Zhese setirige pyɔ wi wunluwɔ fɔnmbɔ
11
1 Koni, tige njege fɔnŋgɔ yaa yiri wa Zhese wi tige yuŋgɔngɔ ki na,
vile fɔnnɔ yaa ka fi mbe yiri wa wi ndire ti na.
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ li yaa ka pye wi ni;
li yɛn yinnɛ na li yaa kajɛnmɛ naa tijinliwɛ kan wi yeri,
yinnɛ na li yaa yɛrɛwɛ kajɛnmɛ naa fanŋga kan wi yeri,
yinnɛ na li yaa Yɛnŋɛlɛ jɛnmɛ naa li yɛgɛ fyɛrɛ ti kan wi yeri.
3 Mbaa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ ko ki yaa ka pye wi kandanlaga gbɔgɔ ye.
Wi se kaa kiti wi kɔɔn mbaa leele yɛgɛ wele;
wi se kaa kagala ke yɛgɛ woo, mbaa yala nuŋgbolo li yɛn na nda nuru to ni.
4 Ɛɛn fɔ wi yaa kaa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe kiti wi kɔɔn mbe yala kasinŋge ko ni;
wi yaa kaa tara woolo mbele pe yɛn tege ni pe kagala ke yɛgɛ woo, mbaa yala kaselege ko ni.
Wi yɔn sɛnrɛ ti yaa kaa dunruya woolo pe gbɔɔn paa kanŋgaga yɛn,
wi yɔn sɛnyoro tifɛlɛgɛ ki yaa la lepeele pe kuun.
5 Kasinŋge ki yaa ka pye paa kurusijara yɛn wa wi sɛnnɛ;
mbe pye sɛnrɛ nuŋgba yofɔ ki yaa ka pye paa kurusijara yɛn wa wi nandogomɔ.
 
6 Kona, kombokaga konaa simbapyɔ wi ni, ti yaa ka pinlɛ mbe cɛn laga nuŋgba,
kamɔlɔ wo naa sikapile li ni, pe yaa ka sinlɛ pe yɛɛ tanla.
Napige ko naa jara yirifɔnŋɔ wi ni, naa yaayoro nda pè gbegele tì tɔrɔ ti ni, ti yaa ka pye laga nuŋgba;
lenambile lali li yaa kaa ti kɔnri.
7 Nanɔ wo naa cɛngɛ urusi ki ni, pe yaa ka pinlɛ mbaa kaa laga nuŋgba,
pe piile pe yaa kaa sinlɛlɛ pe yɛɛ tanla;
jara wi yaa kaa yan ki kaa paa nɛgɛ yɛn.
8 Piyɛnlɛ li yaa kaa jinrigi wa mɛrɛgɛ ki wege ki yɔn na,
pyɔ ŋa wì laga yinnɛ na, wi yaa kaa kɛɛ ki le wa firisho wi wege ki ni kaŋgbanga fu.
9 Pe se ka tipege nakoma jɔgɔwɔ pye wa Yɛnŋɛlɛ li yanwiga kpoyi ki na;
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li jɛnmɛ pi yaa ka tara ti yin, paa yɛgɛ ŋga na tɔnmɔ pi ma kɔgɔje wi yin we.
Yɛnŋɛlɛ li woolo pe yaa ka yeresaga ta
10 Ko pilige ko ni, Zhese setirige pyɔ wi yaa ka yiri mbe yere, mbe pye paa kacɛn yaraga yɛn, ŋga pè yirige tara sannda ti woolo pe kan. Cɛngɛlɛ ke yaa ka sɔngɔrɔ mbe pan wi kɔrɔgɔ. Wi yaa ka pye mbe cɛn laga ŋga na, Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pi yaa kaa yiin wa.
11 Ko pilige ko ni, we wi yaa kaa kɛɛ ki sanga naa ki shyɛn wogo na, mboo woolo mbele pè koro yinwege na pe go shɔ, poro mbele pe yaa koro go na wa Asiri tara, naa wa Ezhipiti tara, naa wa Patirɔsi tara, naa wa Etiyopi tara, naa wa Elamu tara, naa wa Sineyari tara, naa wa Hamati ca konaa wa lɔgɔ furo nda wa kɔgɔje wi ni ti ni.
12 We Fɔ wi yaa kacɛn yaraga ka yirige wa naayeri cɛngɛlɛ sanŋgala ke kan;
wi yaa ka Izirayɛli woolo mbele pè yigi malaga kasopiile pe gbogolo naa,
mbe Zhuda tara woolo mbele pè gbɔn ma jaraga tara ti go tijɛrɛ ki na pe gbogolo pe yɛɛ na naa.
13 Efirayimu cɛnlɛ woolo pe yenjaga ki yaa ka kɔ Zhuda tara woolo pe ni,
Zhuda tara woolo pe yaa ka pe tipewe pi yaga Efirayimu cɛnlɛ woolo pe ni.
14 Pe yaa ka gbogolo mbe gbinri sa to Filisiti tara fɛnnɛ pe na wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri,
mbe gbogolo mbe sa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ tara woolo pe kɛɛ yaara ti koli pe yeri.
Pe yaa ka Edɔmu tara naa Mowabu tara ti shɔ mberi ta;
Amɔ cɛnlɛ woolo pe yaa ka go sogo pe kan.
 
15 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka Ezhipiti tara kɔgɔje wi waga;
li yaa ka li kɛɛ ki yirige mbege fige Efirati gbaan wi go na,
mbe tifɛliŋgbɔgɔ ka yirige kila gbɔɔn wi na,
mboo gbɔn mboo kɔɔnlɔ wi yiri lɔpigile kɔlɔshyɛn,
ŋgele lere mbe ya mbe ke kɔn mbe yiri wi sawira ti ni wi tɔɔrɔ na.
16 Li woolo sanmbala mbele pe yaa ka koro wa Asiri tara,
pe yaa ka konɔ ta mbe pan,
paa yɛgɛ ŋga na fafafa Izirayɛli woolo pàa konɔ ta ma pan,
pilige ŋga ni pàa yiri wa Ezhipiti tara we.