Kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele kè tɛgɛ tara to wi kan
46
1 Pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Shɛrigo gbɔgɔ ki loŋgo nawa yeyɔngɔ ŋga wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, ki daga mbe koro tɔnŋgɔ tunŋgo pyepiliye kɔgɔlɔni yi ni; ɛɛn fɔ ki daga mbe yɛngɛ cɛnpilige ki ni, konaa yevɔnŋgɔ fɛti pilige ki na. 2 Na tara to wi ka yiri wa loŋgo nawa funwa woo pi ni, wi daga mbe toro wa ndɔgɔrɔ ti ni, mbe sa yere le yeyɔngɔ ki kɔrɔ piile pe tanla. Saraga wɔfɛnnɛ pe yaa wi saara sogoworo to naa wi nayinmɛ saara ti wɔ. Kona tara to wi yaa fɔli mbe kanŋguuro kan wa yeyɔngɔ shɔn wi na, mboo yɛgɛ ki jiile wa tara mbe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. Ko puŋgo na, wi yaa yiri mbe kari. Kɔrɔ ki yaa koro yɛnlɛgɛ fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 3 Tara woolo pe yaa kaa paan mbaa fɔli Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbaa li gbogo wa ki yeyɔngɔ ki na cɛnpiliye yo naa yevɔnndɔ fɛti piliye yi na.
4 «Saraga sogowogo ŋga tara to wi yaa wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri cɛnpilige ki na, ki yaa pye simbapiile kɔgɔlɔni, mbele pe yɛn jɛrɛgisaga fu konaa simbapɔlɔ nuŋgba, ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu. 5 Muwɛ saraga ŋga wi yaa taga wa simbapɔlɔ wi na, ki yaa pye culo nafa ma yiri kɛ. Simbapiile poro na, muwɛ culo yɔn ŋga ka yala wi yɛgɛ na, wi ko taga wa pe na. Wi yaa sinmɛ liwoo litiri kɔgɔlɔni taga muwɛ saraga culo nafa ma yiri kɛ pi na. 6 Yevɔnŋgɔ fɛti pilige ko na, wi yaa napɔlɔ yirifɔnŋɔ nuŋgba wɔ saraga, ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu, naa simbapiile kɔgɔlɔni konaa simbapɔlɔ nuŋgba ni, mbele pe yɛn jɛrɛgisaga fu. 7 Wi yaa muwɛ saraga culo nafa ma yiri kɛ taga napɔlɔ yirifɔnŋɔ wi na, mbe culo nafa ma yiri kɛ taga simbapɔlɔ wi na. Simbapiile poro na, muwɛ culo yɔn ŋga ki yaa yala wi yɛgɛ na, wi ko taga wa pe na. Wi yaa sinmɛ liwoo litiri kɔgɔlɔni taga wa muwɛ saraga culo nafa ma yiri kɛ pi na.
8 «Na tara to wi kaa paan, pa wi yaa ye wa ndɔgɔrɔ ti yeyɔngɔ ki ni, pa wi yaa si ka yiri wa ki yeyɔngɔ nuŋgba ki ni.
9 «Ɛɛn fɔ, na tara woolo paga pan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbeli gbɔgɔ shɛrɛgɛ fɛtiye pe na, ŋa ka ye wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeyɔngɔ ki ni, mbe fɔli Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ mbeli gbɔgɔ, wo yaa yiri wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeyɔngɔ ko ni. Ŋa ka ye wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeyɔngɔ ki ni, wo yaa yiri wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeyɔngɔ ki ni. Pè toro ma ye yeyɔngɔ ŋga ni, pe se ka sɔngɔrɔ mbe yiri wa ko yeyɔngɔ nuŋgba ko ni; ɛɛn fɔ pe yaa ka yiri wa yeyɔngɔ ŋga ki yɛn yɛsinmɛ na ko ni. 10 Tara to wi yaa ye sanga ŋa ni janwa wi yɛn na yiin; wi yaa ka yiri sanga ŋa ni janwa wi yɛn na yinrigi.»
Saara ti daga mbaa woo yɛgɛ ŋga na
11 «Shɛrɛgɛ fɛtiye naa piligbɔyɔ yi na, muwɛ saraga ŋga ki daga mbe taga napɔlɔ wi na, ki yaa pye culo nafa ma yiri kɛ, ŋga ki yaa taga wa simbapɔlɔ wi na, ki yaa pye culo nafa ma yiri kɛ. Simbapiile poro na, wi mbe ya ŋga ni, ko wi yaa kan. Wi yaa sinmɛ liwoo litiri kɔgɔlɔni taga wa muwɛ saraga culo nafa ma yiri kɛ kɛ pyew pi na.
