Pè cew ta yarifɛlɛgɛ Leviyatan ki na
27
1 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka li tokobi pee, ŋa wi yɛn gbegbeŋɛ, ma pye fanŋga ni wi lɛ yarifɛlɛgɛ Leviyatan ki na, mbege le jɔlɔgɔ; ko ŋga ki yɛn wɔɔgɔ ŋga ki yɛn na fee we; yarifɛlɛgɛ Leviyatan, ko ŋga ki yɛn wɔɔgɔ ŋga kì kuuro kuuro we! Li yaa ka ki yarifɛlɛgɛ ŋga wa kɔgɔje wi ni ki gbo.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li ɛrɛzɛn kɛrɛ kala
2 Ko pilige ko ni, ye yurugo shɔ
ye ɛrɛzɛn kɛrɛ nda ti maa duvɛn taan kaan ti sɔn!
3 Mi Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mi yɛn ti welefɔ;
mi yaa lari suguru tɔnmɔ ni sanga pyew.
Mi yaa lari go singi sɔnlɔ naa yembinɛ,
jaŋgo yaraga kpɛ ka ka pan mberi jɔgɔ.
4 Naŋgbanwa kpɛ woro na ni naa;
ɛɛn fɔ, na mi ka wuuro naa yantiire wuuro yan wa ti ni,
kona mi yaa yiri ti kɔrɔgɔ mbe malaga gbɔn ti ni,
mbe ti ni fuun ti pinlɛ mberi sogo.
5 Kaawɔ panla pye pe larasaga,
pe yɛyinŋge le mi naa poro sɔgɔwɔ,
ee, pe yɛyinŋge le mi naa poro sɔgɔwɔ.
Izirayɛli woolo pe kapere ti yaa ka kala yaga pe na
6 Wagati wa yɛn wa na paan, Zhakɔbu setirige piile pe yaa ka ndire kan,
poro Izirayɛli woolo pe yaa ka njere fɔnndɔ yirige, mbe fyɛnwɛ,
fɔ mbe dunruya wi yin pe pire ti ni.
7 Naga yɛn ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì pe gbɔn paa yɛgɛ ŋga na làa pe gbɔnfɛnnɛ pe gbɔn wi le?
Naga yɛn ma, làa pe gbo paa yɛgɛ ŋga làa pe gbofɛnnɛ pe gbo wi le?
8 Ayoo, lì pe kiti wi kɔn maa yala:
Lì pe purɔ ma kari pe ni kulowo ni tara ta yɛgɛ ni;
lì pe fɛ li yɔn tifɛlɛgɛ ŋgbanga ki ni ma kari pe ni,
paa yɔnlɔ yirisaga tifɛliŋgbɔgɔ ki yiripilige ka yɛn.
9 Ki pyewe pi na ma, pa Zhakɔbu setirige piile pe kajɔgɔrɔ ti kasulugo ki yaa ka pye yɛɛn,
pe kapere ti ka kala yaga pe na ki puŋgo kala lo li na:
Pe yaa ka pe yarisunndo saara wɔsara sinndɛɛrɛ ti ni fuun ti yaari mberi pye muwɛ
paa pe ma kaa supugu purugu maa pye muwɛ we.
Yarisunŋgo jɛlɛgɛ Ashera ki tiyagala ŋgele pe ma kan naga gbogo konaa wusuna nuwɔ taan saara wɔsara ta se ka pye wa naa.
 
10 Ee, malaga sigeca gbɔgɔ kì pye kataga;
leele pe ni fuun pè kari maga yaga waga, a kì pye paa gbinri yɛn.
Napire to ti maa nii na sinlɛlɛ wa,
na tipire ti wɛrɛ ti kaa.
11 Na ti njere tiga ka waga, pe mari kaari kaari,
jɛɛlɛ pe ma saa ti lɛ mbe sa kasɔn gbɛri ti ni.
Ki cɛnlɛ woolo pe yɛn tijinliwɛ fu fɛnnɛ,
ki kala na, pe dafɔ wi sila pe yinriwɛ ta,
ŋa wìla pe fanri pe yuŋgbɔgɔrɔ woro wi na.
Izirayɛli woolo mbele paa yigi malaga kasopiile pe yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan
12 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa yarilire tiire ti yangara,
mbege lɛ Efirati gbaan wi na fɔ saga wa Ezhipiti tara lafogo ki na.
Ɛɛn fɔ yoro Izirayɛli woolo wele, li yaa ka ye wulowulo nuŋgba nuŋgba.
 
13 Ko pilige ko ni, pe yaa ka mbanlaga gbegbeŋge ki win;
kona mbele pàa puŋgo wa Asiri tara ti ni,
mbele pàa purɔ ma kari pe ni wa Ezhipiti tara,
pe yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan.
Pe yaa ka pan mbaa fɔli Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbaa li gbogo,
wa li yanwiga kpoyi ki na wa Zheruzalɛmu ca.