Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnyoro ta yɛgɛ Gɔgi wi wogo na
39
1 «Mboro wo na, sɛnwee pyɔ, Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ ti yo ma wa Gɔgi wi na, maga yo fɔ, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Wele, mi yaa yiri ma kɔrɔgɔ, mboro ŋa Meshɛki cɛnlɛ woolo naa Tubali cɛnlɛ woolo pe togbɔɔ we. 2 Mi yaa kɔɔn tilele mbe kari ma ni; mi yaa kɔɔn yirige fanŋga wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ tara ti kɔsaga ki ni, mbe pan ma ni wa Izirayɛli tara yanwira ti na. 3 Mi yaa kɔɔn sandiga ki gbɔn wa ma kamɛŋgɛ kɛɛ ki ni mbege jan, mbe ti ma wangala ke yiri wa ma kalige kɛɛ ki ni ke toori. 4 Ma yaa ka to mbe ku wa Izirayɛli tara yanwira ti na, mboro naa ma maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni fuun yi ni konaa cɛngɛlɛ woolo mbele pe yaa ka pye ma ni pe ni. Mi yaa kɔɔn kan kara kasannjɛrɛ, naa sannjɛrɛ ti cɛnlɛ pyew konaa yan cɛnrɛ ti yeri ti yaakara. 5 Ma yaa ka to mbe ku wa yan nawa, katugu muwi mì para.› We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
6 «Mi yaa ka kasɔn le wa Magɔgi tara ti ni, leele mbele pe yɛn ma cɛn wa lɔgɔ furo tara ti ni ma pye yɛyinŋge na pɔw, mi yaa ka kasɔn le pe ni fun. Pa kona pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. 7 Mi yaa ka ti na woolo, Izirayɛli woolo wele, panla mɛgɛ kpoyi ki jɛn. Mi se ka ti panla mɛgɛ kpoyi ki jɔgɔ naa. Ki ka pye ma, cɛngɛlɛ sanŋgala ke yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ kpoyi le. 8 Wele, ki kagala ke yɛn na paan, ke yaa si pye. We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma. Pilige ŋga mìla ki sɛnrɛ yo koyi.
9 «Kona, leele mbele pe yɛn ma cɛn wa Izirayɛli tara cara ti ni, pe yaa ka yiri mbe kasɔn gbɛri mbe pe juguye pe maliŋgbɔnyaara ti sogo. To ti yɛn tugurɔn sigeyaara jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ to naa tugurɔn sigeyaara tugbɔɔrɔ ti ni, naa sandira to naa wangala ke ni, naa ŋgboye poro naa tambaye pe ni. Pe yaa ka ki yaara ti sogo kasɔn fɔ sa gbɔn yɛlɛ kɔlɔshyɛn. 10 Pe se ka kanŋgirɛ ja wa wasege naa, pe se si ka ta kɔn naa wa kɔɔrɔ ti ni, katugu ki maliŋgbɔnyaara to pe yaa ka tɛgɛ mbaa kasɔn ki gbɛri ti ni. Leele mbele pàa Izirayɛli woolo pe yaara ti shɔ pe yeri, pe yaa ka ki woolo pe yaara ti shɔ pe yeri fun. Mbele pàa pe kɛɛ yaara ti san mari koli, pe yaa ka poro fun pe kɛɛ yaara ti san mberi koli fun. We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
11 «Ko wagati wo ni, mi yaa ka gboolo lesaga kan Gɔgi wi yeri wa Izirayɛli tara. Ki laga ki yaa ka pye wa cana karifɛnnɛ pe gbunlundɛgɛ ki ni, wa Kɔgɔje kuwo wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri. Ki yaa ka cana karifɛnnɛ pe konɔ li tɔn. Pe yaa ka Gɔgi wi le wa ki laga ki ni mbe pinlɛ wi janwa gbɔlɔ woolo pe ni fuun pe ni. Pe yaa kaa ki laga ki yinri: ‹Gɔgi janwa gbɔlɔ woolo pe gbunlundɛgɛ.› 12 Izirayɛli tara woolo pe ni fuun pe yaa ka pe gboolo pe le, jaŋgo mbe tara ti pye fyɔngɔ fu. Pe yaa ka ki wogo ki pye sa gbɔn fɔ yeŋge kɔlɔshyɛn. 13 Tara woolo pe ni fuun pe yaa ka pe gboolo pe le. Pe yaa ka mɛgɛ ta ki wogo ki kala na, na mi ka kanla gbɔgɔwɔ pi naga pilige ŋga ni we. We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
14 «Pe yaa ka leele pele wɔ pe tara ti yanri lagapyew pe toro. Gboolo mbele pè toori ma koro wa tara ti na, pe yaa kaa pe lagajaa poro naa cana karifɛnnɛ pe ni mbaa pe nii; jaŋgo mbe tara ti pye fyɔngɔ fu. Pe yaa ka ki tunŋgo ki pye yeŋge kɔlɔshyɛn ni. 15 Ki leele pe yaa kaa tara ti yanri. Pe ni, na wa ka sa lere kajeere yan laga ŋga na, wi yaa tɛgɛrɛ tɛgɛ le ti tanla, jaŋgo fanŋgɔɔnlɔ pe pan peri lɛ pe sari le fanga ka ni wa Gɔgi janwa gbɔlɔ woolo pe gbunlundɛgɛ ki ni. 16 Wa ki laga ki ni, pe yaa ka ca ka mɛgɛ taga mbaa ki yinri Hamona, ko kɔrɔ wo yɛn janwa gbɔlɔ. Pa pe yaa ki pye yɛɛn, mbe tara ti pye fyɔngɔ fu.