12 «Na tara to wi kaa jaa mboo yɛɛra nandanwa saraga sogowogo wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, nakoma wi yɛɛra nandanwa nayinmɛ saraga, pa kona pe yaa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeyɔngɔ ki yɛngɛ wi kan. Wi yaa ye mbe saa saraga sogowogo konaa wi nayinmɛ saraga ki wɔ, paa yɛgɛ ŋga na wi maa ki piin cɛnpiliye yi ni we. Ko puŋgo na, wi yaa yiri. Na wi ka yiri mbe kɔ, pe yaa kɔrɔ ki tɔn wa wi puŋgo na.
13 «Pilige nuŋgba nuŋgba pyew, simbapyɔ ŋa wì ta yɛlɛ nuŋgba, ma pye jɛrɛgisaga fu, ye yaa wa wɔ saraga sogowoo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Ye yaa la ko woo pinliwɛ pyew.
14 «Pinliwɛ pyew ye yaa muwɛ saraga taga wa ti na. Ki yaa pye muwɛ culo kaŋgurugo, mba pe yaa sinmɛ liwoo litiri shyɛn pinlɛ pi ni mboo gbɔn. Ki yɛn muwɛ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan. Ko yɛn kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele ke yɛn kɔsaga fu, ke yaa la piin fɔ sanga pyew. 15 Pinliwɛ pyew, pe yaa simbapyɔ wi wɔ saraga, naa muwɛ yarikanga ki ni, konaa sinmɛ liwoo pi ni, ti yaa la piin saraga sogowogo suyi.»
Tara to wi piile pe tasaga ye
16 «Pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Na tara to wi ka tara laga ka kɔn wa wi yɛɛra tara ti na mbege kan wi pinambiile wa yeri, ki tara laga ki yaa pye ki pinambyɔ wi wogo, mbe ka pye ki pinambyɔ wi pinambiile pe wogo. Ki yaa ka pye pe kɔrɔgɔ. 17 Ɛɛn fɔ na wi ka tara laga ka kɔn wa wi yɛɛra tara ti na mbe kan wi kulonaŋa wa yeri, ki tara laga ki yaa pye kulonaŋa wi wogo fɔ sa gbɔn pe ma wɔ wa kulowo pi ni yɛlɛ na ni li na. Ko puŋgo na, ki yaa sɔngɔrɔ mbe pye tara to wi wogo. Pa kona wi tara laga ki yaa sɔngɔrɔ mbe pye wi pinambiile poro cɛ wogo. 18 Tara to wii daga mbe tara woolo wa tara laga kpɛ tile mbe shɔ wi yeri. Wii daga mbaa pe kɔrɔgɔ tara ti shoo pe yeri. Tara laga ŋga wi yaa kan wi pinambiile pe yeri kɔrɔgɔ, pa wi yaa ki wɔ wa wi yɛɛra tara laga ko ni, jaŋgo paga kanla woolo wa kpɛ purɔ mboo laga wa wi kɔrɔgɔ ki na.› »
Shɛrigo gbɔgɔ ki sɔgɔsaga yinrɛ
19 «Ko puŋgo na, yeyɔngɔ ŋga ki yɛn wa saraga wɔfɛnnɛ pe yumbiile kpoyi pe yeyɔngɔ ki tanla, ma wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ ki yeri, a naŋa wì silan lɛ ma kari na ni wa ki tanla. Wele, a mì si laga kà yan wa nawa, wa yɔnlɔ tosaga kamɛŋgɛ kɛɛ ki yeri. 20 A wì silan pye ma yo fɔ: ‹Pa saraga wɔfɛnnɛ pe yaa kaa kapere kala yagawa jasaara kara naa kajɔgɔrɔ gbegele saara kara ti sori laga ki laga ŋga ki ni, konaa muwɛ saara ti ni, wa loŋgo nawa funwa woo pi ni, jaŋgo wa janwa wi ni, lere wa ka ka jiri ki yaara kpoyi ti na mbe ku.› »
21 Ko puŋgo na, a wì si yiri na ni ma kari wa loŋgo nawa funwa woo pi ni, ma toro na ni wa loŋgo ki yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke tanla. Loŋgolo jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ kèle la pye wa loŋgo ki yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke ni fuun nuŋgba nuŋgba ke na. 22 Wa loŋgo ki yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke na, loŋgolo jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ kèle la pye wa kiiri kiiri. Li nuŋgba li titɔnlɔwɔ pìla pye mɛtɛrɛ nafa. Li gbemɛ pìla pye mɛtɛrɛ kɛ ma yiri kaŋgurugo. Ki loŋgolo jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ke titɔnlɔwɔ naa ke gbemɛ pi ni, pìla pye ja wa loŋgo ki yɛngɛlɛ ke na. 23 Pàa mboro wa kiiri kiiri ma ki loŋgolo ke ni fuun tijɛrɛ ke maga, ma sɔgɔsara gbegele mari telege ki mboro ti na, mari maga mari fili. 24 A naŋa wì silan pye fɔ: «Lagamɛ wi yɛn sɔgɔsara re, pa shɛrigo gbɔgɔ tunmbyeele pe yaa la leele pe saara kara ti sori wa ti ni.»