Zheremi wìla Baruki wi kotogo ki sogo wi na
45
1 Zhoziyasi pinambyɔ Yehoyakimu ŋa wìla pye Zhuda tara wunlunaŋa wi wunluwɔ pi yɛlɛ tijɛrɛ wolo li ni, sɛnrɛ nda Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Zheremi wìla yo Neriya pinambyɔ Baruki wi kan, a wìri yɔnlɔgɔ sɛwɛ wa ni tori nda. Wìla yo fɔ: 2 Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le, pa lì yo yɛɛn mboro Baruki ma wogo na fɔ: 3 «Ma yɛn naga yuun ma yo fɔ: ‹Jɔlɔgɔ yɛn na wogo, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì jatere piriwɛn taga wa na jɔlɔgɔ ki na. Mi yɛn na jɛɛn, fɔ a na fanŋga kila koo na ni. Mi woro na wogosaga taa.› 4 Ɛɛn fɔ sɛnrɛ nda to ma yaa yo wi kan mbe yo fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ pa lì yo yɛɛn fɔ: ‹Yaraga ŋga mìla kan, mi yaa ki jan; yaraga ŋga mìla sanri, mi yaa ki kɔlɔgi; mi yaa ko pye ma tara ti ni fuun ti na. 5 Naga yɛn ma, mboro bere yɛn na kagbɔgɔ ka lagajaa ma yɛɛ kan wi le? Maga kaa ko ka lagajaa, katugu mi yaa jɔlɔgɔ wa sɛnwee piile pe ni fuun pe na. Ɛɛn fɔ mboro wo na, maga kari laga o laga, mi yaa ma yinwege ki kan ma yeri ki pye ma yaritaga. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.› »