Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ nda tìla yo Damasi ca naa Izirayɛli woolo pe wogo na
17
1 Sɛnŋgbanra nda tìla yo Damasi ca ki wogo na.
Wele, Damasi ca ki se ka pye ca naa;
ki yaa ka tɔngɔ mbe pye kataga.
2 Aroyɛri ca ki kanŋgara na cara ti yaa ka koro waga,
ti yaa ka pye yaayoro ŋgbeleye yi cɛnsaga,
ti yaa ka pye ti sinlɛsara,
lere kpɛ se kaa ti maga wa.
3 Malaga sigecara ti yaa ka kɔ mbe wɔ wa Efirayimu tara ti ni,
Damasi ca tara wunluwɔ pi yaa ka kɔ mbe wɔ wa,
Siri tara fɛnnɛ, jɛnri mbele pe yaa ka koro pe ni,
pe yaa ka kɔ mbe wɔ wa, paa yɛgɛ ŋga na Izirayɛli tara woolo pe gbɔgɔwɔ pì kɔ ma wɔ wa we.
Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ lo lì yo ma.
 
4 Ko pilige ko ni, Zhakɔbu setirige piile pe gbɔgɔwɔ pi yaa ka kologo;
pe yaa ka cɔgɔ cɔgɔ, yanlaga ki kɔ ki wɔ wa pe witire ti ni.
5 Yarilire nda ti ma pye yere na, yarilire kɔnfɛnnɛ pe maa ti yinri kɛyɛn ni nari kɔɔn yɛgɛ ŋga na,
pa Izirayɛli woolo pe yaa ka pye ma;
pe yaa ka pye paa yɛgɛ ŋga na pe maa yarilire sheshegele wulowulo wa Erefayi gbunlundɛgɛ ki ni.
6 Izirayɛli woolo jɛnri mbele pe yaa ka koro go na, pe yaa ka pye paa yɛgɛ ŋga na pe ma oliviye tige yangara mbege pire ti wo tara;
pe yaa ka pye paa tige pire shyɛn, nakoma taanri yɛn, nda tì koro wa tige namunjɔ wi na,
nakoma paa tige pire tijɛrɛ nakoma kaŋgurugo yɛn, nda tì koro wa njere nda ti maa sɛni jɛŋgɛ ti na.
Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma.
 
7 Ko pilige ko ni, sɛnwee piile pe yaa ka kanŋga mbe yɛgɛ wa pe Dafɔ wi yeri, pe yaa kaa wele Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ kpoyi li yeri. 8 Pe se ka yɛgɛ wa saara wɔsara nda pè gbegele pe kɛyɛn yi ni to yeri naa; yaara nda pè gbegele pe yɛɛra kɛyɛn yi ni, yarisunŋgo jɛlɛgɛ Ashera ki tiyagala koro naa saara wɔsara nda pe maa wusuna nuwɔ taan wi sori ti na, pe se kaa to wele naa.
9 Ko pilige ko ni, Izirayɛli woolo pe malaga sigecara ti yaa ka koro waga, paa yɛgɛ ŋga na cara nda tìla pye katara wa kɔɔrɔ ti sɔgɔwɔ konaa wa yanwira ti go na fafafa ti yɛn, to nda leele pàa fe mari yaga waga, sanga ŋa ni Izirayɛli woolo pàa pan ma to pe na mari shɔ we. Pa Izirayɛli woolo pe cara ti yaa ka koro waga ma.
10 Katugu yoro Izirayɛli woolo, yè fɛgɛ ye shɔfɔ Yɛnŋɛlɛ li na,
yee nawa to ŋa wi yɛn paa ye walaga yɛn na fanŋga kaan ye yeri wi na.
Ki kala na yè tire kɛrɛ tiyɔnrɔ kɔn,
ma ɛrɛzɛn njere luguworo ti lugu yarisunndo nambannda ta mɛgɛ ni mbaa ti gbogo.
11 Pilige ŋga ni yèri lugu, ki pilige nuŋgba ki ni, a yè siri yan tì fi ma yiri;
ki goto pinliwɛ pi ni, a yè siri yan tì fyɛnwɛ.
Ɛɛn fɔ yarilire kɔnsanga ni, yaraga ka kpɛ se ta wa,
wɛrɛ woro ki jɔlɔgɔ ŋga ki na.
Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma yere li woolo pe ni
12 E, cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ tinmɛ yɛn na yinrigi!
Ki tinmɛ pi yɛn paa kɔgɔje tinmɛ yɛn.
Cɛngɛlɛ tugbɔŋgɔlɔ kunluwɔ yɛn na yinrigi,
ki kunluwɔ pi yɛn paa tɔnŋgbɔɔ ma kaa na kunlu.
13 Cɛngɛlɛ tugbɔŋgɔlɔ kele yɛn na kunlu paa yɛgɛ ŋga na tɔnŋgbɔɔ ma kaa na kunlu we;
ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ li yaa ka pe figiri,
pe yaa ka fe mbe kari fɔ lege.
Li yaa ka pe gbɔn mbe pe jaraga paa yɛgɛ ŋga na tifɛlɛgɛ ma kaa yiri yanwira go na ma yan waga fɛ ma kari ki ni we;
paa yɛgɛ ŋga na tisaga tifɛlɛgɛ ma kaa gbanŋgban yirige tifɛlinjolo ni we.
14 Yɔnlɔkɔgɔ yɛgɛ ni, fyɛrɛ gbɔrɔ ma pe yigi,
ɛɛn fɔ sanni lalaaga yɛgɛ ni, pe ma kɔ saw ma wɔ wa.
Mbele pe yɛn na we kɛɛ yaara ti koli we yeri, ko ki yɛn pe tasaga ye;
mbele pe yɛn na we sanni na we yaara ti shoo, ko ki yɛn pe tasaga ye.