Kajɛnmɛ pi ma lere shɔ kapege ki ni
2
1 Na pinambyɔ, na maga yɛnlɛ na sɛnrɛ ti na,
na maga na ŋgasegele ke yigi mbaa tanri ke na,
2 na maga nuŋgbolo jan mbaa kajɛnmɛ sɛnrɛ ti nuru,
na maga ma kotogo ki yaga kila jɛnmɛ pi jaa,
3 na maga tijinliwɛ pi yeri pɔɔn saga,
na maga ma magala li yirige mbe kagala kɔrɔ jɛnmɛ pi lagaja pɔɔn saga,
4 na ma kaa pi lagajaa paa warifuwe yɛn,
na ma kaa pi lagajaa jɛŋgɛ paa yarijɛndɛ nda ti yɛn ma lara ti yɛn,
5 kona, mbaa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ pa ma yaa ki kɔrɔ jɛn,
konaa mbe Yɛnŋɛlɛ li jɛn.
6 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li maa kajɛnmɛ pi kaan,
kajɛnmɛ naa jɛnmɛ pa pi maa taa na yinrigi wa li yɔn sɛnrɛ ti ni.
7 Li ma shɔwɔ kan lesinmbele pe yeri;
mbele pe tangalɔmɔ pi yɛn ma sin, li yɛn pe tugurɔn sigeyaraga na pe go singi.
8 Mbele pe maa tanri kaselege konɔ li na, li maa wele pe na,
nali lesinmbele pe konɔ li kɔrɔsi.
 
9 Ki ka pye ma, pa ma yaa kasinŋge ki kɔrɔ jɛn, naa ŋga kì yala ki ni,
naa kaselege konaa koŋgolo ŋgele ke ma lere wogo yɔn ke ni.
10 Kona, kajɛnmɛ pi yaa pan wa ma kotogo na,
jɛnmɛ pi yaa ma ndanla wa ma kotogo na.
11 Kagala ke cancan jatere pyelɔmɔ jɛmbɛ pi yaa kɔɔn shɔ punŋguwɔ pi ni,
kagala kɔrɔ jɛnmɛ pi yaa lɔɔn go singi.
12 Pi yaa ma shɔ kombele li ni,
mbɔɔn shɔ sɛnpere yofɛnnɛ pe kɛɛ,
13 mbɔɔn shɔ mbele pe ma kaselege konɔ li wa pe kɛɛ,
naa mbele pe maa tanri wa diwi konɔ li ni pe kɛɛ.
14 Poro mbele pe maa kapege ki piin na yɔgɔri wa ki ni,
na kajagara ti piin na nayinmɛ nii wa ti ni.
15 Ki leele wele, koŋgolo ŋgele ke ma lere puŋgo koro pe ma lɛ,
pe maa tanri koŋgolo ŋgele na, ke yɛn ma koolo koolo.
 
16 Ki ka pye ma, pa ma yaa ma yɛɛ shɔ nanjaa wi kɛɛ,
ki jɛlɛ nambanŋa ŋa wi yɔn kì tanla wi kɛɛ.
17 Wo ŋa wì je wi sumborowo sanga pɔlɔ wi na,
ma fɛgɛ yɔn finliwɛ mba wìla le wi Yɛnŋɛlɛ li ni pi na.
18 Wi go ki konɔ li yɛn na kee wa kunwɔ pi yeri;
konɔ na wì lɛ, li yɛn na kee wi ni wa kuulo tara.
19 Mbele fuun pe maa yiin wi kɔrɔgɔ, wo wa kpɛ na sɔngɔrɔ mbe pan naa,
wo wa kpɛ se yinwege konɔ li ta naa.
20 Ki kala na, maa tanri wa lejɛmbɛlɛ pe kologo ki ni,
ma koro wa lesinmbele pe koŋgolo ke ni.
21 Katugu lesinmbele poro pe yaa cɛn laga tara ti ni,
mbele pe nawa pì filige pe na, poro pe yaa ka koro wa ti ni.
22 Ɛɛn fɔ lepeele pe yaa ka pɛ mbe wɔ laga tara ti ni,
mbasinmbele pe yaa ka kɔ mbe wɔ laga ti ni.