29
1 Lere ŋa pè yɛri yɛrɛwɛ lɛgɛrɛ ni, a wùu nuŋgbolo li ŋgban ma je pi na,
ki fɔ wi yaa ka tɔngɔ mbe wɔ wa yɔnlɔ nuŋgba, wɛrɛ se ka ta wi kala li na.
 
2 Na lesinmbele paga lɛgɛ, tara woolo pe maa yɔgɔri;
ɛɛn fɔ na lepeele paga cɛn fanŋga ki na, tara woolo pe maa jɛɛn jɔlɔgɔ ki kɛɛ.
 
3 Lere ŋa kajɛnmɛ pi yɛn maa ndanla, wi maa to wi nawa pi yinŋgi;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa kee nanjaala kɔrɔgɔ, wi maa yarijɛndɛ ti jɔgɔ.
 
4 Wunlunaŋa ŋa wi maa wi wunluwɔ pi piin na kasinŋge piin, wi tara ti ma yeresaga ta;
ɛɛn fɔ ŋa wi ma nizara wɔgɔ ki ŋgban tara woolo pe na, wo ma tara ti jɔgɔ.
 
5 Lere ŋa wi maa wi lewee yɛnlɛ wi lɛlɛ,
ki fɔ wi yɛn na mɛrɛ jaan wa wi yɛɛ yɛgɛ.
 
6 Lepee wi kajɔgɔrɔ ti ma pye pɛnɛ wi na,
ɛɛn fɔ lesinŋɛ wo maa nayinmɛ nii na yɔgɔri.
 
7 Lesinŋɛ wi ma ŋga ki daga fyɔnwɔ fɔ wi ni ki jɛn;
ɛɛn fɔ lepee wila ko jɛnmɛ po ta.
 
8 Mbele pe maa tɛgɛ leele na, pe ma ca ki gbɔn mbege piri;
ɛɛn fɔ mbele pè kala jɛn, poro ma ca woolo pe naŋgbanwa pi sogo pe na.
 
9 Na kiti kɔnkala ka ye kajɛnŋɛ wo naa kambajɛnŋɛ wi ni pe sɔgɔwɔ,
kambajɛnŋɛ wi mbe ya nawa ŋgban nakoma mbaa tɛgɛ, ɛɛn fɔ wi se yɛyinŋge ta wa ki kala li ni.
 
10 Lere ŋa wi nawa pi yɛn ma filige wi na, legboleele pe maa panra;
ɛɛn fɔ lesinmbele poro maa pye pe cɛnyɛnlɛ.
 
11 Lembige ki maga naŋgbanwa kapyere ti ni fuun ti naga kpeŋgbeleŋgbe;
ɛɛn fɔ kajɛnŋɛ wo maa naŋgbanwa pi yingiwɛ jɛn mboo sogo.
 
12 To ŋa kaa yagbogolo sɛnrɛ nuru,
wi tara legbɔɔlɔ pe ni fuun pe ma pye lepeele.
13 Fyɔnwɔ fɔ wo naa ŋa wi maa nii fyɔnwɔ fɔ wi go na wi ni, kala nuŋgba li yɛn ma pe pinlɛ, lo yɛn fɔ:
Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yɛngɛlɛ kan pe ni fuun shyɛn pe yeri mbaa yaan.
 
14 Wunlunaŋa ŋa wi maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe kiti wi kɔɔn na kasinŋge piin,
wi wunluwɔ pi ma yeresaga ta fɔ sanga pyew.
 
15 Korowo gbɔnrɔ to naa yɛrɛwɛ sɛnrɛ ti ni, ti ma kajɛnmɛ kan lere yeri;
ɛɛn fɔ pyɔ ŋa ka koro wi yɛɛ na, wi ma fɛrɛ wa wi nɔ wi na.
 
16 Na lepeele paga lɛgɛ, kapere pyege ki ma lɛgɛ;
ɛɛn fɔ pilige ka, lesinmbele pe yaa ka lepeele pe yan pe yɛn na tuun.
 
17 Ma pyɔ wi koro jɛŋgɛ, pa kona wi yaa ka yɛyinŋge kan ma yeri,
mbɔɔn nawa pi yinŋgi ma na.
 
18 Na Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ ti kanagala woro wa (mbaa leele pe yɛrɛgi),
tara woolo pe tangalɔmɔ pi ma piri;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa tanri lasiri sɛnrɛ ti na, fɛrɛwɛ yɛn wi woo!
 
19 Yɔn sɛnyoro to cɛ ma ti ma tɛgɛ ma kulo wi koro,
katugu, ali na wi kari logo mbe wali ti na, wila tanga ti na.
 
20 Na maga lere yan, ŋa wi ma para wila jatere pye,
kona mɔɔ jigi wi taga lembige na ko mbɔnrɔ ma wɛ wo na.
 
21 Lere ŋa kaga tanla wi kulo wi na mbe sa toro, mbege lɛ wa wi punwɛ sanga wi ni,
ki kɔsaga, wi ma kaa yo wi yɛn wi tafɔ wo pyɔ.
 
22 Lere ŋa wi maa nawa ŋgbanni jaga jaga, wi maa maara kɔɔn;
lere ŋa wi kotogo ki yɛn ma gbɔgɔ wi na, wi maa kapere lɛgɛrɛ piin.
 
23 Sɛnwee wi yɛɛ gbɔgɔwɔ pi ma kaa wi tifaga;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa yɛɛ tirige, wi yaa ka gbɔgɔwɔ ta.
 
24 Lere ŋa ka yɔn wa nuŋgba yoo ni, wi yɛɛ yinwege ko wì panra;
wi maa daŋga ŋga ki yaa to wi na ki sɛnrɛ nuru, ɛɛn fɔ wila yɛnlɛ mbe yoo wi naga.
25 Ma kaa fyɛ sɛnweele pe yɛgɛ, ki ma pye pɛnɛ wa ma tɔɔrɔ ti nɔgɔ;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, tipege se gbɔn wo na.
 
26 Lelɛgɛrɛ pe maa ki jaa pe kala li pe kundigi wi ndanla;
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li ma lere nuŋgba nuŋgba pyew wi kala li cancan kasinŋge ni.
 
27 Leele mbele pee sin pe kala li yɛn ma tijanga lesinmbele pe yɛgɛ na;
lesinmbele pe kala li yɛn ma tijanga lepeele pe yɛgɛ na.