16
1 Sɛnwee wi ma kagala kele kɔn ma tɛgɛ wa wi nawa mbe pye;
ɛɛn fɔ ke pyewe po yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo wogo.
 
2 Sɛnwee wi kapyegele ke ni fuun ke yɛn ma yɔn wi yɛɛ yɛgɛ na;
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li sɛnwee wi jatere pyelɔmɔ pi jɛn.
 
3 Ma kala li le Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɛɛ,
pa kagala ŋgele mà kɔn ma tɛgɛ mbe pye ke yaa yɔn ma kan.
 
4 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yaara ti ni fuun ti da go ka na;
ali yɛrɛ lepee lùu da jɔlɔgɔ pilige ko kala na.
 
5 Lere ŋa fuun wi maa wi yɛɛ gbogo, wi kala li yɛn ma tijanga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ;
ki woro na lere kɔɔn shyɛn, ki lerefɔ Yɛnŋɛlɛ li se kaa yaga mbajɔlɔwɔ.
 
6 Mbaa kajɛŋgɛ piin konaa mbe pye lere ŋa pè taga wi na, ki ma ti ma kajɔɔgɔ ki ma kala yaga ma na;
lere ŋa wi maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ, wi ma kapege pyege ki yaga.
 
7 Na lere ŋa tangalɔmɔ ka Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla,
li ma tanwa le ki fɔ wo naa wi mbɛnfɛnnɛ pe sɔgɔwɔ.
 
8 Ma yaara jɛnri ta kasinŋge ni,
ko mbɔnrɔ ma yarilɛgɛrɛ ta nambara ni ko na.
 
9 Sɛnwee wi ma kagala kɔn ma tɛgɛ mbe pye;
ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li ma ti ke ma pye.
Wunlumbolo pe kala
10 Wunlunaŋa wi sɛnyoro ti yɛn paa Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ yɛn;
wi kaa kiti wi kɔɔn wii daga mbe puŋgo.
 
11 Culo kanŋgaga woo naa culo ŋa wì yala poro pe yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla;
puwakuruye mbele pe ma pye wa kasha ki ni, lo kɛɛ tunŋgo yi.
 
12 Kapege pyewe pi yɛn ma tijanga wunlumbolo pe yɛgɛ na,
katugu mbaa kasinŋge piin ko ki ma wunluwɔ pi kan yeresaga ni.
 
13 Mbele pe maa sɛnsinnde yuun, pe kala li yɛn ma wunlumbolo pe ndanla;
lere ŋa wi maa kaselege yuun, wi yɛn ma pe ndanla.
 
14 Wunlunaŋa wi ka nawa ŋgban, wi mbe ya ti pe lere gbo;
ɛɛn fɔ sɛnwee kajɛnŋɛ wi maa naŋgbanwa pi sogo wi na.
 
15 Wunlunaŋa wi yɛgɛ welewe pi ka tanla, leele pe ma yinwege ta;
wi kagbaraga pyege ki yɛn paa yɔnrɔ tisaga koŋgbanŋga yɛn.
Lerewe kapyere cacɛnwɛ pi ni
16 Mbe kajɛnmɛ ta kì mbɔnrɔ ma wɛ tɛ tawa na;
mbe tijinliwɛ ta kì mbɔnrɔ ma wɛ warifuwe tawa na.
 
17 Lesinmbele pe tangalɔmɔ po yɛn mbe yɛɛ laga kapege ki na;
lere ŋa wi maa wi tangalɔmɔ pi kɔrɔsi, wo maa wi yɛɛ yinwege ki kɔrɔsi.
 
18 Yɛɛ gbɔgɔwɔ pi ma lere jɔgɔ;
yɛɛ nagawa pi ma lere jan.
 
19 Mbɔɔn yɛɛ tirige mbe pinlɛ mbele pe yɛn tege na pe ni,
ko mbɔnrɔ ma wɛ ma sa pinlɛ mbele pe maa pe yɛɛ gbogo, na yaara nda pè koli na yɛɛlɛ pe yɛɛ na ko na.
 
20 Lere ŋa wi ma jatere pye kala na, wi wogo ki ma yɔn;
lere ŋa wi maa jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, fɛrɛwɛ yɛn wi woo!
 
21 Lere ŋa wì jilige wa wi kotogo na, wo pe maa yinri tijinliwɛ fɔ;
sɛnjɛndɛ yogo ki ma fanŋga ta lere na.
 
22 Kagala kɔrɔ jɛnmɛ pi ma yinwege kan mbele pè kala jɛn pe yeri;
ɛɛn fɔ lembire ti kambajɛnmɛ pi ma jɔlɔgɔ wa ti na.
 
23 Sɛnwee kajɛnŋɛ wi ma jatere pye gbɛn mbe si jɛn mbe para;
ko ki ma fanŋga kan wi yɔn sɛnrɛ ti yeri.
 
24 Sɛnjɛndɛ ti yɛn paa sɛnrɛgɛ yɛn,
ti ma kotoyinŋge kan sɛnwee wi yeri konaa maa wire ti pagala.
 
25 Konɔ la ma pye sinnɛ lere wa yɛgɛ na,
ɛɛn fɔ li kɔsaga ko ma pye kunwɔ.
 
26 Sɛnwee wi fuŋgbolo lo li maa le tunŋgo pyege ki ni;
wi yɔn suro jawa pi maa wa tunŋgo na.
 
27 Lejaga wi ma tipege ki gbɛgɛlɛ,
wi yɔn sɛnrɛ ti yɛn ma pe paa kasɔn ŋgbanli yɛn.
 
28 Tijinliwɛ pee fɔ wi maa maara kɔɔn;
leele sangafɔ wi ma wɛnnɛ kɔn pe yɛɛ na.
 
29 Lewɛlɛwɛ wi maa lewee yɛnlɛ wi fanla mboo puŋgo,
mboo le kombege.
 
30 Lere ŋa wi maa yɛngɛlɛ ke tɔn na tipege jatere piin mbe pye, konaa mboo yɔngbasɛlɛgɛ ki nɔ ko jatere wo ni,
ki fɔ wì tipege pye makɔ.
 
31 Lelɛwɛ yinzifire ti yɛn gbɔgɔwɔ wunluwɔ njala,
mbele pe tangalɔmɔ pì sin poro pe mali ta.
 
32 Lere ŋa wila la nawa ŋgbanni jaga jaga, wì mbɔnrɔ maliŋgbɔɔn kotogofɔ na;
lere ŋa wi maa yɛɛ yingiwɛ jɛn, wì mbɔnrɔ lere ŋa wi ma malaga gbɔn ma ca shɔ ma ta wi na.
 
33 Leele pe ma pɛtɛ gbɔn mbe ta mbe kala la kɔn mbe tɛgɛ;
ɛɛn fɔ kala o kala li ma kɔn ma tɛgɛ, li ma yiri wa Yawe Yɛnŋɛlɛ lo yeri.