Yɛnŋɛlɛ li yaa ka kiti kɔn Edɔmu tara woolo pe na
34
1 Cɛngɛlɛ woolo ye fulo laga ye logo!
Tara nuŋgba nuŋgba pyew woolo, ye nuŋgbolo jan ye logo!
Tara to naa ti nawa yaara ti ni fuun, yaa nuru,
konaa dunruya wo naa wi nawa yaara ti ni fuun ti ni.
2 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì nawa ŋgban cɛngɛlɛ ke ni fuun ke ni,
li kɔnrɔ tandorogo ki yɛn ke maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni fuun yi ni.
Li yaa ke tɔngɔ mbe ke wɔ wa,
li yaa ke kan pe ke gbogbɔlɔ gbo.
3 Pe woolo mbele pè gbo, pe yaa ka pe wa wa tara ti na,
gboolo pe yaa kaa lugo, pe kasanwa pi yaa kaa fuun wa yanwira ti na.
4 Yaara nda fuun ti yɛn wa yɛnŋɛlɛ na, ti yaa ka yan,
naayeri wi yaa ka migili paa yɛgɛ ŋga na pe ma sɛlɛgɛ sɛwɛ migili we;
naayeri yaara ti ni fuun ti yaa ka toori
paa yɛgɛ ŋga na ɛrɛzɛn tirige wɛrɛ ma kaa fanla ma kaanla ma toori,
paa yɛgɛ ŋga na figiye tige wɛrɛ ma kaa fanla ma kaanla ma toori we.
 
5 Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: Na tokobi wì tin kasanwa pi ni wa naayeri, fɔ a wi yɛgɛ kila kanŋgi;
koni wi yɛn na tinrigi Edɔmu cɛnlɛ woolo pe na,
ki leele mbele mìgi kɔn maga tɛgɛ mbe pe tɔngɔ mbe pe kɔ pew we.
 
6 Yawe Yɛnŋɛlɛ li tokobi wi yɛn ma fa kasanwa pi ni lagapyew,
yanlaga ki yɛn ma fa wi na.
To ti yɛn simbapiile naa sikapɛnɛ kasanwa we,
naa simbapɛnɛ pe jinŋgele yanlaga ki ni;
katugu pe yaa saraga ka wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri wa Bozira ca,
pe yaa leele pe gbogbɔlɔ gbo wa Edɔmu tara.
7 Ki wagati nuŋgba wi ni, yannɛrɛ ti yaa ka toori,
naa napɛnɛ konaa nanɛɛlɛ pe ni;
pe tara ti yaa ka kasanwa pi wɔ mbe tin,
taambugɔ ki yaa kaa yanni yanlaga ki ni.
8 Katugu ki pilige ki yɛn kayaŋga wɔpilige Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri,
konaa ma pye kapere ti fɔgɔ tɔn yɛlɛ, mbe Siyɔn ca ki kayaŋga wɔ.
 
9 Edɔmu tara laforo tɔnmɔ pi yaa ka kanŋga mbe pye ŋguro wɔrɔ tɔnmɔ;
ti taambugɔ ki yaa kanŋga mbe pye paa kiribi yɛn,
tara ti yaa ka pye paa ŋguro wɔrɔ tɔnmɔ yɛn, mba pi yɛn na sori.
10 Ki kasɔn ki se figi yɔnlɔ na, ki se si figi yembinɛ;
ki wirige ki yaa la yinrigi sanga pyew.
Edɔmu tara ti yaa ka koro kataga sanga pyew fɔ tetete,
lere kpɛ se ka toro wa ti ni naa fyew.
11 Lɔgɔ simbaala naa njuguniye poro pe yaa kari shɔ mberi ta;
gbinŋgbiinle naa kaankaanye poro pe yaa kari pye pe cɛnsaga.
Yɛnŋɛlɛ li yaa ka jɔgɔwɔ pyemana tɛgɛ mbe tara ti taanla mberi tɔngɔ,
mbe mbogo sinmana tɛgɛ mberi taanla mberi jɔgɔ.
12 Legbɔɔlɔ se ka pye wa pe ni mbe wunluwɔ wa yɛgɛ tɛgɛ,
tara teele pe yaa ka kɔ mbe wɔ wa.
13 Wuuro yuguyugu wi yaa ka fi wa pe wunluwɔ yinrɛ ti ni,
yanpege naa wurufire yaa ka fi wa pe malaga sigeyinrɛ ti ni.
Ti yaa ka pye kombokara ti cɛnsara
konaa kɔnrɔsogoloye pe larasaga.
14 Cɛnrɛ to naa komboolo pe ni, pe yaa kaa pe yɛɛ finli wa;
likatɔlɔye pe yaa kaa pe yɛɛ yinri wa,
gbinŋgbiinle pe yaa kari pye pe cɛnsaga,
katugu pe yaa ka wogosaga ta wa ti ni.
15 Wɔɔgɔ ki yaa titɛgɛ kɔn wa mbege jɛnrɛwɛ pi se wa,
mboo tɔn fɔ pi sa jiri, mbe sigi pire ti gbogolo wa ki yɛɛ nɔgɔ.
Pɛtɛɛlɛ pe yaa kaa pe yɛɛ gbogolo wa,
pe ni fuun nuŋgba nuŋgba naa pe pinlɛyɛɛnlɛ.
 
16 Ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ sɛwɛ wi sɛgɛsɛgɛ, yoo kara, ye yaa ki yan wa fɔ:
Ki yanyaara nda ka kpɛ se la wa ti ni,
ka kpɛ se kaga pinlɛyɛnlɛ wi la;
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo jate lìgi yo wa li yɔn ki ni,
li yinnɛ lo lì ki yaara ti gbogolo.
17 Yɛnŋɛlɛ lo jate lì pɛtɛ gbɔn ma ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti tasaga kan ti yeri,
lo jate lo lì tara ti taanla mana ni mari yɛɛlɛ ti na.
Ti yaa ka pye ti woro fɔ sanga pyew,
ti yaa ka cɛn wa ti ni sanga pyew fɔ tetete.