19
1 Fyɔnwɔ fɔ ŋa wi nawa pi yɛn ma filige wi na,
wo mbɔnrɔ lembige ŋga ki maa finlɛlɛ ko na.
 
2 Mbe ye kala li ni li mbajɛnmɛ, ko si yɔn;
mbe fyɛɛlɛ mbe toro, ki ma lere puŋgo.
 
3 Sɛnwee wi lembigewe pi maa le kombege;
kona wi mɛɛ nawa ŋgban Yawe Yɛnŋɛlɛ lo ni.
 
4 Penjagbɔrɔ tawa pi ma sɛnwee wi wɛnnɛ pe lɛgɛ;
ɛɛn fɔ fyɔnwɔ fɔ wi wɛnnɛ pe ma laga wi na.
 
5 Sɛrɛfɔ yagboyoo wi se ka koro mbajɔlɔwɔ;
lere ŋa wi maa yagbogolo finlɛlɛ wi se ka shɔ jɔlɔgɔ ki ni.
 
6 Lelɛgɛrɛ pe maa ki jaa pe kala li legbɔɔ wi ndanla;
lere ŋa wi maa kaan, wi ma pye leele pe ni fuun pe wɔnlɔ.
 
7 Fyɔnwɔ fɔ wi nɔsepiile pe ni fuun pe maa panra;
wi wɛnnɛ poro wogo ko wɛ, pe ma laga wi na;
ali na wi kaa jaa mbe para pe ni, wila lere yan.
 
8 Lere ŋa wi maa ki jaa mbaa jatere piin, wi yɛɛra kala li yɛn maa ndanla;
lere ŋa wi ma kagala kɔrɔ jɛnmɛ pi ta, fɛrɛwɛ yɛn wi woo!
 
9 Sɛrɛfɔ yagboyoo wi se ka koro mbajɔlɔwɔ;
lere ŋa wi maa yagbogolo finlɛlɛ wi yaa ka tɔngɔ mbe wɔ wa.
 
10 Mbaa ma yinwege ki piin paa legbɔɔ yɛn, kii daga lembige ni;
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, kulo wii daga mbe cɛn wunluwɔ piile go na.
 
11 Lere ŋa wì jilige wi maa kala kunni wi yɛɛ ni;
wi ma kajɔɔgɔ ŋga kì pye wi na ki kala yaga, ko ma pye wi gbɔgɔwɔ.
 
12 Wunlunaŋa wi naŋgbanwa pi yɛn fyɛrɛ ni paa jara gbelege yɛn;
ɛɛn fɔ wi kagbaraga ki yɛn paa fɔɔngɔ yɛn, ŋga kì wo yan na.
 
13 Pyɔ ŋa wi yɛn lembige, wi ma jɔlɔgɔ wa wi to wi na;
jɛlɛ maara kɔnfɔ wi ma pye paa tɔnmɔ sɔlɔsaga yɛn, ŋga ki maa sɔɔlɔ suyi.
 
14 Lere mbe ya mbe go naa penjagbɔrɔ ta kɔrɔgɔ wi teele pe yeri;
ɛɛn fɔ jɛlɛ ŋa wì jilige, Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li ma wo kan lere yeri.
 
15 Tiyanra ti ma wɔnlɔwɔ gbɔɔ wa lere na,
lere ŋa wi ma koro tunŋgo mbapyege, fuŋgo ma to wi na.
 
16 Lere ŋa wi maa tanri ŋgasegele ke na, wi maa wi yɛɛra yinwege ki kɔrɔsi;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi woro naa tangalɔmɔ pi kɔrɔsi, wo yaa ku.
 
17 Lere ŋa ka kajɛŋgɛ pye fyɔnwɔ fɔ wi kan, ki fɔ wì fɔgɔ taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na;
li yaa ka ki fɔ wi kajɛŋgɛ ki fɔgɔ tɔn wi yeri.
 
18 Ma pyɔ wi koro sanga ŋa ni ma jigi wi yɛn ki na mboo saga;
ɛɛn fɔ maga ka nawa ŋgban wi ni fɔ mbe saa wi gbosaga jaa.
 
19 Lere ŋa wì nawa ŋgban na lewɛlɛwɛ kapyere piin, wi daga mbe yariwɔndɔ wɔ;
nakoma ma kaa kala yaga, wi yaa nuru mbe ka pye naa.
 
20 Ta yɛrɛwɛ sɛnrɛ ti nuru, ma yɛnlɛ nagawa sɛnrɛ ti na;
jaŋgo ko puŋgo na, ma pye kajɛnŋɛ!
 
21 Kagala lɛgɛrɛ yɛn wa sɛnwee wi nawa mbe pye,
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li ka ŋga kɔn mbe tɛgɛ ko ki yaa pye.
 
22 Ŋga pe maa jaa sɛnwee wi yeri ko yɛn fɔ wi pye lere ŋa pe taga wi na;
ma pye fyɔnwɔ fɔ ko mbɔnrɔ ma pye yagbogolo fɔ ko na.
 
23 Mbaa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ ki ma yinwege kan lere yeri;
wi ma tin wi yɛɛ ni, ma cɛn yɛyinŋge na, tipege kpɛ se ya gbɔn wi na.
 
24 Tiyanŋa wi maa kɛɛ ko le wa sogbolo lo ni,
ɛɛn fɔ wila ya mbege sɔngɔrɔ yɛrɛ mbe kari ki ni wa wi yɔn ko yeri.
 
25 Lere ŋa wi maa kala lakoo, na ma kaa gbɔn, kambajɛnŋɛ wi kaga yan, wi ma tijinliwɛ ta;
na maga tijinliwɛ fɔ wi yɛri, ki ma ka taga wi jɛnmɛ pi na.
 
26 Pyɔ ŋa wi maa to wi wogo ki jɔgɔ, mboo nɔ wi purɔ,
wi yɛn pyɔ ŋa wi ma fɛrɛ wa lere na, ma letifagawa kala pye.
 
27 Na pinambyɔ, na mɛɛ yɛnlɛ mbaa nagawa sɛnrɛ ti nuru,
ma yaa ma yɛɛ laga lali jɛnmɛ pi ni.
 
28 Sɛrɛfɔ tipee wi maa tɛgɛ kaselege ki na;
kapege pyege ki yɛn ma lepee wi ndanla.
 
29 Jɔlɔgɔ yɛn ma gbɛgɛlɛ na mbele pe maa kala lakoo pe singi;
gbɔnrɔ yɛn ma gbɛgɛlɛ na lembige ki pɔgɔlɔ ke singi.