28
1 Lepee wi maa fee ali mbege ta lere woro naa puro;
ɛɛn fɔ, lesinŋɛ wi ma taga wi yɛɛ na paa jara yirifɔnŋɔ yɛn.
 
2 Na tara woolo paga yiri mbe je, teele pe ma lɛgɛ,
ɛɛn fɔ na tijinliwɛ fɔ naa kagala kɔrɔ jɛnfɔ ka pye wa, tara ti ma yeresaga ta ma mɔ.
 
3 Kundigi ŋa wi yɛn fyɔnwɔ fɔ, mɛɛ fyɔnwɔ fɔ wi yigi kala li tijanga,
wi yɛn paa tisagbɔgɔ ŋga ki ma pan ma yarilire ti jɔgɔ ki yɛn.
 
4 Leele mbele pe ma je Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi na, poro maa lepeele pe sɔnni;
ɛɛn fɔ mbele pe maa tanri lasiri wi na, poro maa wiin lepeele pe ni.
 
5 Lepeele paa kasinŋge ki kɔrɔ jɛn;
ɛɛn fɔ mbele pe maa Yawe Yɛnŋɛlɛ li lagajaa, poro ma ki ni fuun ki kɔrɔ jɛn.
 
6 Fyɔnwɔ fɔ ŋa wi nawa pi yɛn ma filige wi na, wì mbɔnrɔ
penjagbɔrɔ fɔ ŋa wi yɛn na tanri konɔ na lì kolo li na wi na.
 
7 Pyɔ ŋa wi maa tanri Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi na, wo yɛn tijinliwɛ fɔ;
ɛɛn fɔ pyɔ ŋa wi maa yɛɛ pinlɛ kalikali pyefɛnnɛ pe ni, wi maa fɛrɛ waa wi to wi na.
 
8 Lere ŋa wi maa leele jinni penjara ni na tɔnli gbɔɔ jaa ti go na, jaŋgo mbe ka taga wi penjara ti lɛgɛwɛ pi na,
wi maa ti gbogolo, ti ma kaa pye lere wa yɛgɛ woro, ŋa wi maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yinriwɛ taa.
 
9 Lere ŋa wi maa nuŋgbogolo ke tɔn, jaŋgo wiga ka ta mbe lasiri wi sɛnrɛ ti logo,
ki fɔ wi Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ jate pi ma pye yaritijaanga.
 
10 Lere ŋa wi maa lesinmbele pe punŋgu na pe nii kombege,
ki fɔ wi yaa to wa wege ŋga wo jate wì kɔn ki ni;
ɛɛn fɔ, lesinmbele poro yaa ka fɛrɛwɛ ta kɔrɔgɔ.
 
11 Penjagbɔrɔ fɔ wi maa wi yɛɛ jate wi yɛn kajɛnŋɛ,
ɛɛn fɔ fyɔnwɔ fɔ tijinliwɛ fɔ wi mbe ya mboo fo furu.
 
12 Na lesinmbele paga cew ta, ki ma pye yɔgɔrimɔ gbɔɔ;
ɛɛn fɔ na lepeele poro ka fanŋga ki ta, lere pyew wi maa wi yɛɛ go jaa.
 
13 Lere ŋa wi maa wi kajɔgɔrɔ ti lara, wi kapyegele kaa la yɔngɔ;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi ma yere wi kajɔgɔrɔ ti na, mberi yo konaa mberi yaga, Yɛnŋɛlɛ li ma ki fɔ wi yinriwɛ ta.
 
14 Lere ŋa wi maa fyɛ mbe tipege pye, fɛrɛwɛ yɛn ki fɔ wi woo!
Ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa kotogo ki ŋgban wi yɛɛ na, jɔlɔgɔ yaa to wi na.
 
15 Na lepee ka cɛn tegere ti na fyɔnwɔ fɛnnɛ pe go na,
wi ma pye paa jara ŋa wi yɛn na kuunru wi yɛn, nakoma paa cɛngɛ urusi ŋga fuŋgo kì yigi ki yɛn.
 
16 Kundigi ŋa ka pye tijinliwɛ fu fɔ, wi kambasinnde to ti ma lɛgɛ;
ɛɛn fɔ tɔnli ŋa wi ma ta nambara ni, wi yɛn ma lere ŋa mbɛn, wo yaa yinwetɔnlɔgɔ ta.
 
17 Lere ŋa wì lere gbo, a kila wi jɔlɔ wa wi nawa,
wi maa fee mbe sa to wa wi yɛɛra fanga ki ni.
Lere kpɛ ka kaa yerege.
 
18 Lere ŋa kaa tanri wi nawa pi ni pì filige wi na, wi yaa shɔ;
ɛɛn fɔ lere ŋa kaa koŋgolo shyɛn tanri, ŋgele kè koolo koolo, ki kɔsaga wi yaa ka to nuŋgba ni.
 
19 Lere ŋa wi maa wi kɛrɛ ti fali, wi maa yaakara taa suyi;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa go fu kagala piin, fyɔnwɔ pi yaa to wo na suyi.
 
20 Lere ŋa pè taga wi na, wi yaa duwaw lɛgɛrɛ ta;
ɛɛn fɔ lere ŋa wila ki jaa mbe pye penjagbɔrɔ fɔ fyaw, wi se ka koro mbajɔlɔwɔ.
 
21 Mbe lere wa mbɔnrɔ wa na kiti kɔngɔ na, ki woro ma yɔn;
ma si yala pele ma kapege pye ki wogo ki na siŋgbele nuŋgba kala na.
 
22 Yɛgɛ mbatinwɛ fɔ wi maa gbinri penjara ti na,
ɛɛn fɔ wila ki jɛn mbe yo fɔ fyɔnwɔ yaa ka to wi na.
 
23 Na lere wa kaa lewee yɛnlɛ wa jɛrɛgi wi punŋguwɔ na,
ki lerefɔ wi kala li ma kaa sɔngɔrɔ maa ndanla ma wɛ ŋa wi maa wi lɛlɛ naa fanla wi na.
 
24 Lere ŋa wi maa to nakoma wi nɔ wi yu mbe sho fɔ kapege ma,
ki fɔ wi yɛn jɔgɔwɔ pyefɔ wi pinlɛyɛnlɛ.
 
25 Lere ŋa wi maa yɛgɛ tungu leele na, wi maa maara kɔɔn;
ɛɛn fɔ lere ŋa kaa jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, wi yaa yarijɛndɛ lɛgɛrɛ ta.
 
26 Lere ŋa wi maa jigi wi taga wi yɛɛra nawa jatere wi na, ki fɔ wi yɛn lembige;
ɛɛn fɔ ŋa wi maa tanri na yala kajɛnmɛ pi ni, wo yaa ka shɔ.
 
27 Lere o lere wi maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe kaan, wo se ka yaraga ka la;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi woro na jaa mbaa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yaan, daŋga yaa wo yigi.
 
28 Na lepeele paga fanŋga ki ta, lere pyew wi maa wi yɛɛ go jaa;
ɛɛn fɔ, na paga laga wa fanŋga ki na, lesinmbele pe ma lɛgɛ.