Babilɔni tara pitunmbolo pèle la pan wa Ezekiyasi wi yeri
39
1 Ki wagati nuŋgba wi ni, Baladan pinambyɔ Berodaki Baladan ŋa wìla pye Babilɔni tara wunlunaŋa, wì si pitunmbolo torogo sɛwɛ naa yarikanra ni wa Ezekiyasi wi yeri, katugu wìla Ezekiyasi wi yama naa wi sagalama wogo ki logo. 2 A kì si tanla Ezekiyasi wi ni fɔ jɛŋgɛ. Kì pye ma, yaara nda fuun tìla pye wa wi yarijɛndɛ sɔnŋgbanga woro ti tɛgɛsaga ki ni, a wì siri naga pitunmbolo pe na: Warifuwe, naa tɛ, naa nuwɔ taanyaara, naa sinmɛ sɔnŋgbanga woo, naa wi maliŋgbɔnyaara konaa yaara nda fuun tìla pye wa wi yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni ti ni. Yaraga ko ka sila koro, ŋga Ezekiyasi wi sila naga pe na wa wi wunluwɔ go ki ni konaa wa wi wunluwɔ tara ti ni.
3 Kona, a Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Ezayi wì si kari wa wunlunaŋa Ezekiyasi wi yeri, ma saa yewe ma yo fɔ: «Ki leele mbele pè pan ma yo mɛlɛ ma kan? Pè yiri se ma pan laga ma yeri?»
A Ezekiyasi wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Pè yiri taleere ta ni, fɔ wa Babilɔni tara, ma pan mbanla yan.»
4 Kona, a Ezayi wì sho naa fɔ: «Yiŋgi naa yiŋgi pè yan laga ma go?»
A Ezekiyasi wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Yaraga o yaraga ki yɛn laga na go, pège yan. Yaraga ko ka si koro wa na yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni, na mi si ŋga naga pe na.»
5 Kona, a Ezayi wì si Ezekiyasi wi pye fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li sɛnyoro ti logo! 6 Wele, piliye ya wa na paan, yaara nda fuun ti yɛn laga ma go konaa yaara nda fuun ma tɛlɛye pàa tɛgɛ wa, fɔ ma pan ma gbɔn nala, pe yaa kari koli mbe kari ti ni wa Babilɔni tara. Ka kpɛ se ka koro wa. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma. 7 Pe yaa kɔɔn setirige piile pele koli, mboro jate piseele, mbe kari pe ni, mbe sa pe san mbe pe pye Babilɔni tara wunlunaŋa wi tunmbyeele wa wunluwɔ go ki ni.» 8 A Ezekiyasi wì si Ezayi wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ nda mà yo na kan ti yɛn sɛnjɛndɛ.» A wì sigi sɛnrɛ nda ti taga wa naa fɔ: «Ɛɛn fɔ mbanla ta go na, mì yo yɛyinŋge ki yaa pye laga tara ti ni, konaa we yaa pye mbe cɛn pɔw!»