Yɛnŋɛlɛ làa yɔn finliwɛ mba le Izirayɛli woolo pe ni pàa pi jɔgɔ
11
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki sɛnrɛ nda ti yo Zheremi wi kan ma yo fɔ: 2 «Ye ki yɔn finliwɛ sɛnrɛ nda ti logo. Mari yo Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pe kan. 3 Ki yo pe kan fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ, pa lì yo yɛɛn fɔ: Lere o lere wii yɛnlɛ mbe yɔn finliwɛ sɛnrɛ ti yigi mbaa tanri ti na, ko fɔ wo mbe daŋga. 4 Ki yɔn finliwɛ sɛnrɛ mìla ti kan ye tɛlɛye pe yeri, sanga ŋa ni mìla pe yirige wa Ezhipiti tara, wa yira kasɔn ki ni; mìla pe pye fɔ: Yaa nuru na yeri, ŋga fuun mì yo ma ye kan, yaa ki ni fuun ki piin, kona ye yaa pye na woolo, mi fun mi yaa pye ye Yɛnŋɛlɛ. 5 Kona mìla wuguro nda wugu ye tɛlɛye pe kan ma yo mi yaa tara kan pe yeri, nda nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ maa fuun wa ti ni, mi yaa ki kala li pye mbeli yɔn fili; ki tara to ye yɛn laga ti ni nala we.› »
Kona, a mì sigi shɔ ma yo fɔ: «Anmiina, Yawe Yɛnŋɛlɛ!»
6 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì silan pye naa fɔ: «Kari ma saga sɛnrɛ nda ti ni fuun ti yari wa Zhuda tara cara to naa Zheruzalɛmu ca nawa koŋgolo ke ni, ma pe pye fɔ: ‹Ye ki yɔn finliwɛ sɛnrɛ nda ti logo, yeri lɛ yaa tanri ti na. 7 Katugu maga lɛ pilige ŋga ni mì ye tɛlɛye pe yirige wa Ezhipiti tara fɔ ma pan ma gbɔn nala, mì pe yɛri yɛrisaga lɛgɛrɛ na ma yo fɔ: Yaa nuru na yeri. 8 Ɛɛn fɔ pe sila logo na yeri, pe sila nuŋgbolo jan na yeri; pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pè koro na tanri na yala pe nawa jatere pere to ni pe kotoŋgbanga ki kala na. Kì pye ma, yɔn finliwɛ mba mìla le pe ni ma yo paa tanri pi sɛnrɛ ti na, ɛɛn fɔ pee si tanga ti na, mì pi jɔlɔgɔ kagala ke ni fuun ke wa pe na.› »
9 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì silan pye naa fɔ: «Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pe yɛn na yɔn lemɛ piin. 10 Pe tɛlɛye koŋgbanmbala pàa kajɔgɔrɔ nda pye, to pè sɔngɔrɔ na piin, poro mbele pàa je mbanla sɛnrɛ ti logo we. Pàa taga yarisunndo ta yɛgɛ na nari gbogo. Yɔn finliwɛ mba mìla le pe tɛlɛye pe ni, Izirayɛli tara woolo naa Zhuda tara woolo pòo jɔgɔ.
11 «Ki kala na, pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Wele, mi yaa jɔlɔgɔ ka wa pe na, ŋga pe se ya mbe pe yɛɛ shɔ ki ni. Pe yaa ka gbele mbanla yeri mbe pe saga, ɛɛn fɔ mi se ka logo pe yeri. 12 Kona, Zhuda tara cara sannda woolo konaa Zheruzalɛmu ca woolo pe ni, pàa pye na wusuna nuwɔ taan wi sori yarisunndo nda kan, pe yaa kaa gbele mbaa ti yinri ti pe saga, ɛɛn fɔ ti se ka ya mbe pe shɔ wa pe jɔlɔgɔ sanga wi ni. 13 Katugu yoro Zhuda tara woolo, ye cara tì lɛgɛ yɛgɛ ŋga na pa ye yarisunndo tì lɛgɛ ma fun. Yoro Zheruzalɛmu ca fɛnnɛ, ye ca nawa koŋgolo kè lɛgɛ yɛgɛ ŋga na, pa yè ye saara wɔsara nda ti yɛn fɛrɛ woro ti kan mari lɛgɛ ma fun, ki saara wɔsara nda yè kan mbaa wusuna nuwɔ taan sori wa ti na yarisunŋgo Baali ki kan we.›
14 «Mboro Zheremi, maga ka yɛnri ki leele mbele pe kan naa; maga kɔɔn magala li yirige mbe gbele mbanla yɛnri pe kan, katugu na paga gbele mbanla yɛnri pe jɔlɔgɔ ki kala na, mi se logo pe yeri.»
