Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ nda tìla yo ma wa Edɔmu tara ti na
35
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa li sɛnrɛ ti kan na yeri naa, ma yo fɔ: 2 «Sɛnwee pyɔ, yɛgɛ kanŋga ma wa wa Seyiri tara yanwira ti yeri, ma Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yo ma wa ti na. 3 Maga yo pe kan fɔ, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ:
‹Mi yaa yiri ma kɔrɔgɔ, mboro Seyiri yanwira tara.
Mi yaa na kɛɛ ki yirige ma na,
mbɔɔn tɔngɔ mbɔɔn yaga waga pew.
4 Mi yaa ma cara ti pye katara,
ma yaa ka pye tara nda tì jɔgɔ ma koro waga.
Pa kona ma yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le.
5 Katugu ma yɛn ma Izirayɛli woolo pe panra fɔ sanga pyew. Màa pe le pe juguye pe kɛɛ, ma ti a pè to pe na tokobi ni pe jɔlɔgɔ pilige ki na; sanga ŋa ni pe kambasinnde tìla kɛɛ toro, a Yɛnŋɛlɛ lì jɔlɔgɔ wa pe na we.› 6 Kì kala na, we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: ‹Mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo na mɛgɛ ki na, mi yaa legbogo pye wa ma ni; legbogo ki yaa ka taga ma puŋgo na. Kì kaa pye legbogo ki sɔɔn mbɛn, ki kala na, legbogo ko fun ki yaa taga ma na. 7 Mi yaa ka Seyiri yanwira tara ti jɔgɔ mberi pye laga ŋga kì koro waga pew, ma pye kataga. Leele mbele pe maa kee na paan wa ti ni, mi yaa ka pe tɔngɔ mbe pe kɔ. 8 Mi yaa kɔɔn yanwira lara ti yin gboolo pe ni. Ma woolo mbele pe yaa ka gbo tokobi ni, pe yaa ka toori wa tinndiye pe na, naa wa yanwira gbunlundɛrɛ ti ni konaa wa yanwira lawere ti ni fuun ti ni. 9 Mi yaa kɔɔn tara ti tɔngɔ mberi yaga waga fɔ sanga pyew. Lere kpɛ se ka cɛn wa ma cara ti ni naa. Ki ka pye ma, ye yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le.
10 « ‹Katugu mà yo fɔ: Ki cɛngɛlɛ shyɛn ŋgele koro naa ki tara shyɛn nda ti yaa ka pye na woro. We yaa kari shɔ mberi pye we woro. Ma si yala, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye le.› 11 Kì kala na, we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: ‹Mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo, na mɛgɛ ki na, mi yɛn naga yuun fɔ Izirayɛli woolo màa pe panra, ma pe yigi naŋgbanwa ni konaa mbɛnwɛ ni yɛgɛ ŋga na, pa mi yaa ma yigi ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na ma fun. Mi yaa kanla yɛɛ naga wa pe sɔgɔwɔ yɛgɛ ŋga na mi yɛn, na mi ka ka kiti kɔn ma na we. 12 Ki ka pye ma, pa ma yaa ki jɛn fɔ tifagawa sɛnrɛ nda fuun mà yo Izirayɛli tara yanwira ti na, mi Yawe Yɛnŋɛlɛ mìri logo. Màa yo fɔ: Tì jɔgɔ ma koro waga, tì kan we yeri ma pye we yaakara. 13 Yè ye yɛɛ gbɔgɔ na yɛgɛ sɔgɔwɔ ye sɛnyoro ti ni; yè yɔngbɔgɔwɔ sɛnrɛ yo na na. Mi jate mìri logo.›
14 «Pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Tara woolo pe ni fuun paga kaa yɔgɔri wagati ŋa ni, ko mi yaa kɔɔn tɔngɔ mbɔɔn tara ti yaga waga.› 15 Izirayɛli woolo pe tara tì tɔngɔ ma koro waga, a kì yɔgɔrimɔ kan ma yeri. Ki kala na, mi yaa ma pye ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun. Mboro Seyiri yanwira tara, ma yaa ka tɔngɔ mbe koro waga, mboro naa Edɔmu tara ti ni fuun ti ni. Kiga pye ma, pa pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le.»