Yɛnŋɛlɛ li yaa ka tara ti tɔngɔ
24
1 Wele, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka tara ti tɔngɔ mberi yaga waga;
li yaa kari gbɔn mberi piri mbe leele pe jaraga.
2 Ŋga ki yaa pye leele sanmbala pe na, ko nuŋgba ko ki yaa pye saraga wɔfɛnnɛ pe na,
ŋga ki yaa pye kulonaŋa wi na, ko nuŋgba ko ki yaa pye wi tafɔ wi na,
ŋga ki yaa pye kulojɔ wi na, ko nuŋgba ko ki yaa pye wi tafɔ jɛlɛ wi na,
ŋga ki yaa pye pɛrɛfɔ wi na, ko nuŋgba ko ki yaa pye lɔfɔ wi na,
ŋga ki yaa pye leele jinfɔ wi na, ko nuŋgba ko ki yaa pye ŋa wi saa jin wi na,
ŋga ki yaa pye fɔgɔ kɔnfɔ wi na, ko nuŋgba ko ki yaa pye fɔgɔ tagafɔ wi na.
3 Tara ti yaa ka tɔngɔ pew mbe koro waga;
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lìgi sɛnrɛ nda ti yo.
 
4 Tara ti yɛn na kunwɔ gbelege gbele, ti fanŋga kì kɔ,
tara woolo pe yɛn tege na, pe yɛn na cogo,
dunruya legbɔɔlɔ pe yɛn na cogo.
5 Tara woolo pè tara ti tɛgɛ fyɔngɔ ni,
katugu pè Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi jɔgɔ,
mali kondɛgɛŋgɛlɛ ke kanŋga,
mali yɔn finliwɛ mbakɔɔ pi jɔgɔ.
6 Ki kala na daŋga tara ti yigi nari jogo,
tara woolo pe kajɔgɔrɔ ti go kala lì to pe na.
Ki kala na tara woolo pe yɛn na koo na kee,
leele jɛnri pè koro ko cɛ.
 
7 Duvɛn fɔnŋɔ wì kɔ pew,
ɛrɛzɛn tiire tì waga;
leele mbele fuun pàa pye nayinmɛ na, pe yɛn na jɛɛn.
8 Pimbigile gbɔngɔ yɔgɔrimɔ pì kɔ,
leele pe yɔgɔrimɔ tinmɛ pì yere,
ŋgɔni magala tanla lì kɔ.
9 Lere woro na duvɛn woo na yuuro koo naa;
sinmɛ wɛlɛwɛ pì sori wa pi wɔfɛnnɛ pe yɔn.
10 Ca kì ya ma koro waga;
yinrɛ ti ni fuun ti yɛn ma tɔn,
lere kpɛ woro na yiin wa ti ni naa.
11 Leele pe yɛn na gbele wa ca nawa koŋgolo ke ni,
katugu duvɛn wì jerege.
Yɔgɔrimɔ pì kɔ pew,
nayinmɛ pì kɔ laga tara ti ni.
12 Ca ki ni fuun kì tɔngɔ ma koro waga,
ca ki yeyɔnrɔ kɔɔrɔ tì kaari ma jɔgɔ.
 
13 Ŋga ki yaa ka pye laga tara ti ni, konaa cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ,
ki yaa ka pye paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa oliviye tige ki yangara mbege pire ti wo we,
konaa paa yɛgɛ ŋga na ɛrɛzɛn pire ti cɔŋgɔlɔ, pe ma kaa ɛrɛzɛn kɛrɛ ti san we.
Yɛnŋɛlɛ li woolo pe yɛn na yɔgɔri, na yɔgɔrimɔ wagati wi fa gbɔn
14 Ɛɛn fɔ mbele pè shɔ, pè pe magaŋgala ke yirige na nayinmɛ kɔŋgɔlɔ waa;
pe yɛn na yɔgɔrimɔ kɔŋgɔlɔ waa, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo, ma yiri wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri.
15 Ki kala na, yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ tara ti ni;
yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki gbogo wa lɔgɔ furo tara nda wa kɔgɔje wi ni ti ni.
16 We yɛn na yuuro shɔgɔ nuru na yinrigi wa dunruya wi kɔsaga ki na, na yuun fɔ:
«Gbɔgɔwɔ yɛn Yɛnŋɛlɛ na li yɛn sinnɛ li woo!»
Ɛɛn fɔ, a mì sho fɔ: «E, na wogo kì jɔgɔ! Na wogo kì jɔgɔ!
Jɔlɔgɔ yɛn na wogo!»
Java pyefɛnnɛ pe yɛn na java wi piin! Java wo wi!
Java pyefɛnnɛ pe yɛn na java wi piin!
17 Sunndo kɔngɔ, naa wetijugo konaa mɛrɛ ti ni,
to ti yɛn wa ye yɛgɛ, yoro tara woolo wele.
18 Lere ŋa kaa fee sunndo kɔngɔ kagala ke yɛgɛ,
wo yaa sa to wa wetijugo ki ni,
lere ŋa ka yiri wa wetijugo ki ni,
mɛrɛ ti yaa wo yigi;
katugu naayeri wegele kè yɛngɛ,
tara ti nɔgɔna cɛnyaara ti yɛn na yɛgɛyɛgɛ.
19 Tara tì jɛɛnri na lagala,
tara tì yaari fɔ na pagala,
tara ti yɛn na yɛgɛyɛgɛ fɔ jɛŋgɛ.
20 Tara ti yɛn na fingi paa sinndire fɔ yɛn;
ti yɛn na yɛgɛ paa segbaga yɛn.
Ti kapere ti yɛn ma nugu ti go na;
ti yaa to, ti se ya yiri naa.
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yaa ka pye wunluwɔ wa Zheruzalɛmu ca
21 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka naayeri fanŋga yaara ti fɔgɔ tɔn ti na, mbe tara na wunlumbolo pe kapere ti fɔgɔ tɔn pe na. 22 Pe yaa ka pe gbogolo pe yɛɛ na paa kasopiile yɛn wege ka ni. Pe yaa ka kaso go ki yɔn tɔn pe na; na wagati titɔnlɔwɔ wa ka ka toro, pe yaa ka pe le jɔlɔgɔ.
23 Yeŋge ki yaa ka go sogo,
yɔnlɔ ki yaa ka fɛrɛ shɔ;
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ li yaa ka cɛn wunluwɔ pi na wa Siyɔn yanwiga ki na konaa wa Zheruzalɛmu ca.
Li gbɔgɔwɔ yanwa pi yaa kaa yɛngɛlɛ li tara lelɛɛlɛ pe yɛgɛ sɔgɔwɔ.