Ki yɛn ma yɔn sefɛnnɛ pe pye laga nuŋgba
133
1 Tangala yurugo mbe kari wa Zheruzalɛmu ca. Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Kaselege ko na, sefɛnnɛ paa ki taa pe yɛɛ yeri pe cɛn laga nuŋgba,
ki yɛn ma yɔn, ki si yɛn ma tanla.
2 Ki yɛn paa sinmɛ nuwɔ taan yɛn, mba pè wo wa Arɔn wi go ki na,
a pì fo ma tigi wa wi siyɔ wi na,
ma fo ma tigi fɔ wa Arɔn wi siyɔ wi na,
ma tigi ma gbɔn fɔ wa wi yaripɔrɔ ti yɔlɔgɔ ki na.
3 Ki yɛn paa Ɛrimɔ yanwiga fɔɔngɔ ŋga
ki maa tinri wa Siyɔn yanwira ti na ki yɛn;
katugu pa Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa duwaw leele pe na wa ki laga ki na,
konaa na yinwege ki kaan fɔ sanga pyew.