Yagbogowo pì tara ti yin
9
1 E, ndɛɛ ki pye mi jɛn na saga ta wa gbinri wi ni paa canakarifɛnnɛ pe yɛn,
mi jɛn na laga na woolo pe na, mbe kari fɔ lege;
katugu pe ni fuun pe yɛn jataala naa nandaala,
pe yɛn javapyefɛnnɛ.
2 Pè pe ŋgayinŋgele ke yirige ma ke gbɛgɛlɛ mbaa finlɛlɛ
paa pe ma kaa sandiga maŋga tile maga ŋgban mbe wɔn.
Pè fanŋga ta wa tara ti ni, ɛɛn fɔ kii pye kaselege ko ni;
pe yɛn na kapege ki piin na ka tari ki na suyi,
pe silan jɛn naa.
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
 
3 Pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pè pe yɛɛ yingiwɛ jɛn pe wɛnnɛ pe ni,
lere kpɛ ka ka taga wi nɔsepyɔ wi na;
katugu nɔsepiile pe ni fuun pe maa pe yɛɛ fanla,
wɛnnɛ pe ni fuun pe yɛn leele mɛgɛ jɔgɔfɛnnɛ.
4 Pe yɛn na pe lewee yɛɛnlɛ pe fanla,
pe woro na kaselege yuun.
Pè pe yɔn ki tara yagbogolo yomɔ pi ni,
pè bala na kapege ki piin fɔ ma pe yɛɛ fanŋga ki kɔ.
5 Pe yɛn ma cɛn wa yagbogowo pi sɔgɔwɔ;
pe yagbogowo pi kala na, pè je mbanla jɛn pe Yɛnŋɛlɛ.
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
 
6 Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, pa lì yo yɛɛn fɔ:
«Ye wele, mi yaa pe yan paa warifuwe yɛn, mbe pe sɛgɛsɛgɛ mbe wele.
Nakoma yiŋgi kala mi yaa pye na woolo pe kapere ti wogo na naa?
7 Pe ŋgayinŋgele ke yɛn paa lere gbowangala yɛn, ŋgele pè ke yɔnrɔ ti wɔ;
yagbogowo sɛnrɛ to cɛ ti maa yinrigi wa pe yɔn.
Pe maa yɛyinŋge sɛnrɛ yuun wa pe yɔn pe lewee yɛɛnlɛ pe ni,
ma si yala wa pe nawa po ni, pe maa pɛŋgɛlɛ nii pe na.
8 Naga yɛn ma, mi si daga mbe pe le jɔlɔgɔ pe kapere ti kala na wi le?
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
Naga yɛn ma, mii daga mbanla kayaŋga ki wɔ ki cɛnlɛ woolo mbele pe cɛnlɛ li ni wi le?»
Yɛnŋɛlɛ lì yo Zheruzalɛmu ca ki yaa ka pye kataga
9 Mi yaa la gbele mbaa jɛɛn yanwira ti wogo na;
mi yaa la kunwɔ yuuro koo wa gbinri wi ni yaayoro kasara ti wogo na,
katugu tì sogo, lere woro na toro wa ki lara ti ni naa.
Pe woro na yaayoro gbelege nuru wa naa;
mbege lɛ sannjɛrɛ ti na saga wa yan woŋgaala pe na, ti ni fuun tì fe ma kari.
 
