Yɛnŋɛlɛ li yaa kali woolo pe kayaŋga ki wɔ
63
1 Ambɔ fɔ wì yiri wa Edɔmu tara na paan yɛɛn?
Ambɔ fɔ wì yiri wa ti cagbɔgɔ Bozira ki ni yaripɔrɔ yɛnrɛ ni wi na?
Ambɔ fɔ wi yaripɔrɔ gbɔgɔwɔ woro le,
na tanri na paan wi yɔlɔgɔ ki ni caw, wi fanŋga ki ni fuun ki ni?
 
«Mi Yawe Yɛnŋɛlɛ muwi, mi ŋa mi yɛn na para na yala kasinŋge ki ni,
mi ŋa ki fanŋga yɛn na yeri mbanla woolo pe shɔ!»
2 Yiŋgi na, a ma deere tì si yanlaga,
a ma yaripɔrɔ tì cɛn paa lere ŋa wi yɛn na ɛrɛzɛn pire tangala wa ɛrɛzɛn pire tɔnmɔ wɔsaga wi woro ti yɛn?
 
3 «Ee, mi nuŋgba mì ɛrɛzɛn pire ti tangala wa ɛrɛzɛn pire tɔnmɔ wɔsaga ki ni;
cɛngɛlɛ ke ni, lere wa kpɛ sila pye wa na ni.
Wa na naŋgbanwa pi ni, mìla leele pe tangala,
wa na kɔnrɔ tandorogo ki ni, mìla pe tɔngɔlɔ;
pe kasanwa pìla janri ma wo na yaripɔrɔ ti na,
mala deere ti ni fuun ti toŋgitoŋgi.
4 Katugu mìla ki kɔn maga tɛgɛ wa na kotogo na, mbanla kayaŋga ki wɔ nala;
mi yaa na woolo pe go shɔ yɛlɛ na ni lo lì gbɔn.
5 Mìla welewele, ɛɛn fɔ mi sila sagafɔ yan;
kìla to na yɔn na maga yan fɔ lere sila pye wa mbe saga na na.
Kì pye ma, a na yɛɛra kɛɛ kì silan saga,
a na naŋgbanwa gbɔɔ pì tɔgɔ na ni.
6 Wa na naŋgbanwa pi ni, mìla leele pele tangala;
wa na kɔnrɔ tandorogo ki ni, mìla pe kan pè wɔ, fɔ a pe yɛgɛ kila kanŋgi,
mìla pe kasanwa pi wo tara, fɔ a pila fuun
Yɛnŋɛlɛ li kajɛŋgɛ pyege li woolo pe kan
7 Mila jaa mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li kajɛŋgɛ pyege ki yari,
konaa li kapyegele ŋgele ke daga sɔnmɔ ni ke ni,
mbe yala kajɛŋgɛ ŋga fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ lì pye we kan ki ni,
naa kajɛŋgɛ gbɔgɔ ŋga lì pye woro Izirayɛli woolo we kan ki ni,
lìgi pye ma yala li yinriwɛ tawa
konaa li kagbaraga pyege ki ni.
 
8 Làa ki yo Izirayɛli woolo pe wogo na ma yo fɔ: «Kaselege ko na, pe yɛn na woolo,
pe yɛn na piile mbele pe se kanla fanla.»
Kì pye ma, a lì si pye pe shɔfɔ.
9 Wa pe jorowo sanga wi ni fuun wi ni, jorowo la gbɔn lo jate li na.
Li mɛrɛgɛ ŋa wi yɛn le li tanla, wo wìla pe shɔ;
lo yɛrɛ làa pe go shɔ li ndanlawa po naa li yinriwɛ tawa pi kala na;
làa pe kala li lɛ ma yere pe go kala li ni, wagati ŋa wì toro maga lɛ wa faa wi ni fuun wi ni.
10 Ɛɛn fɔ pàa yiri ma je,
ma yɛsanga wa Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ kpoyi li na;
a Yɛnŋɛlɛ lì kanŋga ma pye pe jugu,
a lo jate li yɛn na malaga gbɔɔn pe ni.
 
11 Kona, a li woolo pè si nawa to fafafa wagati ŋa wì toro wi na,
wagati ŋa ni Moyisi wìla pye pe ni we.
A pè sho fɔ: «Yɛnŋɛlɛ na làa ti, a li woolo pè kɔgɔje wi kɔn ma yiri,
ma ti a simbaala kɔnrifɛnnɛ poro naa simbaŋgbelege ki ni pòo kɔn ma yiri, li yɛn se yeri?
Yɛnŋɛlɛ na làa li yinnɛ kpoyi li tirige wa pe sɔgɔwɔ li yɛn se yeri?
12 Yɛnŋɛlɛ làa pye Moyisi wi tanla,
naa sari li fanŋga kɛɛ ŋga ki yɛn gbɔgɔwɔ ni ki ni;
làa kɔgɔje wi kɔn shyɛn wa pe yɛgɛ,
ma mɛgbɔgɔ kan li yɛɛ yeri, ŋga ki yɛn kɔsaga fu.
13 Làa toro pe ni wa tɔnŋgbɔɔ pi latijugo ki ni,
paa yɛgɛ ŋga na shɔn ma kaa gbinri kɔn ma yiri we, pe sila kurugo mbe to.
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ làa kari pe ni wogosaga na,
paa yɛgɛ ŋga na simbaŋgbelege maa nii ma tigi gbunlundɛgɛ ni we.»
Pa màa keli ma woolo pe yɛgɛ yɛɛn we,
ma gbɔgɔwɔ gbembe kan ma yɛɛra mɛgɛ ki yeri.
Yɛnŋɛlɛ li woolo pe yɛnrɛwɛ
15 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mbɔɔn ta wa yɛnŋɛlɛ na, wa ma cɛnsaga kpoyi ŋga ki yɛn gbɔgɔwɔ ni ki ni,
ma yɛgɛ ki sogo ma wele!
Ma ndanlawa gbɔɔ po naa ma yawa gbɔɔ pi kari se yeri?
Ma yinrindawa gbɔɔ po naa ma yuŋgbɔgɔrɔ tawa gbɔɔ pi ni, tì ti yɛɛ laga lali we ni.
16 Konaa ki ni fuun, mboro ma yɛn we to we,
Abirahamu wì sila we jɛn,
Izirayɛli wi jatere wi sila pye we na.
Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro ma yɛn we to we;
maga lɛ wa fafafa mboro we maa yinri we go shɔfɔ.
 
17 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, yiŋgi na, a ma si we yaga we puŋgo ma lali ma koŋgolo ke ni?
Yiŋgi na, a ma si ti we kotoro ti ŋgban we na, we woro na fyɛ ma yɛgɛ?
Ma yɛɛ yaga, ma sɔngɔrɔ ma pan woro mbele ma tunmbyeele we kala na,
ma tara woolo pe kala na.
18 Woro mbele ma woolo kpoyi, tara tìla koro we kɛɛ na wagati jɛnri ni;
ko puŋgo na, a we juguye pè si pan mɔɔ laga kpoyi ki tangala.
19 Maga lɛ wa wagati titɔnlɔwɔ ni, wè pye paa leele mbele ma woro pe go na,
paa leele mbele ma mɛgɛ ki woro na yinri pe na.
 
E, ndɛɛ kì pye ma mbe ja yɛnlɛ mbe naayeri wi jɛnw mbe tigi,
yanwira ti jɛn na tigile ma yɛgɛ sɔgɔwɔ.