YUŊGBƆGƆRƆ SƐNRƐ
sɛwɛ
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Zheremi yuŋgbɔgɔrɔ sɛnrɛ sɛwɛ wi yɛn sɛwɛ wa, ŋa yuuro tɛgɛsaga kaŋgurugo yɛn wa wi ni. Ki yuuro ti yɛn na para Zheruzalɛmu ca ki tɔngɔwɔ po sɛnrɛ na, mba pi yɛn jatere piriwɛn ni. Ki yuuro tì kɔ ma yala Eburuye pe kunwɔ yuuro kɔlɔmɔ po ni. Sɛwɛ wi go nuŋgba nuŋgba pyew fɔ sa gbɔn wa ki go ki kɔsaga ki na, ki vɛrise nuŋgba nuŋgba pyew wì lɛ Eburuye sɛnrɛ ti sɛnpiile mbele pe ma tɛgɛ nari yɔnlɔgi wo wa ni, maga lɛ ti sɛnpyɔ koŋgbanŋa wi na, wo ŋa pe yinri alɛfu fɔ ma saa gbɔn wi puŋgo woo wi na, wo ŋa pe yinri tavu.
Yurukɔɔ wi yɛn na wi nandangawa pi wogo ki yɛgɛ nari kacɛn kagala lɛgɛrɛ ni, ŋgele ke yɛn fanŋga ni. Konaa ki ni fuun, wùu jigi wi taga Yɛnŋɛlɛ li na, wi jigi wi yɛn li na sanga pyew. Wì yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ li kagbaraga kii kɔ,
li yinriwɛ tawa pi fa gbɔn wa pi kɔsaga ki na.
Li kagbaraga konaa li yinriwɛ tawa pi ni ti maa kanŋgi fɔnndɔ pilige nuŋgba nuŋgba pyew;
li yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ yɛgɛ ŋga na ki yɛn ma gbɔgɔ» (Yuŋgbɔ 3.22-23).
Zhufuye cɛnlɛ woolo pe maa yɛfiile shɛrɛgɛ ŋga shɛri na nawa tuun shɛrigo gbɔgɔ ki tɔngɔwɔ wogo ki na, na ki ka gbɔn, pe maa ki yuuro ti koo. Shɛrigo gbɔgɔ kìla tɔngɔ ki yɛlɛ cɛnmɛ kaŋgurugo naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɔgɔlɔni (586) Zhezu Kirisi wi sege ki yɛgɛ.
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Kunwɔ yurugo koŋgbanŋga: Yɛnŋɛlɛ lì je Zheruzalɛmu ca ki na 1
Kunwɔ yurugo shyɛn wogo: Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye paa jugu yɛn 2
Kunwɔ yurugo taanri wogo: Jigi tasaga yɛn wa bere 3
Kunwɔ yurugo tijɛrɛ wogo: Zheruzalɛmu ca kì tɔngɔ pew 4
Kunwɔ yurugo kaŋgurugo wogo: Leele pe yɛn na Yawe Yɛnŋɛlɛ li yinmɛ pi lagajaa 5