Yɛnŋɛlɛ làa Ezayi wi tun wa wunlunaŋa Akazi wi yeri
7
1 Oziyasi pinambyɔ Yotamu wi pinambyɔ Ahazi wi wunluwɔ sanga wi ni wa Zhuda tara ti ni, a Siri tara wunlunaŋa Erezɛn wo naa Eremaliya pinambyɔ Peka ŋa wìla pye Izirayɛli tara wunlunaŋa wi ni, pè si kari sa to Zheruzalɛmu ca ki na, mbe malaga gbɔn ki ni, ɛɛn fɔ pe sila ya mbe ca ki shɔ.
2 A pè si saa ki sɛnrɛ ti yo Davidi wi go woolo pe kan, ma yo fɔ: «Siri tara fɛnnɛ maliŋgbɔɔnlɔ pè pan ma pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan wa Efirayimu tara.» A wunlunaŋa Akazi wo naa wi woolo pe ni pe sunndo wi nɛɛ suun pe na fyɛrɛ ti kala na, paa yɛgɛ ŋga na tifɛlɛgɛ ma kaa na kɔlɔgɔ tire fingi we.
3 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Ezayi wi pye fɔ: «Yiri mboro naa ma pinambyɔ Sheyari Yashubu wi ni, ma sa Ahazi wi fili wa tɔnmɔ foŋgologo ki kɔsaga ki na, ko ŋga ki ma saa ye wa tɔnmɔ wege ŋga wa ca ki go na ki ni we, wa konɔ na li maa kee wa paara jogofɛnnɛ pe paara jogosaga ki ni. 4 Maga yo wi kan fɔ: ‹Ma jatere wi tɛgɛ laga nuŋgba, maga ka fyɛ. Ma sunndo wiga ka kɔn ma na, ma wire tiga ka fanla ma na Siri tara fɛnnɛ naŋa Erezɛn wo naa Eremaliya pinambyɔ pe naŋgbanwa pi kala na, poro mbele pe yɛn paa sumboyuro shyɛn yɛn, nda ti yɛn na wirige yinrigi. 5 Ki yɛn kaselege fɔ Siri tara fɛnnɛ, naa Efirayimu tara fɛnnɛ konaa Eremaliya pinambyɔ wi ni, pège kɔn maga tɛgɛ mbe kapege pye ma na. Pe yɛn na yuun fɔ: 6 Yoo kari we sa to Zhuda tara ti na, we sunndo kɔngɔ wa ca woolo pe na, we pe tara ti shɔ, we Tabeyɛli pinambyɔ wi tɛgɛ pe go na wunluwɔ. 7 Ɛɛn fɔ, pa we Fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ:
Ki kala li se yere,
li se si pye.
8 Katugu Damasi ca ko ki yɛn Siri tara ti cagbɔgɔ ye,
a Erezɛn wo pye Damasi ca ki to we;
sanni sa gbɔn yɛlɛ nafa taanri ma yiri kaŋgurugo Efirayimu cɛnlɛ woolo pe yaa tɔngɔ,
pe se pye naa cɛnlɛ.
9 Samari ca ko ki yɛn Efirayimu tara ti cagbɔgɔ ye,
a Eremaliya pinambyɔ wo pye Samari ca ki to we.
Na yee yeresaga ta wa tagawa pi ni, pa ye se fanŋga ta mbe yere.› »
Pyɔ ŋa pe yaa ka se mboo mɛgɛ taga Emanuwɛli
10 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Ahazi wi ni, maa pye fɔ: 11 «Kacɛn wa yɛnri Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yeri luu naga ma na, mbe yiri wa tara ti nɔgɔna, wa kuulo tara, nakoma mbe yiri wa naayeri, wa yɛnŋɛlɛ na.»