Yɛnŋɛlɛ li yaa li woolo pe tɔngɔ poro mbele pe yɛn paa oliviye tige yɛn
15 We Fɔ wì yo fɔ:
«Na lendanlambala pe yɛn na yiŋgi piin naa laga na go ki ni,
ma si yala pe yɛn na nambara kapyere lɛgɛrɛ piin?
Yaa ki jate ndɛɛ yɔn fɔgɔlɔ ŋgele yaa kɔɔn konaa saara nda yaa woo, ti mbe ya mbe ye shɔ jɔlɔgɔ ki kɛɛ wi le?
Naga yɛn ma, ko mbe ya mbe yirisaga kan ye yeri wi le?»
16 Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mìla ye mɛgɛ taga na ye yinri:
Oliviye tige ŋga wɛtipiire ni, pire tiyɔnrɔ sɛfɔ!
Ɛɛn fɔ tinmɛ gbɔɔ pa yaa yiri,
mi yaa kasɔn le tige ki ni mbege njere ti ni fuun ti jɔgɔ.
17 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ lo làa ye sanri, lìgi kɔn maga tɛgɛ mbe jɔlɔgɔ wa ye na, yoro Izirayɛli tara woolo naa Zhuda tara woolo, kapere nda yè pye ti kala na; katugu yeli nawa pi ŋgban, naa ye saa na wusuna nuwɔ taan sori yarisunŋgo Baali ki kan we.
Zheremi wi woolo pàa yɔn le wi na
18 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki naga na na, a mìgi jɛn. Koni ma tì, a mì pe kapyere tijangara ti yan. 19 Mìla pye paa simbapyɔ yɛn, ŋa wi yɛn pɔw, a pòo yigi na kee wi ni wa yaayoro gbosaga. Mi sila ki jɛn mbe yo fɔ ye yɛn na yɔn nii na na, ma yo fɔ: «Ye pan we tige ki tɔngɔ konaa ki pire ti ni. Wege kɔw wege wɔ laga sɛnweele pe dunruya wi ni. Lere kpɛ ka ka nawa to ki mɛgɛ ki na naa.»
20 Ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li yɛn kiti kɔnfɔ sinŋɛ,
li ma sɛnwee wi nawa kagala naa wi jatere wi cancan mboo jɛn.
Yɛnŋɛlɛ, ma yaa ma kayaŋga ki wɔ pe ni yɛgɛ ŋga na, ti mbege yan yɛnlɛ ni;
katugu pa mìlan kala li le mboro kɛɛ.
21 Ki kala na, sɛnrɛ nda to Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo Anatɔti ca fɛnnɛ pe na, poro mbele pe yɛn nɔɔ gbosaga jaa, na yuun fɔ: «Maga kaa Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yuun Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki na nakoma we yaa ma gbo.» 22 Kì pye ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, pa lì yo yɛɛn fɔ: «Mi yaa yiri pe kɔrɔgɔ. Pe juguye pe yaa pe lefɔnmbɔlɔ pe gbo tokobi ni, fuŋgo ki yaa ka pe pinambiile naa pe sumborombiile pe gbo. 23 Wa se shɔ mbe to pe ni. Yɛlɛ na ni mi yaa Anatɔti ca fɛnnɛ pe kapere ti fɔgɔ ki tɔn pe na, mi yaa ka jɔlɔgɔ gbɔgɔ wa pe na.»