Yɛnŋɛlɛ làa Ezekiyɛli wi tun Izirayɛli woolo pe yeri
2
1 A magala lì silan pye fɔ: «Sɛnwee pyɔ, yiri ma yere ma tɔɔrɔ ti na, mi yaa para ma ni.» 2 Naa làa kaa para na ni makɔ, a Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ lì si ye na ni, ma ti a mì yiri ma yere na tɔɔrɔ ti na; kona, ŋa wìla pye na para na ni, a mì suu magala li logo.
3 Wìla na pye ma yo fɔ: «Sɛnwee pyɔ, mi yɛn nɔɔ tunnu wa Izirayɛli woolo pe yeri. Ki cɛnlɛ na lì yiri ma je we, ki leele mbele pè yiri ma je na na we. Poro naa pe tɛlɛye pe ni, pè kapege pye na na fɔ ma pan ma gbɔn nala. 4 Mi yɛn nɔɔ tunnu ki leele mbele yɛwaga fɛnnɛ konaa nuŋgboŋgbanla fɛnnɛ poro yeri, ma sa pe pye fɔ: ‹We Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.› 5 Pe yɛn leele mbele pè yiri ma je; ki kala na, pe logo ma yeri o, pee yɛnlɛ mbe logo ma yeri o, pe yaa ki jɛn mbe yo fɔ Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wa yɛn wa pe sɔgɔwɔ. 6 Mboro wo na, sɛnwee pyɔ, maga ka fyɛ pe yɛgɛ, maga ka fyɛ pe sɛnyoro ti na. Pe yaa kaa kendige woo ma ni, ki yaa ka pye ma yeri ndɛɛ ma yɛn yanpege naa wuuro sɔgɔwɔ konaa ma cɛn naala sɔgɔwɔ. Pe yɛn leele mbele pè yiri ma je, ɛɛn fɔ maga ka fyɛ pe sɛnyoro ti na, ma sunndo wiga si ka kɔn pe yɛgɛ sɔgɔwɔ. 7 Pe yɛn leele mbele pè yiri ma je, ki kala na, pe logo ma yeri o, pee yɛnlɛ mbe logo ma yeri o, mboro mbaa na sɛnrɛ to yuun pe kan.
8 «Mboro wo na, sɛnwee pyɔ, sɛnrɛ nda mi yaa yo ma kan, ti logo. Maga ka pye lere ŋa wì yiri ma je, paa yɛgɛ ŋga na ki leele mbele pè yiri ma je pe yɛn. Koni yaraga ŋga mi yaa kan ma yeri, ma yɔn ki yɛngɛ maga ka.»
9 Kona, a mì si wele mɛɛ kɛɛ ka yan ki yɛn ma sanga ma wa na yeri, sɛlɛgɛ sɛwɛ ŋa pe ma migi wa ni wa ki ni. 10 A kɛɛ kì si sɛlɛgɛ sɛwɛ ŋa pe ma migi wi sangala na yɛgɛ sɔgɔwɔ; sɛwɛ yɔɔnrɔ la pye ki sɛwɛ wi kanŋgɔlɔyɔ shyɛn yi na. Kunwɔ gbelege sɛnrɛ, naa yɛsanga sɛnrɛ konaa jɔlɔgɔ sɛnrɛ tìla pye ma yɔnlɔgɔ wa wi ni.