Zheremi wìla Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ yo wa shɛrigo gbɔgɔ ki yɔn na
7
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki sɛnrɛ nda ti yo Zheremi wi kan ma yo fɔ: 2 «Kari ma sa yere wa shɛrigo gbɔgɔ ki yɔn na, maga sɛnrɛ nda ti yo, ma yo fɔ: ‹Yoro Zhuda tara woolo mbele fuun ye maa yiin laga ki yeyɔnrɔ nda ti ni, ma saa na fɔli Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ nali gbogo, ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti logo.› 3 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le, pa lì yo yɛɛn fɔ: ‹Ye ye tangalɔmɔ naa ye kapyere ti kanŋga. Na ki ka pye ma, pa mi yaa ye yaga ye cɛn laga ki tara nda ti ni. 4 Yaga ka ye jigi wi taga ki yagbogowo sɛnrɛ nda ti na, mbe koro mbaa ki yuun fɔ: Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɛn namɛna! Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɛn namɛna! Ee, lagamɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɛn! 5 Na yaga ye tangalɔmɔ naa ye kapyere ti kanŋga kaselege na, na ye kaa leele pe kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo kasinŋge ni, 6 na ye woro na nambannjɛɛnlɛ, naa pijiriwele konaa naŋgunjaala pe jɔlɔ, na ye woro na leele mbele jɛrɛgisaga fu pe kuun laga tara ti ni, na yee taga yarisunndo ta yɛgɛ puŋgo na mbe jɔlɔgɔ wa ye yɛɛ na, 7 pa kona mi yaa ye yaga ye cɛn laga ki laga ŋga ki ni, ki tara nda mì kan ye tɛlɛye pe yeri, ti pye pe woro sanga pyew fɔ tetete.›
8 «Ɛɛn fɔ ye wele, yè ye jigi wi taga yagbogowo sɛnrɛ na, nda ti se ya mbe yaraga ka yɔn ye kan. 9 Yiŋgi! Ye maa yuun, na leele kuun, na nandara naa jatara piin, na wungu yagbolo na; ye maa wusuna nuwɔ taan sori yarisunŋgo Baali ki kan, yè taga yarisunndo ta yɛgɛ na, nda yee jɛn; 10 ko puŋgo na, ye mɛɛ pan ma yere na yɛgɛ sɔgɔwɔ laga ki go ŋga ki ni, ko ŋga na mɛgɛ ki yɛn na yinri ki na, mbe sho fɔ yè shɔ, mbe si yala ye yɛn naga katijangara nda ti ni fuun ti piin bere. 11 Naga yɛn ma, ki go ŋga na mɛgɛ ki yɛn na yinri ki na, yaa ki jate ki yɛn beŋganri pyefɛnnɛ larasaga wi le? Ma si yala, mi wo yɛn naga yaan ma. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
12 «Ye kari wa Silo ca, wa laga ŋga na cɛnsaga kpoyi kìla pye we, ko ŋga mìla keli mala mɛgɛ ki taga ki na we. Ŋga mì pye ki laga ki na, Izirayɛli woolo mbele na woolo pe kapere ti kala na, ye saga wele. 13 Koni, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma fɔ: Kì kaa pye yè ki kagala ŋgele ke ni fuun ke pye, kì kaa pye mì para ye ni pilige pyew, ɛɛn fɔ yee yɛnlɛ mbe logo na yeri; kì kaa pye mì ye yeri, ɛɛn fɔ yee shɔ na yeri, 14 ki kala na, ki go ŋga na mɛgɛ ki yɛn na yinri ki na, ko ŋga yè ye jigi wi taga ki na, ki laga ŋga mìla kan ye tɛlɛye pe yeri, mi yaa ki go ŋga ki pye paa yɛgɛ ŋga na mìla Silo ca wogo ki pye we. 15 Mi yaa ye purɔ na yɛɛ yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe ye lali na yɛɛ ni, paa yɛgɛ ŋga na mìla ye sefɛnnɛ, Efirayimu setirige piile pe purɔ na yɛɛ yɛgɛ sɔgɔwɔ we.»
Yɛnŋɛlɛ lì yo li se logo Izirayɛli woolo pe yeri naa
16 «Mboro wo na Zheremi, maga ka yɛnri ki leele mbele pe kan, maga ka gbele mbanla yɛnri pe kan, maga kanla yɛnriŋgbanga yɛnri pe kan, katugu mi se logo ma yeri. 17 Ŋga pe yɛn na piin wa Zhuda tara cara ti ni konaa wa Zheruzalɛmu ca nawa koŋgolo ke ni, ma woro naga yaan wi le? 18 Piile pe yɛn na kanŋgirɛ jaa, teele pe yɛn na kasɔn gbɛri, jɛɛlɛ pe yɛn na muwɛ gbɔɔn mbe wɔn wa mboo kan pe yarisunŋgo ŋga pe yinri ‹naayeri wunlunjɔ› ki yeri. Pe yɛn na duvɛn ŋa pe ma wo saraga wa kaan yarisunndo ta yɛgɛ yeri mala naŋgbanwa pi yirige na ni. 19 Naga yɛn ma, mi na nawa po pe yɛn na ŋgbanni wi le? Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma. Ayoo dɛ, pe yɛn naga piin pe yɛɛ na, mbe fɛrɛ wa pe yɛɛ na.»
