Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi yɛn kɔsaga fu
145
1 Yɛnŋɛlɛ li sɔnmɔ yurugo. Davidi wogo.
Na Yɛnŋɛlɛ, mi yaa lɔɔn gbogo, mboro ŋa na wunluwɔ,
mi yaa lɔɔn sɔnni sanga pyew fɔ tetete.
2 Mi yaa lɔɔn shari pilige nuŋgba nuŋgba pyew,
mi yaa lɔɔn sɔnni sanga pyew fɔ tetete.
3 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì gbɔgɔ, li daga paa li sɔnni fɔ jɛŋgɛ,
li gbɔgɔwɔ pi yɛn kɔnlɔ fu.
 
4 Sɛrɛ nuŋgba woolo yirisaga ŋga fuun ki yaa yiri, paa ma kapyegele ke sɛnrɛ yuun puŋgofɛnnɛ pe kan,
paa ma kagbɔgɔlɔ ke yɛgɛ yuun pe kan;
5 paa ma gbɔgɔwɔ gbembe naa ma tiyɔnwɔ pi sɛnrɛ yuun!
Mi yaa la jatere piin ma kapyegele kafɔnnɔ wogolo ke na.
6 Pe yaa kaa para ma fanŋga gbɔgɔ ki sɛnrɛ na, ko ŋga ki yɛn fyɛrɛ ni we;
mà gbɔgɔ yɛgɛ ŋga na, mi yaa kaa ki yɛgɛ yuun.
7 Pe yaa kaa nawa tuun ma kajɛŋgɛ gbɔgɔ ki na, mbaa ki sɛnrɛ yuun,
ma yɛn sinŋɛ yɛgɛ ŋga na mbaa ki wogo ki yuun yɔgɔrimɔ ni.
 
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn yinriwɛ tafɔ naa yuŋgbɔgɔrɔ tafɔ,
laa la nawa ŋgbanni jaga jaga, li kagbaraga ki yɛn ma gbɔgɔ.
9 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn jɛnnɛ lere pyew wi ni,
li maa yaara nda fuun lì da ti yinriwɛ taa.
 
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ yaara nda fuun mà da, ti yɛn nɔɔ shari nɔɔ sɔnni,
mbele pè pe yɛɛ kan ma yeri, pe yaa lɔɔn sɔnni.
11 Pe yaa kaa ma wunluwɔ pi gbɔgɔwɔ pi sɛnrɛ yuun,
mbaa ma yawa pi sɛnrɛ yuun.
12 Pe yaa ka ti leele pɔɔn kapyegele tugbɔŋgɔlɔ ke jɛn
konaa mbɔɔn wunluwɔ pi gbɔgɔwɔ yanwa pi jɛn.
13 Ma wunluwɔ pi yɛn wa fɔ sanga pyew,
ma fanŋga ki yɛn wa sanga pyew fɔ tetete.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma li yɔn sɛnrɛ ti tanga mari yɔn fili,
ŋga fuun li ma pye, ki maa li kajɛŋgɛ ki nari.
 
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma mbele fuun pe yɛn na tuun pe tɔgɔ,
li ma mbele pè kurukuru pe yirige mbe pe sin.
 
15 Lere pyew wi yɛn na wele mboro yeri,
mboro ma maa pe yaakara ti kaan pe yeri ti kansanga wi na.
16 Ma mɔɔ kɛɛ ki sanga mbe kan,
mbe yaraga ŋga fuun ki yɛn yinwege na ki kan mbege yɛnlɛ tin.
 
17 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma sin wa li kagala ke ni fuun ke ni,
li maa li kapyegele ke ni fuun ke piin kajɛŋgɛ ni.
18 Mbele fuun pe maa yɛnri Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, li ma pye pe tanla tɔɔn,
poro mbele fuun pe maa li mɛgɛ ki yinri kaselege ni we.
19 Mbele pe maa fyɛ li yɛgɛ, li maa pe kandanlaŋgala ke piin pe kan,
li ma pe gbelege ki logo ma pe shɔ.
20 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma mbele fuun ndanla, li maa pe go singi,
ɛɛn fɔ li ma lepeele pe ni fuun pe tɔngɔ.
 
21 Yawe Yɛnŋɛlɛ li ti mbaa li sɔnni wa na yɔn,
yaraga ŋga fuun kì da, kila Yɛnŋɛlɛ na li yɛn kpoyi li sɔnni sanga pyew fɔ tetete!