ fɛtiye,
naa wi cɛnpiliye fɛtiye,
konaa wi shɛrɛgɛ fɛtiye sanmbala pe ni fuun pe ni.
14 Mi yaa ka wi ɛrɛzɛn kɛɛrɛ to naa wi figiye tire kɛɛrɛ ti jɔgɔ;
to nda wìla pye na para ti wogo na na yuun fɔ:
‹To ti yɛn na sara ŋa na kɛɛnlɛ pè kan na yeri.›
Mi yaa ti ti kanŋga kɔlɔgɔ,
mbe ti woŋgaala pe pan peri ka.
15 Wagati ŋa fuun wì pye ma yarisunŋgo Baali ki gbɔgɔ,
ma wusuna nuwɔ taan sogo ki kan maga gbɔgɔ,
konaa naa yɛɛ fere wi numagala kannjiŋgele koro naa wi yɔlɔgɔ somu wi ni,
na fee wi kɛɛnlɛ pe puŋgo na ma fɛgɛ na na,
mi yaa wi sara ko ki ni fuun ko na. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
 
16 «Ki kala na, mi yaa wi nɛgɛnɛgɛ mbe kari wi ni wa gbinri wi ni,
mbe sa para wi ni ndanlawa ni.
17 Kona, mi yaa wi ɛrɛzɛn kɛɛrɛ ti sɔngɔrɔ wi na wa ki laga ki na,
mi yaa ti Akɔri gbunlundɛgɛ ki pye wi jigi tagasaga.
Wi sumborowo sanga wi ni, wìla pye na nuru na yeri yɛgɛ ŋga na, pa wi yaa kaa nuru na yeri ma,
paa yɛgɛ ŋga na sanga ŋa ni wìla yiri wa Ezhipiti tara we.»
Yɛnŋɛlɛ laa jaa lo naa li woolo pe ni pe yɔn ki pye nuŋgba
18 «Ko pilige ko ni, mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma,
ma yaa kaa na yinri mbe yo fɔ na pɔlɔ,
ɛɛn fɔ ma se kaa na yinri naa ‹Baali›, (ko kɔrɔ wo yɛn na tafɔ).
19 Mi yaa ka yarisunndo Baali ti mɛgɛ ki kɔ mbege wɔ wa wi yɔn.
Lere se ka ti mɛgɛ yeri naa.
 
20 «Ko pilige ko ni, mi yaa ti yɔn finliwɛ mbe ye poro naa woŋgaala pe sɔgɔwɔ,
naa poro naa sannjɛrɛ ti sɔgɔwɔ,
konaa poro naa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele ke maa fulolo tara ti na ke sɔgɔwɔ.
Mi yaa ka sandira, naa tokobiye konaa malaga ki kɔ mbege wɔ wa tara ti ni.
Mi yaa ka ti paa wɔnlɔ yɛyinŋge na pɔw.
21 Izirayɛli, mi yaa ma yɛnri mbɔɔn pye na jɔ fɔ sanga pyew.
Mi yaa ma yɛnri, mbɔɔn pye na jɔ
mbe yala kasinŋge ni, naa kaselege ni,
naa kajɛŋgɛ konaa yinriwɛ tawa ni.
22 Mi yaa ma yɛnri mbɔɔn pye na jɔ ki pye tagawa ni;
kona pa ma yaa mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na jɛn.
 
23 «Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
Ko pilige ko ni, mi yaa logo ma yeri.
Mi yaa ka naayeri wi jorowo kala li kɔ,
naayeri wo yaa ka tara ti jorowo kala li kɔ.
24 Tara ti yaa yere ki na fun yarilire ti nandanwa kala li pye,
mbe ti duvɛn fɔnŋɔ naa sinmɛ liwoo mbe ta.
To fun ti yaa Zhizireyɛli ca woolo pe kala yɔn.
25 Mi yaa ka pe gbegele mbe pe tɛgɛ wa tara ti ni paa yariluguro yɛn na yɛɛ kan.
Mi yaa ka Lo Uruhama wi yinriwɛ ta;
mi yaa ka Lo Ami wi pye fɔ: ‹Ye yɛn na woolo!›
Poro fun pe yaa kanla pye fɔ: ‹We Yɛnŋɛlɛ!› »