12 A Ahazi wì sho fɔ: «Mi se yaraga ko ka kpɛ yɛnri, mi se si Yawe Yɛnŋɛlɛ li wa mbe wele.»
13 Kona, a Ezayi wì sho fɔ: «Yaa nuru, yoro Davidi go woolo wele! Naa ye yɛn na leele pe tege, ko si ye bɔ bere, fɔ a yaa jaa mbaa na Yɛnŋɛlɛ li tege! 14 Ki kala na, we Fɔ wo jate wi yaa ka kacɛn wa naga ye na, wo yɛn fɔ sumboro ŋa wii naŋa kala jɛn, wi yaa ka kugbɔ lɛ mbe pinambyɔ se, mboo mɛgɛ taga mbaa wi yinri Emanuwɛli. 15 Nɔnɔ nara naa sɛnrɛgɛ wi yaa kaa kaa, fɔ wi sa kala jɛn, mbe je kapege ki na, mbe kajɛŋgɛ ki jɛn mbaa ki piin. 16 Ɛɛn fɔ sanni pyɔ wi sa kapege ki jɛn mbe je ki na, mbe kajɛŋgɛ ki jɛn mbaa ki piin, ki wunlumbolo shyɛn mbele maa fyɛ pe yɛgɛ, pe tara ti yaa jɔgɔ mbe koro waga. 17 Ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka ti jɔlɔgɔ wagati wa mbe gbɔn mboro naa ma tara woolo konaa ma go woolo ye na; ki wagati wi yɔngɔ fa pan gbɛn, maga lɛ Efirayimu tara tì wali ma laga Zhuda tara ti na. Ki sɛnrɛ ti yɛn na para Asiri tara wunlunaŋa wi sanga wo na.»
Asiri tara fɛnnɛ pe yaa ka ŋga pye Zhuda tara ti na
18 Ko pilige ko ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka tishɔnrɔ nda wa Ezhipiti tara Nili gbaan wi lago ki na ti yeri wofele ni, mbe pan ti ni konaa sɛnrimbire nda wa Asiri tara ti ni. 19 Ti ni fuun ti yaa ka pan mbe cɛncɛn wa yanwira tigiwɛn lawere tijangara ti ni, naa wa waliwere ti ni, naa wa kɔmbigile ke ni fuun ke ni, konaa wa tɔnmɔ lara ti ni fuun ti ni.
20 Ko pilige ko ni, we Fɔ wi yaa ka yunŋguluwo wa lɛ sara na mbe yiri wa Efirati gbaan wi kɛɛ sanŋga ki na. Wo wi yɛn Asiri tara wunlunaŋa we. Wi yaa ka ye yinrɛ ti kulu, naa ye tɔɔrɔ sire to naa ye siyɔɔlɔ pe ni.
21 Ko pilige ko ni, lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yaa kaa nasumboro nuŋgba naa simbanɛɛlɛ shyɛn koro. 22 Nɔnɔ lɛgɛrɛ yaa kaa taa wa ki yaayoro ti ni, fɔ nɔnɔ nara wo wi yaa ka pye leele pe yaakara. Mbele pe yaa ka koro go na wa tara ti ni, nɔnɔ nara naa sɛnrɛgɛ ki yaa ka pye pe yaakara.
23 Ko pilige ko ni, ɛrɛzɛn tiire wagakele (1 000) ka ka pye kɛrɛ nda ni, kɛrɛ nda ti sɔnŋgɔ ki mbe ya mbe warifuwe pyɔ wagakele (1 000) bɔ, ti yaa ka koro wa yantiire to naa wuuro ti sɔgɔwɔ. 24 Leele pe yaa kaa kee mbe saa yanri wa sandira naa wangala ni, katugu tara ti lagapyew ki yaa ka pye yantiire naa wuuro ni. 25 Yanwira tigiwɛn lara nda leele pàa pye na fali ti na capire ni, leele pe se ka ya mbaa yiin wa ti ni, yantiire to naa wuuro ti fyɛrɛ ti kala na. Pe yaa ka nɛrɛ ti wa tila kaa wa, mbe simbaala naa sikaala pe yaga paa yanri wa.