Yɛnŋɛlɛ li yɛn na yarisunndo suvɛnnɛ pe jɛrɛgi
6
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa li sɛnrɛ ti ka na yeri, ma yo fɔ: 2 «Sɛnwee pyɔ, ma yɛgɛ ki surugu ma wa wa Izirayɛli tara yanwira ti yeri, ma Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yo ma wa ti na. 3 Ma yaa ki yo mbe yo fɔ: ‹Yoro Izirayɛli tara yanwira, ye We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti logo.› We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, pa lì yo yɛɛn yoro yanwira tara woolo, naa mbele pe wa tinndiye pe ni fuun pe na, naa mbele pe wa yanwira ti sɔgɔwɔ pi ni konaa wa gbunlundɛrɛ ti ni pe kan fɔ: ‹Ye wele, mi yaa tokobi yirige mbe wa ye na, mbe ye gbo; mi yaa ye sunzara nda wa tinndiye pe na ti tɔngɔ. 4 Mi yaa ti pe ye saara wɔsara ti jɔgɔ, ye maa ye wusuna nuwɔ taan wi sori saara wɔsara nda na, mi yaa ti peri tɔngɔ. Mi yaa ti ye gboolo pe toori wa ye yarisunndo ti yɛgɛ sɔgɔwɔ. 5 Mi yaa ka Izirayɛli woolo pe gboolo pe jaanri wa pe yarisunndo ti yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe pe kajeere ti jaraga mbe pe saara wɔsara ti maga. 6 Ye yaa ka pye mbe cɛn laga ŋga fuun ni, ye cara ti yaa ka tɔngɔ mbe pye katara, ye sunzara nda wa tinndiye pe na, ti yaa ka jɔgɔ mbe koro waga; ki pyelɔmɔ pi na ma, pe yaa ka ye saara wɔsara ti jaanri mberi jɔgɔ, mbe ye yarisunndo ti kaari, mberi kɔ mberi wɔ wa. Pe yaa ye wusuna nuwɔ taan sogoyaara ti yaari, mbe yaara nda fuun yè gbegele ti jɔgɔ. 7 Lelɛgɛrɛ yaa ka to mbe ku wa ye sɔgɔwɔ, pa kona ye yaa ki jɛn mbe yo fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le.
8 « ‹Konaa ki ni fuun, mi yaa ka leele pele yaga jɛnri ye ni yinwege na; mi yaa ka pe shɔ tokobi wi kɛɛ mbe pe jaraga wa tara na cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ. 9 Ki leele mbele pè shɔ ma koro yinwege na, pe yaa ka pe yigi malaga kasopiile mbe kari pe ni cɛngɛlɛ ŋgele sɔgɔwɔ, mbe pe ta wa ke sɔgɔwɔ, pe yaa nawa to na na. Pe jatere wi yaa ka pye ki na, fɔ naa pè kanŋga ma pye mbasinmbele na ni, ma puŋgo le na ni, ma pe yɛgɛ ki kan pe yarisunndo ti na, ko kì ti mì pe jatere wi kan wì piri pe na. Pa kona pe yaa lakɔ pe yɛɛ na, pe kapere nda pè pye konaa pe katijangara nda fuun pè pye ti kala na. 10 Pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le, fɔ kapege ŋga mìla yo mi yaa pye pe na, fɔ mi sila ki sɛnrɛ ti yo wagafe.› »
11 Pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Yaa kɛyɛn gbɔɔn, yaa tɔɔrɔ ti suun tara ti na, yaa gbele ŋgbanga yaa yuun fɔ: ‹Izirayɛli woolo pe kapere tugbɔɔrɔ tijangara ti ni fuun ti kala na, tokobi naa fuŋgo konaa yambewe pi ni, ti yaa ka pe tɔngɔ mbe pe wɔ wa. 12 Mbele pe yɛn wa lege, yambewe pi yaa ka pe gbo. Mbele pe yɛn tɔɔn, tokobi wi yaa ka poro gbo. Pe ni, leele mbele pe yaa ka koro go na wa ca ki ni, poro mbele juguye pe yaa ka maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga kan mbe ca ki yɔn tɔn, fuŋgo ki yaa ka poro gbo. Mi yaa kanla naŋgbanwa gbɔɔ kala li pye pe na, fɔ sa gbɔn wa pi kɔsaga ki na. 13 Na paga ka pe gboolo pe yan pe toori tara ti na wa pe yarisunndo ti sɔgɔwɔ, mbe gboolo pe yan pe pe saara wɔsara ti maga, mbe pe yan wa tinndiye pe ni fuun pe go na, naa wa yanwira ti ni fuun ti go na, naa tigbɔrɔ nda ti yɛn wɛtipiire ni ti nɔgɔ, naa terebɛnti tire nda wɛrɛ ni ti nɔgɔ konaa wa lara nda fuun pàa pye na wusuna nuwɔ taan wi woo saraga pe yarisunndo ti ni fuun ti yeri, pa kona pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. 14 Mi yaa kanla kɛɛ ki yirige pe na, mbe pe tara ti jɔgɔ mberi yaga waga. Leele pe yɛn ma cɛn lara nda fuun ni, mi yaa ka ti ni fuun ti jɔgɔ, mbege lɛ wa gbinri wi na, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri fɔ sa gbɔn wa Dibila ca ki na, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. Pa kona pe yaa ki jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le.› »