Yɛnŋɛlɛ woolo pe sɔngɔrɔkala ma yiri wa kulowo pi ni
35
1 Gbinri wo naa tara nda tì waga ti ni, ti yaa kaa yɔgɔri,
funwa laga falafala tara nda tì waga ti yaa kaa yɔgɔrimɔ kɔŋgɔlɔ waa,
tire yaa fi wa mbe yarifyɛɛnrɛ yirige mbe yɔn, paa wasege yan yɛn.
2 Funwa laga falafala ki yaa ka yarifyɛɛnrɛ yirige lagapyew,
lagapyew ki yaa kaa nayinmɛ nii, mbaa yɔgɔrimɔ yuuro koo.
Liban tara yanwira ti gbɔgɔwɔ po cɛnlɛ li yaa kan ti yeri,
Karimɛli yanwira to naa Sarɔn laga falafala ki ni, ti tiyɔnwɔ po cɛnlɛ li yaa kan ki yeri.
Leele pe yaa ka Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pi yan,
pe yaa kali tiyɔnwɔ pi yan.
 
3 Leele mbele pè te, a pe kɛyɛn yì fanla pe na, ye fanŋga le pe ni;
mbele pe kanŋguuro tila seri pe na, ye fanŋga le pe ni.
4 Mbele pe sunndo wila kɔɔn pe na, yege yo pe kan fɔ:
«Ye kotogo le ye yɛɛ ni, yaga ka fyɛ.
Ye wele, ye Yɛnŋɛlɛ li na li yɛn na paan mbe ye kayaŋga ki wɔ ye kan,
mbe kapege ŋga ye juguye pè pye ye na ki fɔgɔ tɔn pe na ye kan.
Yɛnŋɛlɛ lo jate li yaa pan mbe ye shɔ.»
 
5 Ko wagati wo ni, fyɔɔnlɔ pe yaa kaa yaan,
nuŋgbojiile pe yaa kaa nuru.
6 Jejɔgɔlɔ fɛnnɛ pe yaa kaa yeni mbaa kanni paa wolowo yɛn,
bomboolo pe yaa kaa yɔgɔrimɔ yuuro koo wa pe yɔn.
Katugu tɔnmɔ yaa ka janri mbe yiri wa gbinri wi ni mbaa fuun,
laforo yaa kaa fuun wa lawaga tara ti ni.
7 Lawaga tara nda ti maa sorogi, ti yaa ka kanŋga mbe pye lambaaga,
tara nda tɔnmɔ woro wa ti yaa kanŋga mbe pye puluyo ni.
Kombokara tìla pye na sinlɛlɛ lara nda na, gbagara naa lɔgɔ yɔn yan yaa ka fi wa ti ni.
8 Konɔ la yaa ka pye wa ki laga ki ni, pe yaa kaa li yinri Konɔ kpoyi.
Lere ŋa wi yɛn fyɔngɔ ni wa kpɛ se ka toro wa li ni,
kaawɔ Yɛnŋɛlɛ li woolo poro cɛ pe yaa ka toro wa li ni,
ali mbele pe yɛn lembire wa se sa puŋgo wa li ni.
9 Jara se ka pye wa ki konɔ li ni,
cɛngɛ ŋga kì pe ka se ka yan wa ki konɔ li ni;
pe se ka fili ki cɛnrɛ nda ka kpɛ ni wa ki konɔ li ni.
Yɛnŋɛlɛ lì leele mbele go shɔ, poro pe yaa kaa tanri wa li ni.
10 Ki pyewe pi na ma, leele mbele Yawe Yɛnŋɛlɛ lì pe go shɔ,
pe yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan,
mbe pan mbe ye wa Siyɔn ca ki ni yɔgɔrimɔ yuuro ni paa koo.
Nayinmɛ mba pi yɛn kɔsagafu, pa yaa ka pye wa pe go ki na paa wunlunjala yɛn.
Nayinmɛ naa yɔgɔrimɔ yaa ka pye pe yeri,
yɛsanga konaa mbaa jɛɛn, ti yaa ka kɔ mbe wɔ wa.