20 Ki kala na, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Wele, na naŋgbanwa naa na naŋgbanwa gbɔɔ kala li yaa to ki laga ŋga ki na, naa sɛnweele poro naa yaayoro ti na, naa yan nawa tire to naa kɛrɛ yarilire ti na. Pi yaa jɔgɔwɔ pye paa kasɔn yɛn, ŋga ki se figi.»
Izirayɛli woolo pè je mbe logo Yɛnŋɛlɛ li yeri
21 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le, pa lì yo yɛɛn fɔ: «Ye ye saara sogoworo to naa ye yaayoro saara sannda ti taga ti yɛɛ na, yeri kara ti ka! 22 Katugu sanga ŋa ni mìla ye tɛlɛye pe yirige wa Ezhipiti tara, mi sila yaraga ka yo pe kan. Mi sila konɔ kan pe yeri saara sogoworo naa saara sannda ti wɔmɔ wogo na. 23 Ɛɛn fɔ sɛnrɛ nda mìla yo pe kan ti nda fɔ: ‹Yaa nuru na yeri, pa kona mi yaa pye ye Yɛnŋɛlɛ, yoro fun ye yaa pye na woolo. Konɔ na fuun mì kan ye yeri, yaa tanri li na, kona ye yaa fɛrɛwɛ ta.› 24 Ɛɛn fɔ pe sila logo na yeri, pe sila si nuŋgbolo jan na sɛnrɛ ti yeri. Pè tanga ma yala pe yɛɛra nandanwa kala lo ni, pe yɛɛra jatere pere to ni. Kì pye ma, pee kari yɛgɛ, pè sɔngɔrɔ puŋgo na wi.
25 «Maga lɛ pilige ŋga ni ye tɛlɛye pè yiri wa Ezhipiti tara fɔ ma pan ma gbɔn nala, mìlan tunmbyeele, Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe ni fuun pe torogo wa ye yeri. Mìla koro na pe tunnu ye yeri suyi pilige pyew. 26 Ɛɛn fɔ ye sila logo na yeri, ye sila nuŋgbolo jan na sɛnrɛ ti yeri. Yàa ye nuŋgbolo li ŋgban, ma kapere pye ma wɛ ye tɛlɛye pe na.
27 «Mboro Zheremi, na maga ka saga sɛnrɛ nda ti ni fuun ti yo pe kan, pe se logo ma yeri. Na maga pe yeri, pe se ma yɔn sogo. 28 Kona, maga yo pe kan, ma pe pye fɔ: ‹Ye yɛn cɛnlɛ woolo mbele pe woro na nuru Yawe Yɛnŋɛlɛ, pe Yɛnŋɛlɛ li yeri, pee si yɛnlɛ yɛrɛwɛ sɛnrɛ na. Kaselege kì kɔ ma wɔ wa pew, kaselege sɛnrɛ woro wa pe yɔn naa.› »
Kapegbɔgɔ wagati
29 We wì yo fɔ: «Yoro Zhuda tara woolo,
ye yinzire titɔɔnrɔ nda ti yɛn naga nari ma yo yè ye yɛɛ kan na yeri,
yeri kɔɔnlɔ yeri wa.
Ye kari wa tinndiye pe go na ye saa kunwɔ yuuro koo,
katugu mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mì je ki leele mbele pe na,
mì pe wa, naa pànla naŋgbanwa pi yirige na ni we.»
30 «Zhuda tara woolo pè kapege pye na yɛgɛ sɔgɔwɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma. Go ŋga na mɛgɛ ki yɛn na yinri ki na, pè pe yarisunndo tijangara ti tɛgɛ wa ki ni maga tɛgɛ fyɔngɔ ni. 31 Wa Bɛni Hinɔmu gbunlundɛgɛ ki ni, pè sunzaga kan wa, ŋga pe yinri Tofɛti, jaŋgo mbaa pe pinambiile naa pe sumborombiile pe piin saraga, mbaa pe sori kasɔn ni wa ki na. Ma si yala, mi sila ki wogo ŋga ki konɔ kan pe yeri, mi sila si sɔnri ki na yɛrɛ.»
32 Ki kala na, pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: «Pilige ka yɛn wa na paan, pe se kaa yuun naa fɔ Tofɛti, nakoma Bɛni Hinɔmu gbunlundɛgɛ; ɛɛn fɔ pe yaa kaa ki yinri fɔ: ‹Legbogo gbunlundɛgɛ.› Pe yaa kaa gboolo pe nii wa Tofɛti laga ki ni, laga lama pi kala na. 33 Ki leele mbele pe gboolo pe yaa ka pye naayeri sannjɛrɛ to naa yanyaara ti yaakara; lere se ka ta mberi purɔ. 34 Mi yaa ti nayinmɛ yuuro, naa yɔgɔrimɔ yuuro, naa japɛnɛ yuuro naa pijaala yuuro ti kɔ ti wɔ wa Zhuda tara cara ti ni konaa wa Zheruzalɛmu ca nawa koŋgolo ke ni; katugu tara ti yaa ka koro kataga.»