4
1 Ko pilige ko ni, jɛɛlɛ kɔlɔshyɛn yaa ka gbogolo naŋa nuŋgba na mboo pye fɔ:
«We yaa yere we yɔn suro ti ni, mbe yere we yaripɔrɔ wogo ki ni,
ɛɛn fɔ ki yaga ma we lɛ ma jɛɛlɛ,
jaŋgo mbe we fɛrɛ ti laga we na.»
Yɛnŋɛlɛ li yaa ka Zheruzalɛmu ca woolo pele yaga go na
2 Ko wagati wo ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka vile na yirige wa tara ti ni, li yaa ka pye tiyɔnwɔ naa gbɔgɔwɔ ni; li yaa ka tɔnli ŋa leŋge wa tara ti ni, wi yaa ka gbɔgɔwɔ naa fɛrɛwɛ kan Izirayɛli woolo mbele pe yaa ka koro yinwege na pe yeri. 3 Ko wagati wo ni, mbele pe yaa ka koro yinwege na wa Siyɔn ca ki ni, poro mbele pe yaa ka koro go na wa ko ŋga Zheruzalɛmu ca ki ni, pe yaa kaa pe yinri leele mbele pe yɛn kpoyi; poro pe ni fuun poro mɛrɛ to ti yaa yɔnlɔgɔ, mbaa pe yinwege ki piin wa Zheruzalɛmu ca. 4 We Fɔ wi yaa ka Siyɔn ca jɛɛlɛ pe fyɔngɔ ki jogo mbege laga pe na; leele pè leele mbele gbo wa ki Zheruzalɛmu ca ki ni, mbe pe kasanwa pi jogo mboo wɔ wa ki ni wi kiti sinŋɛ kɔngɔ konaa wi tifɛlɛgɛ kasɔn ŋga ki maa jɔgɔwɔ piin ki fanŋga na. 5 Ko sanga wo ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka kambaaga naa wirige yirige wa Siyɔn yanwiga ki lagapyew ki ni, konaa janwa ŋa fuun wi ma gbogolo wa ki na wi go na yɔnlɔ na, mbe kasɔn yinnɛ gbɔlɔ yanwa yirige wa ki go na yembinɛ; li gbɔgɔwɔ yanwa po pi yaa ka tɔn yaara ti ni fuun ti na. 6 Ki yaa ka pye paa segbaga yɛn, mbaa yinmɛ kaan yɔnlɔ tufunwɔ sanga ni, mbe pye larasaga naa gona tɔnyaraga tisaga tifɛliŋgbɔrɔ to naa tisara ti na.