10 We Fɔ wì yo fɔ: «Mi yaa Zheruzalɛmu ca ki pye kataga,
mbege pye kombokara ti larasaga.
Mi yaa Zhuda tara cara ti jɔgɔ mberi yaga waga,
laga ŋga lere se ka cɛn wa ki ni naa.
11 Lere wiwiin wi yɛn kajɛnŋɛ,
ŋa wi mbe ya mbege kagala ke kɔrɔ jɛn?
Yawe Yɛnŋɛlɛ ligi kagala ke yɛgɛ yo ambɔ fɔ kan?
Ki lerefɔ wìgi yo we kan.
Yiŋgi na, a tara tì si jɔgɔ,
ma sogo ma cɛn paa gbinri yɛn,
ŋa lere woro na toro wa wi ni naa.»
12 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: «Ko pye ma, katugu lasiri ŋa mìla kan pe yeri pè je wi na. Pee yɛnlɛ mbe logo na yeri, pee tanga na sɛnyoro ti na. 13 Ɛɛn fɔ pè tanga ma yala pe yɛɛra kotoŋgbanga jatere wo ni, ma taga yarisunŋgo Baali ki puŋgo na, paa yɛgɛ ŋga na pe tɛlɛye pàa pe naga ki ni we. 14 Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le, pa lì yo yɛɛn fɔ: ‹Mi yaa yaritisorogo kan ki cɛnlɛ woolo mbele pe yeri pe ka, mbe shɔnrɔ tɔnmɔ kan pe yeri poo wɔ. 15 Mi yaa pe jaraga wa cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ, ŋgele poro naa pe tɛlɛye pe ni pee ke jɛn. Mi yaa taga pe na tokobi ni, fɔ mbe sa pe tɔngɔ mbe pe kɔ.› »
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, pa lì yo yɛɛn fɔ:
«Ye jatere pye! Ye sa jɛɛlɛ mbele pe maa kunwɔ gbele pe yeri pe pan.
Jɛɛlɛ mbele pè kunwɔ gbelege ki yɛgɛ jɛn, ye sa pele lagaja ye pan.
17 Pe fyɛɛlɛ pe pan pe kunwɔ yuuro kɔ we kala na,
fɔ we yɛngɛlɛ ke yin yɛntunwɔ ni,
yɛntunwɔ mbaa fuun pila yinrigi wa we yɛngɛlɛ ke ni.»
18 Zheremi wì yo fɔ:
«Katugu kunwɔ gbelege yɛn na yinrigi wa Siyɔn ca na yuun fɔ:
‹Ow! We wogo kì jɔgɔ pew.
Fɛrɛ gbɔrɔ to we na.
We daga mbe yiri laga we tara ti ni,
pè we yinrɛ ti jaanri.› »
 
19 Yoro jɛɛlɛ wele, ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti logo!
Ye ye nuŋgbogolo ke yɛngɛ ye ŋga lì yo wa li yɔn ki logo.
Ye ye sumborombiile pe naga kunwɔ gbelege ki ni,
yaa ye yɛɛ nari kunwɔ yuuro shɔgɔ ki ni.
20 Katugu kunwɔ pì lugu ma ye wa we fenɛtiriye pe ni,
pì ye wa wunluwɔ yinrɛ ti ni;
pi yɛn na piile pe kuun wa ca nawa koŋgolo ke yɔn na,
na lefɔnmbɔlɔ pe kuun wa katoro ti ni.
21 Zheremi, ki yo pe kan fɔ pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ:
«Sɛnwee piile pe gboolo pe yaa ka jaraga tara ti na,
paa pe ma kaa fyɔngɔ le kɛrɛ we,
paa yɛgɛ ŋga na yarilire sheshegele ma kaa toori yarilire kɔnfɛnnɛ puŋgo na, lere na ta mbe ke wulo.»
Mbe Yɛnŋɛlɛ li jɛn ko ki yɛn kajɛnmɛ jɛmbɛ we
22 Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ:
«Kajɛnŋɛ wiga kaa wi yɛɛ gbogo wi kajɛnmɛ pi kala na,
ŋa wi yɛn fanŋga ni wiga kaa wi yɛɛ gbogo wi fanŋga ki kala na,
penjagbɔrɔ fɔ wiga kaa wi yɛɛ gbogo wi penjagbɔrɔ ti kala na.
23 Ɛɛn fɔ lere ŋa kaa jaa mbaa wi yɛɛ gbogo,
wila wi yɛɛ gbogo, katugu wì tijinliwɛ ta mala jɛn,
maga jɛn fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le,
fɔ mi maa kagbaraga piin,
na tanri kaselege naa kasinŋge na laga tara ti na;
katugu ko ki yɛn mala ndanla.»
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
Cɛnlɛ na lii yɛnlɛ mbeli jogo wi kanŋga
24 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma fɔ: «Wele, pilige ka yɛn wa na paan, mbele pè kɛnrɛkɛnrɛ wire ti kanŋgɔlɔ mbe sigi ta pe nawa po si kanŋga, mi yaa ka yiri pe kɔrɔgɔ. 25 Poro wɛlɛ Ezhipiti tara fɛnnɛ naa Zhuda tara fɛnnɛ, naa Edɔmu tara woolo, naa Amɔ cɛnlɛ woolo naa Mowabu cɛnlɛ woolo konaa leele mbele pe yɛn ma cɛn wa gbinri wi ni, poro mbele pe maa pe siyɔ wi kanŋgara ti kunlu; katugu ki cɛngɛlɛ ke ni fuun kee kɛnrɛkɛnrɛ mbe ke jogo wi kanŋga, Izirayɛli tara woolo pee kɛnrɛkɛnrɛ mbe pe jogo wi kanŋga.»