17 «Mboro wo na, sɛnwee pyɔ, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Ki yo sannjɛrɛ ti cɛnlɛ pyew li kan konaa yan woŋgaala pe ni fuun pe kan fɔ: Ye pan ye gbogolo, ye yiri kɛɛ ki ni fuun ki na, ye pan ye yɛɛ pile, yanla saraga ki ka, ko ŋga mi jate mì gbɛgɛlɛ. Ki yaa ka pye saraga gbɔlɔ wa Izirayɛli tara yanwira ti na. Ye yaa ka kara ti ka, mbe kasanwa pi wɔ. 18 Ye yaa ka maliŋgbɔɔnlɔ kotogofɛnnɛ pe wire kara ti ka, mbe tara na teele pe kasanwa pi wɔ. Poro pe yaa ka pye paa saraga yɛn wa simbapɛnɛ, naa simbapiile, naa sikapɛnɛ konaa napɛnɛ mbele fuun pè tɔrɔ wa Bazan tara pe yɔnlɔ. 19 Ye yaa ka yanlaga kara ti ka fɔ mbe tin ti na, mbe kasanwa pi wɔ fɔ pi saa ye yɛgɛ ki kanŋgi, wa saraga ŋga mi yaa wɔ ye kan ki na. 20 Wa na liwɛn gbɔɔ pi na, ye yaa ka shɔnye kara, naa shɔn lugufɛnnɛ pe wire kara, naa maliŋgbɔɔnlɔ kotogofɛnnɛ pe wire kara konaa maliŋgbɔɔnlɔ sanmbala pyew pe wire kara ti ka mbe tin.› » We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
21 «Mi yaa kanla gbɔgɔwɔ pi naga wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ. Cɛngɛlɛ ke ni fuun ke yaa ka kiti ŋa mi yaa kɔn ke na wi yan konaa na fanŋga kɛɛ ki yaa ka ŋga pye ke na ki ni. 22 Mbege lɛ le ko pilige ko na, Izirayɛli woolo pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe yɛnŋɛlɛ, pe Yɛnŋɛlɛ le.»
Izirayɛli woolo pe yaa ka gbɔgɔwɔ mba ta goto
23 «Kona, cɛngɛlɛ sanŋgala ke yaa kaga jɛn fɔ Izirayɛli woolo pe kajɔgɔrɔ to kala na pàa pe yigi malaga kasopiile ma kari pe ni, pe kambasinnde nda pè pye na na to kala li. Ko kala na, mìla na yɛɛ lara pe na, mɛɛ pe le pe juguye pe kɛɛ, jaŋgo pe pe ni fuun pe gbo tokobi ni. 24 Mìla pe jɔlɔ ma yala pe fyɔngɔ kapyere to naa pe kambasinnde to ni; ko kì ti mìla na yɛɛ lara pe na.
25 «Ki kala na, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Koni Zhakɔbu setirige piile mbele pàa yigi malaga kasopiile, mi yaa sɔngɔrɔ mbe pan pe ni wa pe cɛnsaga lɛgɛ ki ni. Mi yaa poro Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yinriwɛ ta. Mi yaa ka ti pe ni fuun paa na mɛgɛ kpoyi ki jate. 26 Ki ka pye ma, pe yaa ka fɛgɛ pe fɛrɛ kapyere ti na konaa pe kambasinnde nda pàa pye ti na. Pe yaa ka cɛn yɛyinŋge na pɔw wa pe tara ti ni, lere kpɛ se ka pan mbe pe gbɔn mbe pe piri naa. 27 Na mi ka ka pe yirige wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ, mbe pe wɔ wa pe juguye pe sɔgɔwɔ mbe pe gbogolo sanga ŋa ni, pa kona ŋga mi yaa pye pe kan, ko yaa ki kan cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yɛnŋɛlɛ na li yɛn kpoyi. 28 Kona, pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, pe Yɛnŋɛlɛ le; katugu muwi mìla ti, a pè pe yigi malaga kasopiile ma kari pe ni wa cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ; ɛɛn fɔ mi yaa ka pe gbogolo wa pe tara ti ni naa. Mi se ka wa kpɛ yaga wa ke sɔgɔwɔ naa. 29 Mi se kanla yɛɛ lara pe na naa, katugu mi yaa kanla yinnɛ li tirige Izirayɛli woolo pe na.› » We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.