11
1 Culo ŋa wi yɛn ma gbɔn maa piri, wi kala li yɛn ma tijanga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na;
ɛɛn fɔ puwakuru ŋa wì yala, wo yɛn mali ndanla.
 
2 Mbaa ma yɛɛ nari ki maa lere tifaga,
ɛɛn fɔ mbɔɔn yɛɛ go sogo ki maa kajɛnmɛ kaan.
 
3 Lesinmbele pe nawa mba pì filige pe na, pi maa pe yɛgɛ sinni;
ɛɛn fɔ nambara fɛnnɛ pe kambasinnde ti yaa ka pe jɔgɔ.
 
4 Kiti kɔnpilige, yarijɛndɛ ti se yaraga ka yɔn;
ɛɛn fɔ tangalɔmɔ sinmbe po pi ma lere shɔ kunwɔ pi yeri.
 
5 Lere ŋa wi nawa pì filige wi na wi kasinŋge ki maa le konɔ jɛnɛ ni;
ɛɛn fɔ lepee wi tipewe pi maa jan.
 
6 Lesinŋɛ wi kasinŋge ki maa shɔ kaŋgbanga ki ni;
ɛɛn fɔ nambara fɛnnɛ pe yɛgɛmbatinwɛ pi ma pye paa pɛnɛ yɛn mbe pe yigi.
 
7 Na lepee wi ka ku, wi jigi tagasaga ki ma kɔ;
wìla wi kɛɛ ki kan fanŋga ŋga na, ki ma kɔ ma wɔ wa.
 
8 Lesinŋɛ wi ma shɔ jɔlɔgɔ ki kɛɛ;
ɛɛn fɔ lepee wo ma ye wa jɔlɔgɔ ki ni wi yɔnlɔ.
 
9 Lere ŋa wii Yɛnŋɛlɛ jɛn, wi maa jaa mboo lewee yɛnlɛ wi tɔngɔ wi yɔn sɛnrɛ ti ni;
ɛɛn fɔ lesinmbele pe yaa shɔ jɛnmɛ po fanŋga na.
 
10 Na lesinmbele pe kala liga yɔn, ca woolo pe maa nayinmɛ nii;
ɛɛn fɔ lepee wi ka ku, pe maa yɔgɔri.
 
11 Lesinmbele pè duwaw ŋa ta wi fanŋga na, ca ki mɛgɛ ki ma yiri;
ɛɛn fɔ lepeele pe yɔn sɛnrɛ ti ma ca ki jɔgɔ.
 
12 Lere ŋa wi maa wi lewee yɛnlɛ wi tifaga wi yɛn tijinliwɛ fu fɔ;
ɛɛn fɔ lere ŋa wì jilige wo ma pyeri.
 
13 Lere ŋa wi maa leele sanga na toro, wi maa leele pe ŋgundo kagala ke yinrigi funwa na;
ɛɛn fɔ lere ŋa pè taga wi na, wo ma ke tɛgɛ wa wi nawa.
 
14 Na yɛgɛ sinfɔ jɛnŋɛ woro cɛnlɛ na go na, ki cɛnlɛ woolo pe ma to;
ɛɛn fɔ na yɛrifɛnnɛ paga lɛgɛ, ki ma pan cew tawa ni.
 
15 Lere ŋa ka yɔn kan mbe yere wa fɔgɔ tɔnŋgɔ ni, wi yɛn na tege waa wi yɛɛ na;
ɛɛn fɔ lere ŋa si yɛnlɛ mbe yɔn kan mbe yere wa fɔgɔ tɔnŋgɔ ni, wo yaa koro wi yɛɛ kan.
 
16 Jɛlɛ ŋa wi nawa pi yɛn jɛmbɛ, wo wi ma gbɔgɔwɔ ta;
ɛɛn fɔ fanŋga fɔ, yarijɛndɛ lɛgɛrɛ wo ma ta cɛ.
 
17 Kagbaraga pyefɔ wi kagbaraga ki tɔnli wi ma pye wi woo;
ɛɛn fɔ, lewɛlɛwɛ wi maa tipege piin wi yɛɛ na.
 
18 Lepee wi maa tɔnli lagajaa wi yɛɛ kan, ŋa wi yɛn kayɔngɔ fu;
ɛɛn fɔ lere ŋa wi maa kasinŋge piin wo yaa tɔnli jɛnŋɛ ta.
 
19 Mbaa tanri kasinŋge na, ki ma yinwege kan lere yeri;
ɛɛn fɔ lere ŋa kaa yɛɛ kan kapege pyewe pi yeri, wi ma kunwɔ ta.
 
20 Mbele pe nawa pi woro ma filige pe na, pe kala li yɛn ma tijanga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na;
ɛɛn fɔ mbele pe tangalɔmɔ pi yɛn ma sin, pe kala li yɛn mali ndanla.
 
21 Ki woro na lere kɔɔn shyɛn, lepee wi se ka koro mbajɔlɔwɔ;
ɛɛn fɔ lesinmbele pe setirige piile pe yaa ka shɔ jɔlɔgɔ ki kɛɛ.
 
22 Jɛlɛ tiyɔɔn tijinliwɛ fu fɔ
wi yɛn paa pe ma kaa tɛ vegeŋɛ le cɛlɛ numaga na we.
 
23 Lesinmbele pe sɔnrimɔ pi puŋgo kala lo yɛn kagbaraga;
ɛɛn fɔ lepee wi jigi wi yaa ka sa kɔ Yɛnŋɛlɛ li naŋgbanwa gbɔɔ po ni.
 
24 Wa kɛɛ ma pye ma sanga wi na, ɛɛn fɔ wo maa jiti na kee yɛgɛ;
wa ma pye kɛŋgbanga ni fɔ ma saa toro ki da wi na, ɛɛn fɔ wo maa piin fyɔnwɔ fɔ na kee.
 
25 Lere ŋa wi maa kaan nandanwa ni, wi yarijɛndɛ ti ma jiti;
lere ŋa wi maa tɔnmɔ kaan sanmbala pe yeri, wi wɔgɔ ki yaa ka kɔ.
 
26 Lere ŋa wi ma je ma yo wi soo yarilire ti pɛrɛ ti jasanga wi ni, leele pe ma wo daŋga;
ɛɛn fɔ ŋa wi maa yarilire ti pɛrɛ ti jasanga wi ni, wo ma duwaw ta.
 
27 Lere ŋa kaa ki jaa mbaa kajɛŋgɛ piin, wi kala li ma Yɛnŋɛlɛ li ndanla;
ɛɛn fɔ lere ŋa kaa ki jaa mbe tipege pye, tipege ma kaa wi ta.
 
28 Lere ŋa kaa jigi wi taga wi penjagbɔrɔ ti na, wi ma kaa to;
ɛɛn fɔ lesinmbele pe yaa la yɔngɔ mbaa kee yɛgɛ, paa yɛgɛ ŋga na tige ma kaa fun ma wɛrɛ ta we.
 
29 Lere ŋa wi ma jɔlɔgɔ wa wi yɛɛra go ki na, wi kɛwaga yaa yiri;
tijinliwɛ fu fɔ wi ma pye kajɛnŋɛ wi kulo.
 
30 Lesinŋɛ wi kapyere ti yɛn paa tige yɛn, ŋga ki pire ti maa yinwege kaan;
lere ŋa wi yɛn kajɛnŋɛ wi ma leele ta wi yɛɛ kan.
 
31 Ye wele, lesinŋɛ wi maa kapyere ti sara wi ta laga dunruya wi ni,
pee ka logo lepeele poro naa kapere pyefɛnnɛ poro.