Kajɛnmɛ pi yɛn na para we ni naa
8
1 Kajɛnmɛ po ma pi yɛn na leele pe yinri yɛɛn?
Tijinliwɛ pi magala lo ma li yɛn na yinrigi yɛɛn?
2 Pi yɛn ma yere wa tinndiye pe na, wa konɔ li yɔn na,
pi yɛn ma yere wa koŋgolo ke filisara ti na.
3 Pi yɛn wa ca ki mbogo yeyɔnrɔ ti tanla, wa ca ki yeyɔngɔ shɔn wi na;
pi yɛn wa yeyɔnrɔ nda pe maa tooro na yiin wa ti ni ti tanla, na jɔrɔgi na yuun fɔ:
4 «Yoro leele wele, yoro mi yɛn na jɔrɔgi na yinri;
yoro sɛnweele wele, yoro mi yɛn na para ye ni!
5 Yoro lembire re, yaa kagala kɔrɔ jɛnmɛ pi jaa.
Yoro tijinliwɛ fu fɛnnɛ wele, ye tijinliwɛ ta!
6 Yaa nuru, katugu kagala ŋgele ke yɛn kagbɔgɔ yɔn, mi yaa ke yo;
mi yaa na yɔn ki yɛngɛ mbe nagawa kan ŋga ki yɛn ma sin ki wogo na.
7 Katugu kaselege ko mi maa yuun wa na yɔn,
ɛɛn fɔ sɛnpere to yɛn mala mbɛn wa na yɔn.
8 Na yɔn sɛnrɛ ti ni fuun ti yɛn ma sin,
yagbogolo nakoma nambara kpɛ woro wa na sɛnrɛ ti ni.
9 Ti ti ni fuun ti yɛn ma filige tijinliwɛ fɔ wi kan,
konaa ma sin kajɛnŋɛ wi kan.
10 Yanla nagawa sɛnrɛ ti lɛ ye wɛ penjara ti na,
kajɛnmɛ pi mbɔnrɔ ye yeri mbe wɛ tɛ piiri wi na.
11 Katugu kajɛnmɛ pì mbɔnrɔ somu sɔnŋgbanga woo na,
yaraga ŋga fuun lere yɛgɛ maa yinrigi ki na, ko ka woro kayɔngɔ ni mboo bɔ.»
Kajɛnmɛ pi yɛn na pi yɛɛ nari
12 Mi ŋa kajɛnmɛ we, mi naa tijinliwɛ pi ni, woro we yɛn ma cɛn ja,
jɛnmɛ po naa jatere pyelɔmɔ jɛmbɛ pi yɛn na yeri.
13 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ fyɛrɛ ti yɛn lere ŋa ni, kapege ki maa mbɛn;
yɛɛ nagawa, naa yɛɛ gbɔgɔwɔ, naa tangalɔmɔ pee konaa yɔn ŋga ki maa finlɛlɛ ti yɛn mala mbɛn.
14 Yɛrɛwɛ po naa jatere jɛnŋɛ wi ni, ti yɛn na yeri;
muwi mi yɛn tijinliwɛ we, fanŋga ki yɛn na yeri.
15 Wunlumbolo pe maa pe wunluwɔ pi piin mi fanŋga na,
tara teele pe maa kondɛgɛŋgɛlɛ sinŋgele teri mi fanŋga na.
16 Kundigile, naa legbɔɔlɔ konaa kiti kɔnfɛnnɛ pe ni fuun pe maa pe tegere ti piin mi fanŋga na.
 
17 Mi we, mi yɛn ma mbele ndanla pe yɛn mala ndanla,
mbele pe yɛn nala lagajaa poro mala yan.
18 Penjagbɔrɔ tawa naa gbɔgɔwɔ pi maa taa mi yeri,
yarijɛndɛ nda ti ma mɔ konaa fɛrɛwɛ pi maa taa mi yeri.
19 Tɔnli ŋa wi ma ta na ni, wì mbɔnrɔ tɛ wi na, ali tɛ piiri wi na;
tɔnli ŋa wi ma ta na ni, wì mbɔnrɔ warifuwe wi ni fuun tiyɔɔn wi na.
 
20 Mi yɛn na tanri konɔ na lì sin li na,
mi yɛn na toro wa kaselege konɔ li ni.
21 Jaŋgo mbe yarijɛndɛ wo mbele mi yɛn ma ndanla pe na,
mbe pe yarijɛndɛ tɛgɛsara ti yinyin.
 
22 Yawe Yɛnŋɛlɛ lìlan gbegele li tunmbyege ki lɛsanga wi ni,
li kɛɛ tunndo koŋgbannda ti yɛgɛ.
23 Pànla tɛgɛ maga lɛ wa fafafa;
maga lɛ wa ki lɛsaga ki na, maga lɛ wa tara ti dasanga wi yɛgɛ.
24 Mìla pan maga ta tɔnŋgbɔɔ tijuguwo pi woro wa gbɛn,
mìla pan maga ta puluyo tɔnŋgbɔɔ pi woro wa gbɛn.
25 Mìla pan maga ta yanwira ti fa tɛgɛ gbɛn,
mìla pan maga ta tinndiye pe fa tɛgɛ gbɛn;
26 ko la yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li fa tara to naa yan nawa pi da,
li fa ali dunruya tambyɔ koŋgbanŋa wi da.
 
27 Sanga ŋa ni Yɛnŋɛlɛ làa naayeri wi gbegele maa tɛgɛ wa wi yɔnlɔ, mìla pye wa;
sanga ŋa ni làa tɔnŋgbɔɔ tijuguwo pi koŋgo ki wɔ,
28 sanga ŋa ni làa kambaara ti tɛgɛ wa naayeri,
sanga ŋa ni làa ti, a tɔnŋgbɔɔ tijuguwo pì janri ma yiri fanŋga ni, mìla pye wa.
29 Sanga ŋa ni làa kɔgɔje koŋgo ki wɔ,
jaŋgo wi tɔnmɔ piga ka toro wi koŋgo ki na,
sanga ŋa ni làa tara ti nɔgɔ ki teŋge, mìla pye wa.
30 Mìla pye le li tanla wa li tunŋgo ki ni.
Mìla pye nali kandanlaga ki piin pilige pyew,
na yɔgɔri li yɛgɛ sɔgɔwɔ sanga pyew.
31 Mìla pye na yɔgɔri laga li tara ti na,
ma pye nayinmɛ ni sɛnwee piile pe sɔgɔwɔ.
Lere ŋa wi maa nuru kajɛnmɛ pi yeri, fɛrɛwɛ yɛn wi woo
32 Koni, na pinambiile, yaa nuru na yeri!
Mbele pe maa tanri na koŋgolo ke na, fɛrɛwɛ yɛn pe woo!
33 Yanla nagawa sɛnrɛ ti logo, ye ta ye pye kajɛnmbɛlɛ,
yaga kari yigi sambalawa ni.
34 Lere ŋa wi maa nuru na yeri,
ŋa wi maa yeregi le na go yɔn ki na na nuru pilige pyew,
ŋa wi maa na yeyɔngɔ ki kɔrɔsi,
fɛrɛwɛ yɛn ki fɔ wi woo!
35 Katugu lere ŋa ka mi ta ko fɔ wo yaa yinwege ta;
ki fɔ wi kala li yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
36 Ɛɛn fɔ lere ŋa ka wa mbe la na na, ko fɔ wo kapege pye wi yɛɛ na;
mbele fuun pànla panra, kunwɔ po pi yɛn ma poro ndanla.