Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Sirusi wi wɔ ma tunŋgo kan wi yeri
45
1 Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn Sirusi wi kan, wo ŋa wi yɛn lere ŋa lì wɔ we;
wo ŋa lì yigi kɛɛ na ma fanŋga le wi ni,
jaŋgo mbe cɛngɛlɛ sanŋgala ke go sogo wi fanŋga ki nɔgɔ,
mbe wunlumbolo pe fanŋga ki shɔ pe yeri,
mbe cara ti kɔɔrɔ ti yɛngɛlɛ wi kan,
tiga ka ya mbe tɔn naa. Lì yo fɔ:
2 «Mi jate mi yaa keli ma yɛgɛ mbaa tanri,
mbe tinndiye pe yɔn yala mbe pe pye falafala,
mbe tuguyɛnrɛ kɔɔrɔ ti kaari,
mbe tugurɔn sɔgɔyaara ti kaari kaari.
3 Mi yaa ka yarijɛndɛ nda ti yɛn ma lara ti kan ma yeri,
mbe yarijɛndɛ sɔnŋgbanga woro nda ti yɛn wa larasaga ti kan ma yeri,
jaŋgo maga jɛn fɔ mi Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mɔ̀ɔ yeri ma mɛgɛ ki na,
muwi mi yɛn Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ le.
 
4 «Na tunmbyeele, Zhakɔbu setirige piile pe kala na,
poro Izirayɛli woolo mbele mì wɔ pe kala na,
mɔ̀ɔ yeri ma mɛgɛ ki na,
ma mɛgbɔgɔ kan ma yeri, ma sigi ta ma silan jɛn.
5 Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le, Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa,
Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa mi puŋgo na.
Mì fanŋga kan ma yeri, ma sigi ta ma silan jɛn.
6 Ko pye ma, jaŋgo mbege lɛ wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ ki na mbe saga wa wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ ki na,
leele pege jɛn fɔ mbe wɔ mi wo ni, Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa;
muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le, Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa mi puŋgo na.
7 Muwi mi ma yanwa pi pye pi ma yiri,
mbe diwi wi pye wi ma ye;
muwi mi ma yɛyinŋge ki pye ki ma pan,
mbe jɔlɔgɔ ki pye ki ma pan.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mi yɛn na ki kagala ke ni fuun ke piin.
 
8 «Naayeri wi ti kasinŋge ki tigi ki pan paa fɔɔngɔ yɛn,
kambaara ti ti kasinŋge ki pan paa tisaga yɛn;
tara tiri yɔn ki yɛngɛ, jaŋgo shɔwɔ pi pan fun,
kasinŋge ki fi ki pan.
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mi yɛn na ki kagala ke ni fuun ke piin.»
Yaara nda tì da to naa ti dafɔ
9 Lere ŋa wi maa kendige woo wi dafɔ wi ni, daŋga yɛn wi wogo,
ma sigi ta mboro jate ma yɛn joro cɔgɔ wa cɔrɔ sannda ti sɔgɔwɔ.
Naga yɛn ma, joro ti mbe ya mbege yo cɔgɔ fanrifɔ wi kan fɔ: «Yiŋgi maa piin yɛɛn?»
Nakoma «Ma tunŋgo kii pye mbe yɔn
10 Lere ŋa wi maga yo wi to wi kan fɔ: «Yiŋgi na ma sanla se?»
Nakoma mbege yo wi nɔ wi kan fɔ: «Yiŋgi pyɔ ma se?»
Jɔlɔgɔ yɛn wi wogo.
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ kpoyi le, lo na li yɛn pe dafɔ lì yo fɔ:
«Naga yɛn ma, na piile pe yaa ka pye yɛgɛ ŋga na, yoro ye daga mbanla yewe ko ni wi le?
Yoro ye daga mbanla kapyegele ke naga na na wi le?
12 Muwi mì tara ti da,
ma sɛnwee piile pe da, ma pe tɛgɛ wa ti ni.
Mi jate muwi mì naayeri wi sanga maa jaraga na kɛyɛn yi ni,
muwi mi yɛn naayeri wi yanwa yirigeyaara ti go na.»
13 Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ lo lì yo ma fɔ:
«Muwi mì Sirusi wi sun maa yirige na kasinŋge pyege ki kala na;
mi yaa wi koŋgolo ke ni fuun ke yɔn yala wi kan.
Wi yaa kanla Zheruzalɛmu ca ki kan naa fɔnŋgɔ,
mbanla woolo mbele pàa yigi ma kari pe ni pe yaga, pe sɔngɔrɔ pe pan,
wi se ka go shɔgɔ sara shɔ pe yeri nakoma yarikanra.»
Yɛnŋɛlɛ li yɛn Izirayɛli woolo pe ni
14 Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ:
Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yaritara, naa Etiyopi tara fɛnnɛ pe tɔnli wi ni,
naa Seba tara fɛnnɛ mbele letitɔɔnrɔ pe ni,
to ti ni fuun to yaa ka pan wa ye yeri, mbe pye ye woro.
Ki cɛngɛlɛ woolo pe yaa ka taga ye puŋgo na, mbe pye mbe pɔ yɔngɔwɔ ni.
Pe yaa kaa fɔli ye yɛgɛ sɔgɔwɔ mbaa ye gbogo,
mbaa ye yɛnri mbaa yuun fɔ:
«Yɛnŋɛlɛ li yɛn laga yoro cɛ yeri, Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa naa.
Yarisunndo ti yɛn wagafe.»
 
