YUURO TI YURUTANGA
sɛwɛ
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Eburuye sɛnrɛ ti ni, ki sɛwɛ ŋa pe maa wi yinri «Salomɔ yuuro ti yurugo,» ko kɔrɔ wo yɛn fɔ «yurugo ŋga kì tanla ma wɛ yuuro ti ni fuun na» nakoma «yuuro ti ni fuun tiyɔngɔ.» Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛɛlɛ pele ni, pe maa wi yinri «Salomɔ yurugo,» katugu Eburuye sɛnrɛ ti ni, sɛwɛ wi yɛn na para na kee Salomɔ wo kanŋgɔlɔ (1.1).
Ki sɛwɛ ŋa, yuuro nakoma lelɛwɛ sɛnyogo yuuro ti yɛn wa wi ni; ti yɛn na para ndanlawa mba pi yɛn lefɔnŋɔ wa naa sumboro wa sɔgɔwɔ po sɛnrɛ na. Wagati wa ni, ki leele shyɛn mbele pe yɛn ma pe yɛɛ ndanla, pe maa para pe yɛɛ ni. Wagati wa ni, ki ma cɛn ndɛɛ pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yɛn na para pe yɛ pe yɛ, nakoma pe yɛn na para gbogolomɔ woolo pele ni, pe ma yo fɔ: «Zheruzalɛmu ca sumbonɔ.»
Zhufuye poro na, pe yɛn naga jate ma yo nuŋgbanma mba pi yɛn Yɛnŋɛlɛ lo naa li woolo pe sɔgɔwɔ, yuuro ti yɛn na ko wogo ko nari. Ma si yala, tagafɛnnɛ poro yɛn naga jate ma yo ndanlawa mba pi yɛn Kirisi wo naa wi legilizi woolo pe sɔgɔwɔ, ti yɛn na ko wogo ko nari. Pele yɛgɛ yɛn naga jate ma yo ndanlawa gbɔɔ mba pi ma pye naŋa naa jɛlɛ sɔgɔwɔ, ti yɛn na ko wogo ko nari. Wa ki yuuro ti ni, wège yan fɔ ndanlawa sɛnyogo yɛn ma lara wa kacɛn yaara ta ni, to ti yɛn tige pire, naa yarifyɛɛnrɛ konaa naniwɛ. Wagati wa ni, ki ma pye ma ŋgban mbe ya mbe sɛwɛ wi kɔɔnlɔ kɔnsara kɔnsara, nakoma mbe lere ŋa wi yɛn na para sɛwɛ wi laga ka ni wi jɛn. Ko kì ti Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ sɛwɛɛlɛ pe lɛgɛrɛ ni, lere ŋa wi yɛn na para pe maa naga sɛnrɛ ti karafɔ wi na.
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Yurugo koŋgbanŋga 1.1–2.7
Yurugo shyɛn wogo 2.8–3.5
Yurugo taanri wogo 3.6–5.1
Yurugo tijɛrɛ wogo 5.2–6.3
Yurugo kaŋgurugo wogo 6.4–8.4
Yurugo kɔgɔlɔni wogo 8.5-14