Izirayɛli tara cara ti yaa ka kan naa fɔnŋgɔ
33
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa li sɛnrɛ ti kan Zheremi wi yeri naa ki shyɛn wogo na, maa ta wi yɛn ma tɔn bere wa kaso wi ni, wa wunlunaŋa wi go welefɛnnɛ pe laga nawa, ma yo fɔ: 2 «Yawe Yɛnŋɛlɛ na lì tara ti da, Yawe Yɛnŋɛlɛ na lìri gbegele mari yerege, lo na pe maa yinri Yawe Yɛnŋɛlɛ, pa lì yo yɛɛn fɔ: 3 ‹Na yɛnri, mi yaa ma yɔn sogo. Mi yaa kagbɔgɔlɔ sɛnrɛ yo ma kan, kagala ŋgele ke yɛn ma lara, ŋgele mɛɛ ke jɛn.› 4 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le, pa lì yo yɛɛn ki ca ŋga ki yinrɛ ti wogo na konaa Zhuda tara wunlumbolo pe yinrɛ ti wogo na. To nda pe yaa ka jaanri mbege sinndɛɛrɛ ti tɛgɛ mbe ca ki mbogo ki gbegele ti ni, jaŋgo pe juguye mbele pè pan ma ca ki maga, paga ka lugusara ta mbe ye wa ca ki ni, mbe pe gbo tokobi ni. 5 Ki yaa pye mbege ta wagati ŋa ni poro naa Kalide tara fɛnnɛ pe ni, pe yɛn malaga na. Ki yinrɛ ti yaa ka yin gboolo pe ni, poro mbele mi yaa ka gbo na naŋgbanwa naa na kɔnrɔ tandorogo ki kala we. Mi yaa na yɛgɛ ki lara ki ca ŋga ki na pe tipere nda pè pye ti kala na.
6 «Ɛɛn fɔ konaa ki ni fuun, mi yaa ka pe wɛrɛ pye, mbe pe sagala; mi yaa yɛyinŋge gbɔgɔ kan pe yeri, pe koro pe yɛɛ kan kaŋgbanga fu. 7 Zhuda tara woolo mbele pàa yigi kasopiile konaa Izirayɛli tara woolo mbele pàa yigi kasopiile, mi yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan pe ni naa, mbe ti pe pan pe cɛn laga pe tara ti ni, paa yɛgɛ ŋga na pàa pye faa we. 8 Kajɔgɔrɔ nda fuun pè pye ma kapege pye na na, mi yaa pe pye kpoyi mberi laga pe na. Kajɔgɔrɔ nda fuun pè pye ma yiri ma je na na, mi yaa ti ni fuun ti kala yaga pe na. 9 Ki Zheruzalɛmu ca ŋga ki yaa kanla mɛgɛ ki yirige, mbe pye na nayinmɛ pi go, naa na sɔnmɔ pi go konaa na gbɔgɔwɔ pi go tara na cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ; katugu mi yaa kajɛŋgɛ ŋga fuun pye pe kan, tara na cɛngɛlɛ ke ni fuun ke yaa kaga logo; kajɛŋgɛ naa yɛyinŋge ŋga fuun mi yaa ka kan pe yeri, cɛngɛlɛ sanŋgala ke yaa kaga yan, mbaa fyɛ fɔ mbaa seri.»
10 Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Ye yɛn naga yuun ki laga ŋga ki wogo na ma yo kì pye kataga, fɔ leele woro wa ki ni, fɔ yaayoro woro wa ki ni, fɔ Zhuda tara cara naa Zheruzalɛmu ca nawa koŋgolo kè koro waga, fɔ lere woro wa ti ni, yaayoro si woro wa ti ni. 11 Ɛɛn fɔ pe yaa kaa yɔgɔrimɔ tinmɛ taa, mbaa nayinmɛ yuuro nuru wa naa, naa japɛnɛ yuuro, naa pijaala yuuro ni, konaa mbele pe yaa kaa nayinmɛ saara woo wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, mbaa yuuro koo mbaa yuun fɔ:
‹Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li shari yaa li sɔnni,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma yɔn,
katugu li kagbaraga ki yɛn kɔsaga fu.›
Katugu tara ti woolo mbele pàa yigi kasopiile, mi yaa sɔngɔrɔ mbe pan pe ni, mbe pan mbe pe tɛgɛ wa, paa yɛgɛ ŋga na pàa pye faa we. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.»