15 Kaselege ko na, mboro ma yɛn Yɛnŋɛlɛ na li yɛn ma lara;
Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ, mboro ma yɛn shɔfɔ Yɛnŋɛlɛ le.
 
16 Yarisunndo gbegelefɛnnɛ pè fɛrɛ shɔ, a pe go kì sogo pe na;
pe ni fuun pe yɛn na sɔngɔrɔ na kee fɛrɛ ti kala na.
17 Ɛɛn fɔ Izirayɛli woolo poro na, pè shɔwɔ mbakɔɔ ta Yawe Yɛnŋɛlɛ lo fanŋga na.
Ye se ka fɛrɛ shɔ,
ye se ka go sogo fɔ sanga pyew.
 
18 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì naayeri wi da,
lo nuŋgba lo li yɛn Yɛnŋɛlɛ na lì tara ti gbegele,
mari gbɛgɛlɛ, mari kan yeresaga ni.
Li siri da mberi yaga waga,
ɛɛn fɔ lìri da, jaŋgo leele mbe cɛn wa ti ni,
pa lì yo yɛɛn fɔ: «Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le,
Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa mi puŋgo na.
19 Mi sila para larawa,
mi sila para tara ti diwi laga ka ni,
mi sila ki yo Zhakɔbu setirige piile pe kan fɔ:
‹Yaa na lagajaa wagafe!›
Mi Yawe Yɛnŋɛlɛ, ŋga ki yɛn ma sin ko mi maa yuun,
ŋga ki yɛn kaselege ko mi maa yari.»
Cɛngɛlɛ sanŋgala ke yaa ka Yɛnŋɛlɛ li jɛn
20 Yoro cɛngɛlɛ sanŋgala ŋgele yè koro yinwege na, ye gbogolo ye pan,
ye pinlɛ ye fulo laga!
Mbele pe ma pe yarisunndo tire woro ti tugo na yanri ti ni, pee kala la jɛn;
pe maa yɛnri yɛnŋɛlɛ la yeri, na li se ya mbe pe shɔ.
 
21 Ye ye woyoro ti yo, ye kagala ŋgele ke yɛn ye yeri ke yɛgɛ naga.
Ye cɛn ye yo ye logo ye yɛɛ yeri!
Ambɔ wigi kagala ŋgele kè yo maga lɛ wa wagati titɔnlɔwɔ ni?
Ambɔ wi ke yɛgɛ yo maga lɛ wa faa?
Naga yɛn ma, mi Yawe Yɛnŋɛlɛ mi ma wi le?
Mbe wɔ mi ni, yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa naa;
Yɛnŋɛlɛ la yɛgɛ woro wa, na li yɛn ma sin, na li ma lere shɔ;
mbe wɔ mi ni, la yɛgɛ woro wa naa.
22 Ye kanŋga ye yɛgɛ wa na yeri, jaŋgo ye ta ye shɔ,
yoro mbele ye yɛn fɔ wa dunruya wi kɔsaga ki na;
katugu muwi mi yɛn Yɛnŋɛlɛ le,
la yɛgɛ woro wa mi puŋgo na.
23 Mì wugu na yɛɛra mɛgɛ ki na,
sɛnsinnde ti maa yinrigi wa na yɔn,
sɛnrɛ nda ti se ya mbe kanŋga, fɔ:
«Sɛnwee piile pe ni fuun pe yaa ka kanŋguuro kan na yɛgɛ sɔgɔwɔ,
leele pe ni fuun pe yaa kaa wungu na mɛgɛ ki na.
24 Pe yaa kaa ki yuun na wogo na fɔ:
‹Kasinŋge naa fanŋga ki maa taa Yawe Yɛnŋɛlɛ lo nuŋgba yeri.› »
Mbele fuun pàa nawa ŋgban li ni,
pe yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan li kɔrɔgɔ fɛrɛ ni pe na.
25 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo fanŋga na, Izirayɛli setirige piile pe ni fuun pe yaa ka kasinŋge ta,
konaa mbaa pe yɛɛ tanga.