Yurugo ŋga kì kɔ mbe Yɛnŋɛlɛ na shɔfɔ li sɔn
12
1 Ko pilige ko ni, ma yaa kaga yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ mi yɛn nɔɔ sɔnni;
katugu màa nawa ŋgban na ni.
Ɛɛn fɔ ma naŋgbanwa pì kɔ na ni,
a màla kotogo ki sogo na na.
2 Ee, Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn na shɔfɔ we,
na jigi wi yɛn li na, mi woro na fyɛ yaraga ko ka na;
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ le, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn na fanŋga ye,
mi yaa la yurugo koo mbaa li sɔnni;
lo li yɛn na shɔfɔ we.
3 Ye yaa kaa yɔgɔri mbe saa kori wa shɔwɔ pulugo ki ni.»
 
4 Ko pilige ko ni, ye yaa kaa yuun fɔ:
«Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni, yaa li mɛgɛ ki gbogo!
Yaa li kagbɔgɔlɔ ke yari wa cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ,
yaa ke nawa tuun ki na fɔ li mɛgɛ ki yɛn ma gbɔgɔ.
5 Yaa yuuro koo Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan,
katugu lì katiyɔngɔlɔ tugbɔŋgɔlɔ pye.
Tara woolo pe ni fuun pe daga mbe ke jɛn.»
6 Yoro Siyɔn ca woolo, yaa yɔgɔrimɔ kɔŋgɔlɔ waa, yaa jɔrɔgi nayinmɛ ni,
katugu Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ kpoyi na wa ye sɔgɔwɔ, li yɛn ma gbɔgɔ.