12 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, pa lì yo yɛɛn fɔ: «Ki laga ŋga kì koro waga yɛɛn, sɛnwee pyɔ woro wa ki ni, yaayogo woro wa ki ni, yaayoro kɔnrisara yaa ka pye wa naa fɔnŋgɔ yaayoro kɔnrifɛnnɛ pe kan, wa ki cara ti ni fuun ti ni; pe yaa kaa pe simbaala naa sikaala pe kɔnri wa naa yembinɛ. 13 Cara nda ti yɛn wa yanwira ti na, naa cara nda ti yɛn wa yanwira tigiwɛn tara ti ni, naa cara nda ti yɛn wa Negɛvu tara ti ni, naa nda ti yɛn wa Bɛnzhamɛ tara ti ni, naa nda ti yɛn wa Zheruzalɛmu kanŋgara na lara ti ni konaa Zhuda tara cara sannda ti ni, leele pe yaa kaa pe simbaala naa pe sikaala pe jinri naa fɔnŋgɔ wa ti ni. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.»
Yɛnŋɛlɛ li ka yɔn fɔlɔ na kɔn, li ma li yɔn fili
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma fɔ: «Wele, piliye ya yɛn wa na paan, kajɛŋgɛ sɛnrɛ nda mìla yo Izirayɛli tara woolo naa Zhuda tara woolo pe wogo na, mi yaa ki pye mbege yɔn fili. 15 Ko piliye yo ni, naa ki wagati wi ni, mi yaa lesinŋɛ wa yirige wa Davidi setirige ki ni, ŋa wi yaa ka ti paa tanri kaselege konaa kasinŋge na wa tara ti ni. 16 Ko piliye yo ni, Zhuda tara woolo pe yaa ka shɔ, Zheruzalɛmu ca woolo pe yaa ka pye yɛyinŋge na pɔw. Pe yaa kaa Zheruzalɛmu ca ki yinri yɛgɛ ŋga na ki ŋga fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn we kasinŋge fɔ.› »
17 Katugu pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Wa Davidi setirige ki ni, lere yaa la taa mbaa cɛɛn wunluwɔ pi na Izirayɛli woolo pe go na. 18 Saraga wɔfɛnnɛ, Levi setirige piile wele, pele yaa la taa sanga pyew mbaa yeregi na yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbaa saara sogoworo woo, mbaa muwɛ saara woo mbaa ti sori, konaa mbaa saara woo na yeri pilige pyew.»
19 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa li sɛnrɛ ti kan Zheremi wi yeri naa ma yo fɔ: 20 «Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Na kaa pye ye mbe ya mbe yɔn finliwɛ mba pi yɛn mi naa yɔnlɔ ki ni pi jɔgɔ, mbe yɔn finliwɛ mba pi yɛn mi naa yembinɛ li ni pi jɔgɔ, mbe ti yɔnlɔ ki ka ka yiri ki yirisanga wi ni, mbe ti yembinɛ li ka ka wɔ li wɔsanga wi ni, 21 pa kona yɔn finliwɛ mba mì le na tunmbyee Davidi wi ni, po fun pi mbe ya jɔgɔ; pinambyɔ se ta wa wi setirige ki ni mbe cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. Kona yɔn finliwɛ mba mì le saraga wɔfɛnnɛ pe ni, poro Levi setirige piile mbele pe yɛn na tunŋgo piin na kan, pa pi yaa jɔgɔ fun. 22 Yɛgɛ ŋga na lere se ya mbe wɔnŋgɔlɔ ke jiri mbe ke yɔn jɛn, yɛgɛ ŋga na lere se ya mbe kɔgɔje yɔn taambugɔ ki jiri, ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, mi yaa na tunmbyee Davidi wi setirige piile pe lɛgɛ konaa Levi setirige piile mbele pe yɛn na tunŋgo piin na kan pe ni.› »
23 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa li sɛnrɛ ti kan Zheremi wi yeri naa ma yo fɔ: 24 «Ki leele mbele pe yɛn na sɛnrɛ nda yuun, ma woro nari nuru wi le? Pe yɛn na yuun fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ làa seye shyɛn yan wɔ, lì je yi na.› Pe yɛn naga piin ma, nala woolo pe tifaga. Pe woro nala woolo pe jate naa paa cɛnlɛ yɛn naa.»
25 Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Ndɛɛ mi sila na yɔn finliwɛ pi le yɔnlɔ ki ni, mboo le yembinɛ li ni, ndɛɛ mi sila ŋgasegele tɛgɛ naayeri wo naa tara ti na, 26 kona mi jɛn na je Zhakɔbu setirige piile pe na konaa na tunmbyee Davidi wi setirige piile pe na; mi se jɛn na wi setirige pyɔ wa wɔ wa pe ni, mboo tɛgɛ tegere ti na Abirahamu, naa Izaki konaa Zhakɔbu setirige piile pe go na. Ki kala na, pe woolo mbele pàa yigi kasopiile ma kari pe ni, mi yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan pe ni, mbe pe yinriwɛ ta.»